Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prekursory drog: vnitřní aspekty

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Prekursory drog: vnitřní aspekty

Tímto nařízením Evropská unie (EU) harmonizuje opatření o kontrole a sledování látek, které jsou často používány při nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek. Tímto způsobem má za cíl předcházet zneužívání těchto látek.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Účinným nástrojem v boji proti obchodování s drogami je účinná kontrola chemických látek, které se používají při nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek. Tyto chemické látky (známé jako prekursory) mají také zákonná a legitimní průmyslová využití. Je proto nezbytné rozpoznat a chránit legální obchod s těmito látkami a současně odrazovat od jejich zneužívání pro nedovolené účely.

Cílem je nalézt rovnováhu mezi opatřeními, jejichž cílem je předcházet výrobě nezákonných drog, a nezavedení překážek pro zákonný obchod s chemickými látkami.

Opatření pro kontrolu prekursorů

Tímto nařízením se stanovují harmonizovaná opatření na kontrolu a sledování některých chemických látek, které se často používají při nedovolené výrobě omamných látek, v Evropské unii (EU). Definuje „uvedené látky“ * v souladu s článkem 12 Úmluvy Organizace spojených národů (OSN) (viz níže). V souvislosti s těmito uvedenými látkami nařízení obsahuje ustanovení týkající se povolení, prohlášení zákazníků a označování. Sledování je zavedeno s cílem předcházet překážkám pro volný obchod s těmito látkami mezi zeměmi EU.

Současně nařízení také definuje „neuvedené látky“ * v souladu s článkem 12 Úmluvy OSN. Pro tyto příklady Komise vypracovala obecné zásady, jimiž se zavádí flexibilnější kontrolní systém, než je systém použitelný pro uvedené látky.

Podle nařízení musí hospodářské subjekty * okamžitě uvědomit příslušné orgány o jakýchkoli okolnostech, jako jsou neobvyklé objednávky či transakce zahrnující zavedení uvedených látek na trh *, které naznačují, že takové látky by mohly být zneužity pro nedovolenou výrobu omamných nebo psychotropních látek.

Povinnosti hospodářských subjektů

Hospodářské subjekty, které chtějí uvést na trh látky uvedené jako prekursory (kategorie 1 nebo 2 přílohy I), mají tyto povinnosti:

 • jmenovat osobu odpovědnou za obchod a oznámit příslušným orgánům její jméno a kontaktní adresu,
 • uvést adresy prostor, ve kterých tyto látky vyrábějí nebo ze kterých s těmito látkami obchodují (u kategorie 2);
 • získat povolení od příslušných orgánů na držení látek uvedených v kategorii 1 (zvláštní povolení lze udělit lékárnám, výdejnám veterinárních léků, některým typům veřejných orgánů nebo ozbrojeným silám);
 • požádat zákazníky o podpis prohlášení, v němž je upřesněn způsob(y) použití látky, která jim je dodávána;
 • dodávat uvedené látky pouze fyzickým nebo právnickým osobám, které mají povolení na držení takových látek (u kategorie 1);
 • opatřit uvedené látky před přepravou štítkem, na němž je uveden název, množství a hmotnost látky a název a adresa dodavatele a příjemce.

Aby se předešlo vzniku nepotřebných překážek pro obchod jsou požadavky na uvedené látky v kategorii 2 méně omezující než požadavky na látky v kategorii 1, zejména v případech, kdy dané množství nepřekračuje množství uvedené v příloze II.

Komise, jíž je nápomocen výbor, vypracuje a aktualizuje seznam látek ke sledování. Země EU musí tyto seznamy rozeslat hospodářským subjektům.

Tímto nařízením se zrušuje směrnice Rady 92/109/EHS, směrnice Komise 93/46/EHS, 2001/8/ES a 2003/101/ES a nařízení Komise (ES) č. 1485/96 a 1533/2000.

Kontext: vnitřní a vnější aspekty boje proti drogám

V roce 1990 přijala EU prostřednictvím rozhodnutí Rady 90/611/ EHS Úmluvu Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Článek 12 Úmluvy OSN požadoval přijetí opatření na sledování výroby a distribuce prekursorů. Pokud jde o vnější aspekt tohoto požadavku, tj. sledování obchodu s prekursory mezi EU a třetími zeměmi, byly požadavky článku 12 splněny nařízením Rady (EHS) č. 111/2005.

Klíčové pojmy aktu

 • Uvedená látka: každá látka uvedená v příloze I, která se může používat při nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek včetně směsí a přírodních produktů, které tyto látky obsahují. Nevztahuje se na léčivé přípravky, farmaceutické přípravky, směsi, přírodní produkty a jiné přípravky, ve kterých jsou uvedené látky obsaženy tak, že je nelze snadno použít nebo extrahovat snadno dostupnými nebo hospodárnými prostředky.
 • Neuvedená látka: každá látka, která, ačkoli není uvedena v příloze I, je identifikována jako ta, která byla použita při nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek.
 • Uvedení na trh: dodání uvedených látek v rámci EU, za úplatu nebo bezplatně, nebo skladování, výroba, produkce a zpracování těchto látek, obchodování s nimi, jejich distribuce nebo jejich zprostředkování, pro účely dodání v EU.
 • Hospodářský subjekt: každá fyzická nebo právnická osoba, která se zabývá uváděním uvedených látek na trh.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 273/2004

18. 8. 2005

-

Úř. věst. L 47ze dne 18. 2. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87 ze dne 31. 3. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 7. ledna 2010 v souladu s článkem 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 a s článkem 32 nařízení Rady (ES) č. 111/2005 o provádění a fungování právních předpisů Společenství v oblasti sledování a kontroly obchodu s prekursory drog (KOM(2009) 709 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku). Tato zpráva hodnotí provádění a fungování nařízení (ES) č. 273/2004 (nahoře) a 111/2005.

Na základě údajů získaných ze zemí EU dochází Komise ve svém hodnocení k závěru, že právní rámec pro kontrolu obchodu obecně poskytuje opatření, která jsou přiměřená pro zamezení zneužívání prekursorů drog a nebrání legitimnímu obchodu s nimi. K tomu významně přispívá dobře fungující spolupráce mezi hospodářskými subjekty a příslušnými orgány. Tento právní rámec dále vhodně doplňují pokyny EU pro chemický průmysl a nový kurs eLearningu pro hospodářské subjekty.

Země EU dostatečně uplatňují společný systém udělování licencí pro prekursory v kategorii 1 a tento systém funguje efektivně pro příslušné orgány i pro průmysl. Nicméně požadavek na registraci pro prekursory v kategorii 2 může mít určitá slabá místa z hlediska řádné kontroly a zamezení zneužívání při obchodu s těmito látkami. Kromě toho určitá ustanovení (např. týkající se prohlášení zákazníka nebo kritérií pro určování směsí) interpretují země EU různě. Další problémy souvisí s nedostatečnou mírou podávání zpráv ze strany hospodářských subjektů příslušným orgánům a některými aspekty předpisů o zahraničním obchodu, jako jsou nepružné časové lhůty pro předběžná oznámení o vývozu a absence zjednodušených postupů povolování.

Zpráva proto doporučuje následující:

 • zlepšení harmonizovaného provádění právního rámce ze strany zemí EU, zejména na základě sdílení osvědčených postupů;
 • zlepšení podávání zpráv, například zvýšením frekvence, s jakou hospodářské subjekty musí podávat zprávy příslušným orgánům;
 • možná úprava stávajících předpisů pro zpřísnění kontrol u prekursorů v kategorii 2;
 • posílení kontrol u farmaceutických/léčivých přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin v tranzitním režimu přes EU;
 • úprava procesních požadavků pro dosažení úrovně kontrol, která je přiměřená riziku zneužívání.

Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi (Úřední věstník L 202 ze dne 3.8.2005). Toto nařízení stanovuje prováděcí předpisy pro výše uvedená nařízení, pokud jde o odpovědného pracovníka, povolení a registraci hospodářských subjektů, poskytování informací, předběžná oznámení o vývozu a schválení vývozů a dovozů v oblasti prekursorů drog.

Poslední aktualizace: 24.02.2011

Top