Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Společné vyšetřovací týmy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Společné vyšetřovací týmy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV o společných vyšetřovacích týmech

CO JE CÍLEM TOHOTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ?

Stanoví pravidla pro zřizování a fungování společných vyšetřovacích týmů (SVT). Důvodem je, že některé druhy trestných činů v Evropské unii (EU) mohou efektivněji vyšetřovat SVT vytvořené na omezené období na základě dohody mezi zeměmi EU.

KLÍČOVÉ BODY

 • Toto rámcové rozhodnutí bylo odpovědí na schůzku zemí EU v roce 1999, která vyzvala k neprodlenému vytvoření společných vyšetřovacích týmů pro boj proti nedovolenému obchodu s drogami a lidmi a proti terorismu.
 • V Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech přijaté v březnu 2000 byla stanovena pravidla pro zřizování SVT. Ovšem v důsledku pomalého procesu ratifikace bylo toto rámcové rozhodnutí přijato s tím, že jeho implementace se má uskutečnit do 1. ledna 2003. Účinnost tohoto rámcového rozhodnutí skončí, jakmile úmluva vstoupí v platnost ve všech zemích EU.
 • Pokud vyšetřování trestného činu v EU vyžaduje koordinovanou a sladěnou činnost, mohou nejméně dvě země EU vytvořit SVT. Za tím účelem příslušné orgány zemí EU uzavřou dohodu, která určuje postupy, jimiž se tým bude řídit. Společný tým musí být vytvořen:
  • pro určitý účel; a
  • na omezené období (které lze po dohodě všech stran prodloužit).
 • Země EU, které tým vytvořily, rozhodují o jeho složení, účelu a trvání. Tým vede osoba z jedné ze zemí EU, kde vyšetřování probíhá. Může jít také o zástupce Europolu, Eurojustu, OLAF. Na činnosti týmu se mohou podílet i zástupci zemí mimo EU. Všichni členové týmu musí plnit své povinnosti v souladu se zákony země, v níž jsou nasazeni.
 • SVT mohou být vytvářeny se zeměmi mimo EU a mezi nimi za předpokladu, že existuje právní základ, jako je mezinárodní dohoda nebo vnitrostátní legislativa.
 • Dne 1. prosince 2014 oznámilo Spojené království Evropské komisi, že si přeje účastnit se tohoto rámcového rozhodnutí. Tento úmysl byl potvrzen rozhodnutím Komise 2014/858/EU. Dne 11. března 2016 Itálie oznámila Komisi, že toto rámcové rozhodnutí začlenila do svého vnitrostátního práva. To znamená, že všechny země EU nyní mají právní základ pro vytváření společných vyšetřovacích týmů.

KDY SE RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 20. června 2002. Země EU je musely provést do vnitrostátního práva do 1. ledna 2003.

KONTEXT

 • V červenci 2005 byla vytvořena síť vnitrostátních odborníků na společné vyšetřovací týmy (síť SVT) za účelem provádění „Haagského programu“ a jeho závazku, že každá země EU určí vnitrostátního odborníka „s cílem podpořit používání SVT a výměnu zkušeností o osvědčených postupech“ (dokument Rady 11037/05).
 • Od roku 2005 se síť SVT schází jednou ročně a od poloviny ledna 2011 má svůj sekretariát – který zajišťuje Eurojust – jehož úkolem je podporovat činnosti sítě SVT a pomáhat vnitrostátním odborníkům při práci. Od roku 2012 sekretariát sítě SVT pomáhá vytvořit formulář, který má pomoci odborníkům hodnotit výkon SVT, včetně dosažených výsledků, právních otázek a obtíží, na něž se v praxi naráží. První verze hodnotícího formuláře SVT byla dokončena a předána odborníkům SVT k užívání v dubnu 2014.
 • Stabilně rostoucí počet společných vyšetřovacích týmů, které jsou každoročně vytvářeny, dokazuje, že se jedná o klíčové nástroje umožňující koordinaci vyšetřování, které posilují vzájemnou důvěru mezi justičními a donucovacími orgány v EU.
 • Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech (Úř. věst. L 162, 20.6.2002, s. 1–3)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Komise 2014/858/EU ze dne 1. prosince 2014 o oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, že si přeje účastnit se aktů Unie v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, které byly přijaty před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost a které nejsou součástí schengenského acquis (Úř. věst. L 345, 1.12.2014, s. 6–9)

Poslední aktualizace 12.01.2017

Top