Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnost v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnost v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2002/348/SVV – bezpečnost při mezinárodních fotbalových zápasech

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

 • Jeho cílem je předcházet násilí v souvislosti s fotbalem a bojovat proti němu, a tak zajistit bezpečnost občanů EU. Toho se dosáhne tím, že se navrhnou metody pro mezinárodní koordinaci policejního dohledu při fotbalových zápasech.
 • Rozhodnutím se zřizují národní fotbalová informační střediska, která umožní sdílení informací, přeshraniční spolupráci a zajištění policejního dohledu při mezinárodních fotbalových zápasech.

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU musí zřídit národní fotbalová informační střediska, aby podpořily zajištění policejního dohledu při mezinárodních fotbalových zápasech na nejvyšší úrovni, kdy spolu hrají mužstva z různých zemí. Úkolem těchto středisek je:

  • koordinovat a umožňovat mezinárodní policejní spolupráci a výměnu informací,
  • sdílet informace o vysoce rizikových příznivcích,
  • poskytovat v případě potřeby podporu vnitrostátním orgánům,
  • provádět hodnocení rizika týkajícího se jejich vlastních klubů a vlastního národního mužstva a sdílet tyto informace s ostatními zeměmi EU.
 • Před fotbalovým zápasem, během něho a po něm se sdílí tyto informace:

  • strategické informace popisující všechny aspekty akce, zejména s ohledem na bezpečnostní rizika,
  • operační informace umožňující vytvořit si přesný obraz událostí během dané akce,
  • taktické informace, které umožní učinit vhodná opatření za účelem udržení veřejného pořádku a bezpečnosti a poskytnou zpětnou vazbu po skončení akce.
 • Informace jsou důvěrné a měly by být poskytovány včas. Výměna osobních údajů musí být náležitě zabezpečena v souladu s příslušnými vnitrostátními i mezinárodními právními předpisy.
 • Rozhodnutí 2002/348/SVV bylo změněno v roce 2007 rozhodnutím 2007/412/SVV o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru.
 • V usnesení Rady z roku 2003 se požadovalo, aby členské země zvážily zákaz vstupu na stadiony osobám, které již dříve spáchaly násilné činy při fotbalových zápasech. Součástí návrhu byla i možnost rozšíření platnosti zákazu na jiné země EU, podpořená tresty za jeho porušení.
 • Příručka pro mezinárodní policejní spolupráci, tzv. „fotbalová příručka EU“, která byla představena v roce 1999 a aktualizována usneseními Rady ze dne 4. prosince 2006, 3. června 2010 a 29. listopadu 2016, poskytuje vzor pro výměnu informací.
 • Příručka obsahuje pokyny týkající se:

  • sběru informací,
  • průzkumu,
  • úlohy policejních spotterů nebo informátorů,
  • zvládnutí davu,
  • komunikace s fanoušky a médii,
  • podmínek, za jakých mohou pracovníci policie přímo asistovat v jiných zemích.
 • V rozhodnutí z roku 2014 se Evropská komise a Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) dohodly na posílení spolupráce a dialogu, včetně opatření na zvýšení úsilí v boji proti násilí na fotbalových stadionech. Nejméně jednou ročně pořádají setkání na úrovni vyššího vedení za účelem přezkumu dosaženého pokroku.

ODKDY JE ROZHODNUTÍ PLATNÉ?

Je v platnosti ode dne 9. května 2002.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2002/348/SVV ze dne 25. dubna 2002 o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy mezinárodního rozměru (Úř. věst. L 121, 8.5.2002, s. 1–3)

Následné změny rozhodnutí 2002/348/SVV byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Usnesení Rady ze dne 17. listopadu 2003 o využití členskými státy zákazu vstupu na místa konání mezinárodních fotbalových zápasů (Úř. věst. C 281, 22.11.2003, s. 1–2)

Usnesení Rady o aktualizované příručce s doporučeními pro mezinárodní policejní spolupráci a opatřeními k předcházení násilí a výtržnostem a jejich zvládání při mezinárodních fotbalových zápasech, které se týkají alespoň jednoho členského státu („fotbalová příručka EU“) (Úř. věst. C 444, 29.11.2016, s. 1–36)

Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2014 o přijetí ujednání pro spolupráci Evropské komise a Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) (C(2014) 7378 final ze dne 14.10.2014)

Poslední aktualizace 14.09.2017

Top