Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropské smluvní právo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Evropské smluvní právo

Tímto sdělením Evropská komise hodlá rozšířit diskusi o evropském smluvním právu a zahrnout do ní Evropský parlament, Radu a ostatní zúčastněné strany, jako jsou podniky, právníci, univerzity nebo spotřebitelské organizace.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on european contract law [COM(2001) 398 final – Official Journal C 255 of 13.9.2001] (Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 11. července 2001 o evropském smluvním právu)

PŘEHLED

Sblížení některých konkrétních oblastí smluvního práva na úrovni Společenství se dotklo velkého počtu témat. Zákonodárce Společenství zaujal selektivní přístup a přijal směrnice týkající se specifických smluv nebo marketingových technik tam, kde byla pociťována zvláštní potřeba sblížení předpisů.

Evropská komise si přeje shromáždit informace o potřebě hlubší a soudržnější akce Společenství v oblasti smluvního práva. Tato akce by byla nezbytná zejména v případech, kde by cílený zákrok nestačil vyřešit všechny problémy, které by se mohly vyskytnout.

Komise chce zjistit, zda odchylky v oblasti smluvního práva mezi členskými státy nevedou k problémům, a pokud ano, k jakým. Sdělení se zejména táže, zda problémy spojené s uzavíráním, výkladem a použitím přeshraničních smluv nemohou poškodit řádné fungování vnitřního trhu. Komise chce také vědět, zda různorodost vnitrostátního smluvního práva členských států neodrazuje od přeshraničních transakcí či nezvyšuje náklady na ně.

Sdělení také hodlá zjistit, zda současný přístup odvětvového sbližování smluvního práva nemůže vést k nesrovnalostem na národní úrovni nebo na úrovni Společenství, pokud jde o opatření na provádění do vnitřního práva.

Pokud se vyskytnou konkrétní problémy, chtěla by Komise také slyšet názor soukromého sektoru a občanské společnosti, aby mohla najít řešení, která by měla nebo mohla být přijata. Ve snaze stanovit eventuální řešení sdělení obsahuje neúplný seznam možných řešení. Kterákoli ze zainteresovaných stran samozřejmě může přijít s dalšími návrhy.

Navrhovaná řešení jsou:

 • nechat trh, aby vyřešil veškeré problémy, které se objeví;
 • podporovat vypracování nezávazných společných zásad v oblasti smluvního práva. Tyto zásady by měly být užitečné smluvním stranám ve fázi přípravy smluv, soudům a vnitrostátním rozhodcům při přijímání rozhodnutí a národním zákonodárcům při přípravě legislativních iniciativ;
 • přezkoumat a zlepšit stávající právní předpisy Společenství v oblasti smluvního práva, aby byly soudržnější, nebo je upravit tak, aby zahrnovaly i situace, na které se při jejich přijímání nepamatovalo;
 • přijmout nový nástroj na úrovni Společenství obsahující ustanovení o obecných i specifických otázkách smluvního práva.

V případě, kdy by nejlepším zamýšleným řešením bylo přijetí celkového soudržného textu, Komise připomíná, že je třeba vzít v úvahu několik proměnných. V tomto ohledu bude třeba diskutovat o:

 • povaze aktu, který se má přijmout (nařízení, směrnice nebo doporučení);
 • vztahu s vnitrostátními právními předpisy (které by mohly být nahrazeny nebo by mohly existovat společně s právními předpisy Společenství);
 • možnosti rozlišit mezi povinnými a nepovinným pravidly;
 • tom, zda smluvní strany budou mít možnost se rozhodnout mezi prováděním ustanovení Společenství nebo automatickým provedením některých pravidel tam, kde se smluvní strany neshodnou na konkrétním řešení.

Sdělení Komise má sloužit pouze jako platforma k podnícení diskuse.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zprávy o implementaci:

Zpráva Komise ze dne 25. července 2007: Druhá zpráva o pokroku týkající se společného referenčního rámce (KOM(2007) 447 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku) Evropská komise v této zprávě poskytuje aktualizované informace o pokroku v práci v oblasti evropského smluvního práva od roku 2005. V roce 2006 se pořádané semináře soustředily na smluvní právo v oblasti spotřebitelů a mimo jiné se týkaly prodeje spotřebního zboží či vymezení pojmů „spotřebitel“ a „obchodník“. Závěry odborníků a diskuse vedené na seminářích posloužily k vypracování zelené knihy o přezkumu acquis v oblasti ochrany spotřebitelů, kterou přijala Evropská komise dne 7. února 2007.

Zpráva Komise ze dne 23. září 2005: První výroční zpráva o pokroku v oblasti evropského smluvního práva a přezkumu acquis (KOM(2005) 456 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku) Tato zpráva shrnuje vývoj iniciativy v oblasti evropského smluvního práva a hodnocení acquis od vydání sdělení Komise o evropském smluvním právu a revizi acquis z roku 2004 a nastiňuje hlavní politické otázky.

Sdělení Evropské komise:

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 11. října 2004: Evropské smluvní právo a přezkum acquis: cesta vpřed (KOM(2004) 651 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku) V tomto sdělení Komise nastiňuje, jak se bude dále rozvíjet společný referenční rámec (CFR), aby došlo ke zlepšení provázanosti stávajících a budoucích acquis týkajících se ochrany spotřebitele, a uvádí konkrétní plánované činnosti zaměřené na prosazování standardních smluvních podmínek v celé Evropské unii.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – A more coherent European contract law – An action plan [COM(2003) 68 final – Official Journal C 63 of 15.3.2003] (Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 12. února 2003 – Provázanější evropské smluvní právo – akční plán)

See also

 • Stránka Generálního ředitelství pro spravedlnost, občanské a obchodní záležitosti (DE) (EN) (FR)
 • Stránka Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Evropské smluvní právo (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 27.10.2011

Top