Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rozhodnutí o vyhoštění – vzájemné uznávání zeměmi EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rozhodnutí o vyhoštění – vzájemné uznávání zeměmi EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2001/40/ES o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je zajistit, aby bylo respektováno a dodržováno rozhodnutí některé země Evropské unie (EU) o vyhoštění státního příslušníka třetí země pobývajícího v jiné zemi EU.

KLÍČOVÉ BODY

 • Příkazy k vyhoštění se týkají občanů třetích zemí:
  • kteří představují závažnou a skutečnou hrozbu veřejnému pořádku nebo ochraně a bezpečnosti státu,
  • kteří byli odsouzeni za trestný čin, za který lze udělit trest odnětí svobody v délce nejméně jednoho roku,
  • u nichž existuje důvodné podezření, že spáchali takové trestné činy, nebo existují konkrétní důkazy, že zamýšlejí spáchat tyto činy,
  • kteří nedodrží vnitrostátní předpisy pro vstup nebo pobyt cizinců.
 • Má-li dotčený jedinec platné povolení k pobytu, musí země ukládající vyhoštění konzultovat zemi, která povolení vydala.
 • Země EU uplatňující tento právní předpis musí:
  • dodržovat lidská práva a základní svobody,
  • zajistit, aby se dotčený jedinec mohl proti příkazu k vyhoštění odvolat,
  • chránit osobní údaje a bezpečnost údajů,
  • uplatňovat všechny vhodné formy spolupráce a výměny informací za účelem provádění tohoto právního předpisu,
  • nahradit si vzájemně vzniklé finanční náklady. Ujednání jsou stanovena v rozhodnutí Rady 2004/191/ES.
 • Země, která příkaz k vyhoštění vystaví, musí zemi, která ho vykoná, poskytnout co nejrychleji všechny nezbytné dokumenty.
 • Země, která rozhodnutí vykonává, musí zajistit, aby nebylo v rozporu s příslušnými mezinárodními či vnitrostátními pravidly.
 • Tento právní předpis se nevztahuje na rodinné příslušníky občanů EU.
 • Směrnice Rady 2003/110/ES stanoví tranzitní ujednání pro ilegální rezidenty ze třetích zemí vyhoštěné letecky přes jinou zemi EU.
 • Směrnice 2008/115/ES stanoví společné normy a postupy pro vracení státních příslušníků třetích zemí, kteří v zemi pobývají nezákonně.
 • Nařízení (EU) č. 604/2013 (nařízení Dublin III) stanoví kritéria a postupy pro určení, která země EU je odpovědná za zkoumání žádosti o azyl.
 • V září 2005 vydala Rada Evropy dvacet pokynů k nuceným návratům.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 2. června 2001. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 2. prosince 2002.

KONTEXT

Ačkoli Spojené království a Irsko nejsou součástí Schengenského prostoru bez cestovních pasů, tento právní předpis uplatňují a účastní se jeho ujednání, a to stejně jako i Island a Norsko. Nečiní však tak Dánsko.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 149, 2.6.2001, s. 34–36)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou (Úř. věst. L 321, 6.12.2003, s. 26–31)

Rozhodnutí Rady 2004/191/ES ze dne 23. února 2004 o kritériích a praktických opatřeních k vyrovnání finančních nevyvážeností vzniklých v souvislosti s používáním směrnice 2001/40/ES o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 60, 27.2.2004, s. 55–57)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98–107)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31–59)

Poslední aktualizace 09.01.2017

Top