Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Volný pohyb a pobyt v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Volný pohyb a pobyt v EU

Splní-li občané Evropské unie všechny podmínky vytyčené ve smlouvách o EU, mají právo svobodně odejít do jiné země EU a žít v ní. Tento volný pohyb osob je jednou ze základních zásad EU.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice:

 • spojuje do jediného právního aktu řadu stávajících právních předpisů,
 • stanoví podmínky práva občanů EU* a jejich rodinných příslušníků* na volný pohyb a pobyt (jak dočasný, tak trvalý),
 • vytyčuje omezení těchto práv z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví,
 • ujasňuje postavení zaměstnaných osob, osob samostatně výdělečně činných, studentů a osob nepracujících za úplatu.

KLÍČOVÉ BODY

Občané EU s platným průkazem totožnosti či pasem mohou:

 • stejně jako jejich rodinní příslušníci, ať se jedná o občany EU či nikoli, vstoupit do jiné země EU, aniž by potřebovali výjezdní či vstupní vízum,
 • žít až tři měsíce bez jakýchkoli podmínek či formalit v jiné zemi EU,
 • žít za jistých podmínek v jiné zemi EU déle než tři měsíce v závislosti na svém postavení v této hostitelské zemi. Osoby zaměstnané či samostatně výdělečně činné nemusí žádné další podmínky splňovat. Studenti a jiné lidé nepracující za úplatu, jako jsou osoby v důchodu, musí mít pro sebe a svou rodinu dostatek prostředků, aby nebyli přítěží pro systém sociální podpory hostitelské země, a mít komplexní zdravotní pojištění,
 • žijí-li v zemi déle než tři měsíce, musí se zapsat na příslušných úřadech. Jejich rodinní příslušníci, nejedná-li se o státní příslušníky EU, potřebují pobytovou kartu na pět let,
 • mít právo na trvalý pobyt, žijí-li v jiné zemi EU nepřetržitě po dobu pěti let. Totéž platí i pro rodinné příslušníky,
 • mají právo, aby s nimi bylo zacházeno stejně jako se státními příslušníky hostitelské země. Hostitelské orgány však nejsou povinny občanům EU nepracujícím za úplatu během prvních tří měsíců jejich pobytu přidělovat dávky.

Dále:

 • v případě, že daný občan EU zemře nebo zemi opustí, rodinným příslušníkům může právo žít v dotčené zemi za jistých podmínek zůstat,
 • v případě, že se občané EU či rodinní příslušníci chovají způsobem, který vážně ohrožuje některý ze základních zájmů společnosti, mohou být tito občané či rodinní příslušníci vyhoštěni,
 • jedinými nemocemi, které odůvodňují omezení svobody pohybu, jsou takové, které Světová zdravotnická organizace považuje za nemoci s epidemickým potenciálem.

KDY SMĚRNICE VSTOUPILA V PLATNOST?

Dne 30. dubna 2004.

KLÍČOVÉ POJMY

* občan EU: kdokoli se státní příslušností v zemi EU.

* rodinný příslušník: vztahuje se například na manžela či manželku, partnera, se kterým občan EU žije v registrovaném partnerství, a přímé potomky, kteří jsou mladší 21 let.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2004/38/ES

30. 4. 2004

30. 4. 2006

Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77-123

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8-14);

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (KOM(2009) 313 v konečném znění ze dne 2. července 2009);

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Volný pohyb občanů EU a jejich rodin: Pět rozhodujících opatření (COM (2013) 837 final ze dne 25. listopadu 2013);

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky údajných účelových sňatků mezi občany EU a státními příslušníky třetích zemí v kontextu práva EU o volném pohybu občanů EU (COM(2014) 604 final ze dne 26. září 2014)

Poslední aktualizace 24.09.2015

Top