Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akční program Pericles (2002–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Akční program Pericles (2002–2013)

Program Pericles podporuje spolupráci mezi vnitrostátními, evropskými a mezinárodními orgány majícími za úkol ochranu eura proti padělání. Opatření zahrnují výměnu informací (semináře, školení, setkání a konference), stáže, výměny zaměstnanců a technickou, vědeckou a operativní pomoc.

AKT

Rozhodnutí Rady 2001/923/ES ze dne 17. prosince 2001 o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Toto rozhodnutí zakládá akční program Pericles poskytující orgánům pověřeným bojem proti padělání eura možnost odborného vzdělávání a technické pomoci. Trvání programu bylo původně stanoveno od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2005, bylo však prodlouženo až do 31. prosince 2013.

Prostřednictvím programu jsou financovány semináře, stáže, specializovaná školení, výměny zástupců a veškeré ostatní činnosti zdokonalující schopnosti zúčastněných zaměstnanců pracujících s jednotnou měnou (policisté, celníci, zaměstnanci finanční správy, zástupci centrálních národních bank, mincoven, soudní úředníci a právníci specializující se na tuto oblast a jakékoli další skupiny zúčastněných odborníků). Obsah odborného vzdělávání je multidisciplinární a nadnárodní. Bere v úvahu hlediska bezpečnosti, výměny informací a technické a vědecké pomoci.

Komise dále počítá s aktivním přispěním některých specializovaných subjektů jako např. Evropského systému centrálních bank, národních analytických středisek pro bankovky a mince a Evropského technického a vědeckého střediska. Zapojit se budou moci rovněž Europol, Interpol a národní ústředny pro potírání penězokazectví (Ženevská úmluva ze dne 20. dubna 1929).

Za určitých podmínek je účast na programu otevřena i pro kandidátské země a pro třetí země. Rozhodnutím 2001/924/ES Rada program Pericles rozšířila i na členské státy, které nepřijaly euro.

Projekty v rámci programu mohou vycházet od příslušných orgánů členských států nebo od Komise. Členské státy mohou předložit nejvýše jeden projekt týkající se pracovních konferencí, jednání či seminářů ročně. Při výběru projektů Komise bere ohled na:

  • evropský rozměr projektu;
  • soulad s cíli programu;
  • kvalitu projektu co se týče koncepce, organizace, prezentace, cílů a poměru náklady/efektivnost;
  • doplňkovost s probíhajícími či plánovanými projekty Evropské unie.

Komise odpovídá za vyhodnocení a realizaci projektů. Za tímto účelem předkládají příjemci zvolených projektů Komisi závěrečnou zprávu.

Na období mezi 1. lednem 2007 a 31. prosincem 2013 se částka vyhrazená na provádění programu zvyšuje na 7 milionů EUR.

Kontext

Závěry ze zasedání Evropské rady v Nice vyzývaly členské státy k tomu, aby co nejdříve během roku 2001 přijaly účinná opatření pro boj proti padělání eura. Bylo přijato rámcové rozhodnutí Rady mající za cíl ochranu eura prostřednictvím zpřísnění trestních sankcí a nařízení o nezbytných ochranných opatřeních. Komise je toho názoru, že tyto iniciativy musí být završeny kroky vedoucími k poskytnutí toho nejlepšího vzdělání zúčastněným odborníkům ohledně zavedení nové měny.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2001/923/ES

21. 12. 2001

Úř. věst. L 339 ze dne 21. 12. 2001

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2006/75/ES

8. 2. 2006

Úř. věst. L 36 ze dne 8. 2. 2006

Rozhodnutí 2006/76/ES

8. 2. 2006

Úř. věst. L 36 ze dne 8. 2. 2006

Rozhodnutí 2006/849/ES

28. 11. 2006

Úř. věst. L 330 ze dne 28. 11. 2006

Rozhodnutí 2006/850/ES

28. 11. 2006

Úř. věst. L 330 ze dne 28. 11. 2006

Postupné změny a opravy rozhodnutí 2001/923/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 23. května 2006 týkající se provádění a výsledků programu Pericles za účelem ochrany eura proti padělání (KOM(2006) 243 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Díky výměně informací a rozvoji spolupráce program Pericles přispívá k ochraně eura proti padělání. Podpora v oblasti odborného vzdělávání a technické pomoci hraje významnou roli při udržování a zlepšování stávajících výsledků. Zpráva navrhuje, aby byl program prodloužen alespoň o další čtyři roky a aby byl kladen důraz na praktické vzdělávání. Prioritou by měly být výměny zaměstnanců a vzdělávání ve specifických oblastech.

Rozhodnutí Komise 2005/37/ES ze dne 29. října 2004, kterým se zřizuje Evropské technické a vědecké středisko (ETVS) a stanoví koordinace technických činností, jejichž cílem je ochrana euromincí proti padělání (Úř. věst. L 19 ze dne 21.1.2005)

Toto rozhodnutí zřizuje v rámci Komise Evropské technické a vědecké středisko (ETVS), které bude patřit k Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). ETVS analyzuje a klasifikuje každý nový typ padělané euromince a poskytuje pomoc národním mincovním analytickým střediskům a spolupracuje s policejními orgány.

See also

  • Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF): program Pericles (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 28.10.2011

Top