Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Boj proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii

Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je sblížit právní a správní předpisy členských států se zaměřením na policejní a justiční spolupráci v trestních věcech za účelem boje proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Zavádí rámec společných ustanovení ve věcech trestnosti, sankcí, přitěžujících okolností, pomoci obětem a pravomoci.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii.

PŘEHLED

Toto rámcové rozhodnutí stanoví celou řadu jednání, která musejí být považována za nedovolená, jakožto protiprávní jednání související s pohlavním vykořisťováním dětí, jmenovitě:

 • nutit dítě * k provozování prostituce, využívat nebo usnadňovat jakýmkoliv jiným způsobem tento jev nebo z něj mít prospěch;
 • provozovat sexuální aktivity s dítětem buďto s použitím síly, nátlaku nebo hrozeb nebo za peněžní úplatu nebo za jakoukoliv jinou formu odměny za služby sexuálního charakteru nebo zneužitím uznávaného postavení důvěry, autority nebo vlivu nad dítětem.

Trestná jednání, která představují trestnou činnost související s dětskou pornografií * zahrnující nebo nezahrnující využití počítačového systému *, jsou:

 • výroba dětské pornografie;
 • distribuce, šíření nebo přenos dětské pornografie;
 • nabízení nebo poskytování materiálu s dětskou pornografií;
 • nabývání a držení materiálu s dětskou pornografií.

Členské státy mají přijmout potřebná opatření, aby zajistily trestnost při podněcování ke spáchání některého z uvedených trestných činů, jakož i pokus o spáchání některého ze zakázaných jednání.

Trestní sankce každého státu mají počítat s trestem odnětí svobody v trvání nejméně jednoho až tří let. V případě některých trestných činů s přitěžujícími okolnostmi má tento trest trvat nejméně pět až deset let. Rámcové rozhodnutí poskytuje seznam přitěžujících okolností, aniž jsou dotčeny další okolnosti zavedené ve vnitrostátních právních předpisech:

 • spáchání trestného činu na dítěti, které nedosáhlo pohlavní dospělosti podle vnitrostátních právních přepisů;
 • pachatel úmyslně nebo z nedbalosti ohrozil život dítěte;
 • trestné činy byly spáchány za použití hrubého násilí nebo způsobily dítěti vážnou újmu;
 • trestný čin je spáchán v rámci zločinného spolčení ve smyslu společné akce 98/733/SVV.

Každý členský stát může přijmout opatření nezbytná k zajištění toho, aby fyzické osobě, která byla odsouzena za některý z uvedených trestných činů, bylo zabráněno v činnosti vztahující se k dozoru nad dětmi.

Rámcové rozhodnutí dále zavádí trestní a občanskoprávní odpovědnost právnických osob *. Tato odpovědnost doplňuje odpovědnost fyzické osoby. Právnická osoba bude odpovědná, pokud trestný čin bude spáchán na její účet jinou osobou, která jedná samostatně nebo jako člen orgánu právnické osoby nebo má rozhodovací pravomoc.

Sankce vůči právnickým osobám mají zahrnovat peněžité nebo nepeněžité tresty, jakož i zvláštní sankce, jako je například dočasný nebo trvalý zákaz výkonu obchodní činnosti, soudní příkaz likvidace nebo zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory.

Rozhodnutí zavádí kritéria pro zadání, aby zločin nezůstal nepotrestán kvůli kompetenčním sporům. Stát bude mít soudní moc, jestliže:

 • trestný čin je spáchán na jeho území (zásada teritoriality);
 • pachatel trestného činu je státní příslušník tohoto členského státu (zásada aktivní právní subjektivity);
 • trestný čin je spáchán na účet právnické osoby se sídlem na území tohoto členského státu.

Země, které odmítají vydat své státní příslušníky, mají povinnost zajistit nezbytná opatření pro stíhání svých státních příslušníků za trestné činy spáchané mimo jejich území.

Členské státy jsou povinny zavádět programy pomoci obětem a rodinám obětí, v souladu s rámcovým rozhodnutím 2001/220/SVV.

Kontext

Od roku 1997, kdy Rada přijala společnou akci se zaměřením na boj proti obchodování s lidmi a pohlavní vykořisťování dětí, se znásobily iniciativy na vnitrostátní i regionální úrovni. Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je lépe upravit některé aspekty trestního práva a trestního řízení za účelem doplnění dalších nástrojů v této oblasti, například takové, se kterými počítají společné akce 2008/976/SVV a 96/277/SVV a rozhodnutí o boji proti dětské pornografii na internetu, jakož i programy pro bezpečnější internet a Daphne.

Klíčové pojmy aktu

 • Dítě: jakákoli osoba mladší 18 let.
 • Dětská pornografie: jakýkoliv pornografický materiál, který zobrazuje buďto skutečné dítě, které se účastní jednoznačně sexuálního jednání, a to včetně dráždivého vystavování přirození nebo ohanbí dítěte, nebo skutečnou osobu se vzhledem dítěte, které se aktivně nebo pasivně účastní takového jednání, nebo realistické znázornění neexistujícího dítěte, které se aktivně nebo pasivně účastní takového jednání.
 • Počítačový systém: jakékoliv samostatné zařízení nebo sestava propojených nebo souvisejících zařízení, z nichž jedno nebo více provádí na základě programu automatické zpracování údajů.
 • Právnická osoba: jakýkoliv subjekt, který má takové postavení podle použitelného práva, s výjimkou států nebo jiných veřejných subjektů vykonávajících státní moc a veřejných mezinárodních organizací.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV (přijetí: konzultace CNS 2001/0025)

20. 1. 2004

20. 1. 2006

Úř. věst. L 13 ze dne 20. 1. 2004

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise založená na článku 12 rámcového rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii (KOM(2007) 716 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku) Tato zpráva konstatuje, že většina členských států přijala opatření nezbytná pro dosažení souladu s ustanovením tohoto rámcového rozhodnutí o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Komise rovněž zdůrazňuje potřebu přezkoumat rámcové rozhodnutí, zejména za účelem potírání trestných činů souvisejících s vývojem elektronické komunikační technologie.

Poslední aktualizace: 27.02.2008

Top