Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém na ochranu eura proti padělání

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systém na ochranu eura proti padělání

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1338/2001 – ochrana eura proti padělání

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanovuje systém umožňující zemím Evropské unie (EU) sbírat a vyměňovat si mezi sebou, s Evropskou centrální bankou (ECB), Evropskou komisí, Evropským policejním úřadem (Europol) a případně třetími zeměmi informace o padělaných bankovkách a mincích.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Nařízení Rady (ES) č. 1339/2001 rozšiřuje oblast působnosti nařízení tak, aby byly zahrnuty i země EU, které nejsou členy eurozóny.

Hlavní znaky systému na ochranu eura

 • Systematický přenos technických údajů o padělaných eurobankovkách a euromincích orgány zemí EU (především národními centrálními bankami) do ECB, ECB odpovídá za jejich uchovávání a zpracování.
 • Orgány zemí EU musí umožnit svému národnímu analytickému středisku, aby přezkoumávalo podezřelé padělané bankovky, a národnímu mincovnímu analytickému středisku, aby přezkoumávalo podezřelé mince. Tyto orgány musí všechny nové typy podezřelých bankovek poslat ECB a všechny nové typy podezřelých mincí Evropskému technickému a vědeckému středisku (ETVS).
 • Určité povinnosti mají úvěrové instituce, jiní poskytovatelé platebních služeb a jiné instituce, které zpracovávají a distribuují bankovky a mince veřejnosti. Země EU musí zajišťovat účinné, přiměřené a odrazující tresty použitelné na instituce, které nedodržují toto nařízení.
 • Spolupráce (mimo jiné prostřednictvím programu Pericles na základě nařízení (EU) No 331/2014 mezi příslušnými orgány zemí EU (zejména vnitrostátními ústředními orgány zřízenými podle Mezinárodní úmluvy o potírání penězokazectví), ECB, Komisí a Europolem.
 • Centralizace informací o případech padělání eura na vnitrostátní úrovni a jejich předávání Europolu.
 • Spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi (včetně Interpolu).

Země EU musí Komisi a ECB předložit seznam orgánů, které určily jako příslušné k identifikaci padělků bankovek a mincí.

Evropská komise zřídila skupinu odborníků pro boj proti padělání eura s cílem:

 • pomáhat při vytváření návrhů právních aktů nebo politických iniciativ v souvislosti s paděláním bankovek a mincí,
 • úzce spolupracovat s Komisí, zeměmi EU, ETVS, ECB a Europolem,
 • vyměňovat si informace a zavést osvědčené postupy v oblasti prevence a boje s paděláním a také analyzovat jeho dopad,
 • poskytovat Komisi tady k provádění nařízení (ES) č. 1338/2001 a programu Pericles.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Nařízení se používá od 1. ledna 2002. Od 4. července 2001 se však používá na bankovky a mince, které ještě nebyly vydány, ale které byly určeny k vydání.

KONTEXT

Nařízení (ES) č. 1338/2001, zavedené před zavedením eura v roce 2002, se snaží chránit eurobankovky a euromince před paděláním.

Doplňuje sérii již dříve přijatých rozhodnutí o:

 • zřízení národních analytických středisek,
 • zřízení Střediska pro analýzu padělků,
 • shromažďování technických informací o padělcích eura Evropskou centrální bankou a ETVS odpovědným za analyzování euromincí,
 • zavedení sankcí za padělání eura.

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6–10)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1338/2001 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (ES) č. 1339/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, na členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu (Úř. věst L 181, 4.7.2001, p. 11)

Viz konsolidované znění

Rozhodnutí Rady 2001/887/SVV ze dne 6. prosince 2001 o ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 329, 14.12.2001, s. 1–2)

Rozhodnutí Evropské centrální banky 2001/912/ES ze dne 8. listopadu 2001 o některých podmínkách přístupu k systému monitorování padělků (ECB/2001/11) (Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 49–51)

Rozhodnutí Rady 2003/861/ES ze dne 8. prosince 2003 o analýze a spolupráci s ohledem na padělané euromince (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 44)

Rozhodnutí Evropské centrální banky 2010/597/EU ze dne 16. září 2010 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (ECB/2010/14) (Úř. věst. L 267, 9.10.2010, s. 1–20))

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 ze dne 15. prosince 2010 o ověřování pravosti euromincí a o zacházení s euromincemi nevhodnými pro oběh (Úř. věst. L 339, 22.12.2010, s. 1–5)

Rozhodnutí Evropské centrální banky 2013/211/EU ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2013/10) (Úř. věst L 118, 30.4.2013, s. 37–42)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 331/2014ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles 2020“) a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES a 2006/850/ES (Úř. věst. L 103, 5.4.2014, s. 1–9)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiný ch měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (Úř. věst. L 151, 21.5.2014, s. 1–8)

Dohoda mezi Evropským policejním úřadem (Europol) a Evropskou centrální bankou (ECB) (Úř. věst. C 123, 17.4.2015, s. 1–5)

Rozhodnutí Komise ze dne 12. února 2016 o zřízení skupiny odborníků pro boj proti padělání eura (Úř. věst. C 58, 13.2.2016, s. 5–7)

Poslední aktualizace 19.09.2016

Top