Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dokazování v občanských nebo obchodních věcech

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dokazování v občanských nebo obchodních věcech

Cílem tohoto nařízení je zlepšit, zjednodušit a zrychlit spolupráci mezi členskými státy při dokazování v rámci soudních postupů v občanských a obchodních věcech.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

PŘEHLED

Nařízení usnadňuje dokazování v jiném členském státě. Vztahuje se na občanské a obchodní věci, pokud soud členského státu žádá:

 • příslušný soud jiného členského státu o provedení dokazování;
 • aby směl provést dokazování přímo v jiném členském státě.

Žádost musí být podána za účelem dokazování, které je určeno pro zahájené nebo zamýšlené soudní řízení.

Dánsko se tohoto nařízení neúčastní.

Přímé předávání mezi soudy

Každý členský stát vypracuje seznam soudů příslušných k dokazování a uvede v něm místní a popřípadě zvláštní věcnou příslušnost těchto soudů. Žádosti o dokazování předává soud, u kterého bylo řízení zahájeno nebo se jeho zahájení zamýšlí (dožadující soud), přímo příslušnému soudu jiného členského státu, který má dokazování provést (dožádaný soud).

Každý členský stát určí ústřední orgán. Tento orgán je pověřený:

 • předáváním informací soudům;
 • hledáním řešení veškerých obtíží, které mohou vzniknout v souvislosti se žádostí;
 • ve výjimečných případech předáváním žádosti příslušnému soudu na žádost dožadujícího soudu.

Forma a obsah žádosti

Žádost se podává na schváleném formuláři uvedeném v nařízení a musí povinně obsahovat takové údaje, jako jsou jména a adresy stran, povaha a předmět případu, popis dokazování, jež má být provedeno atd.

Žádost a sdělení podle tohoto nařízení se vypracovávají v úředním jazyce členského státu dožádaného soudu nebo v jiném jazyce, který dožádaný členský stát může přijmout.

Dokazování

Dožádaný soud vyřídí žádost v souladu s právními předpisy svého členského státu. Žádost musí být vyřízena nejpozději do 90 dnů od přijetí.

Žádost může být zamítnuta pouze v těchto případech:

 • žádost nespadá do působnosti tohoto nařízení (týká se například trestních, a ne občanských nebo obchodních věcí);
 • k vyřízení žádosti nejsou příslušné orgány moci soudní;
 • žádost není úplná;
 • osoba, o jejíž výslech se žádá, se odvolává na své právo odepřít výpověď nebo na zákaz výpovědi;
 • záruka nebo záloha na náklady v souvislosti s využitím služeb znalce nebyla složena.

Pokud je vyřízení žádosti odmítnuto, dožádaný soud o tom uvědomí dožadující soud do 60 dnů ode dne přijetí žádosti dožádaným soudem.

Stanoví-li tak právo členského státu dožadujícího soudu, mají jeho zástupci právo být přítomni při dokazování prováděném dožádaným soudem. To platí i pro strany, případně pro jejich zástupce.

Toto nařízení nebrání dvěma nebo několika členským státům zachovávat v platnosti nebo uzavírat dohody nebo ujednání, které by více usnadňovaly dokazování, pokud jsou slučitelné s tímto nařízením.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1206/2001

1. 7. 2001

Úř. věst. L 174 ze dne 27. 6. 2001

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 5. prosince 2007 o uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech ( KOM(2007) 769 – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Podle Komise bylo dvou hlavních cílů nařízení (zjednodušení spolupráce mezi členskými státy a zrychlení dokazování) dosaženo uspokojivým způsobem. Je však třeba přijmout ještě některá opatření, aby se zdokonalilo fungování nařízení, zejména:

 • rozšířit povědomí o nařízení mezi právníky;
 • podniknout kroky k zajištění, že bude dodržován časový rámec 90 dnů pro vyřízení žádosti o dokazování;
 • více využívat nové technologie, zejména videokonference.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení několika právních aktů v oblasti práva, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie ( COM(2013) 452 final - nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Účelem tohoto návrhu je umožnit Komisi přijímat akty v přenesené pravomoci v kontextu pěti nařízení v oblasti práva, ve které nařízení (ES) č. 1206/2001 nahrazuje současně platné nařízení kontrolním postupem.

Poslední aktualizace: 01.04.2014

Top