Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dočasná ochrana v případě hromadného přílivu vysídlených osob

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dočasná ochrana v případě hromadného přílivu vysídlených osob

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2001/55/ES – pravidla poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a opatření k zajištění rovnováhy mezi zeměmi EU při vynakládání úsilí

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví systém pro řešení hromadného příchodu cizích státních příslušníků, kteří se nemohou vrátit do svých zemí, do EU – a to zejména z důvodu války, násilí nebo porušování lidských práv.
 • Zavádí okamžitou dočasnou ochranu těchto vysídlených osob.
 • Zajišťuje rovnováhu mezi zeměmi EU při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob. Nevyžaduje však povinné rozdělování žadatelů o azyl mezi země EU.
 • Této směrnice se neúčastníDánsko .

KLÍČOVÉ BODY

Provádění dočasné ochrany

 • Dočasná ochrana je prováděna ve všech zemích EU rozhodnutím Rady potvrzujícím hromadný příliv vysídlených osob do EU a uvádějícím skupiny lidí, kteří ochranu potřebují.
 • Trvá jeden rok. Může být prodloužena až o dva roky.
 • Ochrana může skončit, pokud se Rada domnívá, že návrat osob do jejich domovské země je bezpečný.
 • Země EU musí zajistit, aby vysídlené osoby byly ochotny přijít do jejich země.

Některé osoby mohou být z dočasné ochrany vyloučeny.

Patří mezi ně osoby:

 • podezřelé ze spáchání:
  • zločinů proti míru*,
  • válečných zločinů, zločinů proti lidskosti,
  • vážných nepolitických zločinů,
 • vinné činy proti cílům a zásadám Spojených národů,
 • které mohou ohrozit bezpečnost v hostitelské zemi EU.

Účinky dočasné ochrany

Země EU musí dát osobám, jimž byla udělena dočasná ochrana, povolení k pobytu.

To platí po celou dobu trvání ochrany.

Osoby, jimž byla dočasná ochrana udělena, mají právo na:

 • zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost,
 • přístup ke vzdělávání dospělých, odborné přípravě a pracovním zkušenostem,
 • vhodné ubytování,
 • sociální zabezpečení a finanční podporu a lékařskou péči.

Děti do 18 let budou mít též právo na vzdělávání za stejných podmínek jako státní příslušníci hostitelské země EU.

Pokud někteří členové téže rodiny dostali dočasnou ochranu v jiných zemích EU nebo pokud někteří rodinní příslušníci v EU ještě nejsou, musí mít právo na sloučení ve stejné zemi EU.

Tato pravidla jsou v souladu s pravidly EU o přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu ve směrnici 2013/33/EU.

Žádosti o azyl

Osoby, jimž byla udělena dočasná ochrana, musí mít možnost podat žádost o azyl. Země EU, která danou osobu přijme, je odpovědná za přezkum její žádosti.

Země však mohou rozhodnout, že někdo, komu byla udělena dočasná ochrana, nemůže mít současně status žadatele o azyl.

To zemím pomáhá snížit břemeno pro jejich azylový systém tím, že nabízejí dočasnou ochranu a současně odkládají přezkum žádosti o azyl.

Směrnice 2013/32/EU stanoví společná pravidla EU pro udělování a odebírání mezinárodní ochrany.

Ukončení dočasné ochrany

 • Během ochrany nebo po skončení dočasné ochrany musí země EU podniknout kroky k tomu, aby chráněným osobám umožnily dobrovolný návrat.
 • Je-li nezbytný nucený návrat osob, musí země zajistit, aby byla řádně respektována lidská důstojnost a aby nebyly závažné humanitární důvody, které by návrat znemožňovaly.
  • Osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou cestovat, nemohou být nuceny vrátit se, dokud se jejich zdravotní stav nezlepší.
  • Rodiny s nezletilými dětmi navštěvujícími školu mohou dostat povolení k setrvání až do konce školního roku.

Administrativní podpora

Opatření stanovená směrnicí těží z Azylového, migračního a integračního fondu. Překročí-li počet vysídlených osob přijímací kapacitu uvedenou zeměmi EU, přijme Rada vhodná opatření zejména tak, že doporučí další podporu pro dotčené země EU.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 7. srpna 2001. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 31. prosince 2002.

Systém stanovený ve směrnici ještě nebyl spuštěn.

KONTEXT

Více informací, včetně podrobné studie směrnice dokončené v roce 2016, je uvedeno zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Zločin proti míru: podle mezinárodního práva znamená plánování, přípravu, zahájení nebo vedení válečných agresí nebo války porušující mezinárodní smlouvy, dohody či záruky nebo účast na společném plánu či konspiraci s cílem některou z těchto činností spáchat.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími (Úř. věst. L 212, 7.8.2001, s. 12–23)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice 2013/32/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60–95)

Postupné změny směrnice 2013/32/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Směrnice 2013/33/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 96–116)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 112–142)

Poslední aktualizace 28.03.2017

Top