Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sloučení rodiny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Sloučení rodiny

Cílem této směrnice je stanovit podmínky pro uplatňování práva na sloučení rodiny státními příslušníky zemí mimo EU, kteří oprávněně pobývají na území zemí EU.

AKT

Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny

PŘEHLED

Cílem směrnice je stanovit společná pravidla v oblasti práva na sloučení rodiny. Jde o to, umožnit členům rodiny státních příslušníků zemí mimo EU, kteří oprávněně pobývají na území Evropské unie (EU), aby se s nimi spojili v zemi EU, kde pobývají. Cílem je ochránit celistvost rodin a usnadnit integraci státních příslušníků třetích zemí.

Směrnice se nevztahuje na Irsko, Dánsko a Spojené království. Současně nevylučuje případně příznivější podmínky uznané vnitrostátními právními předpisy.

Podmínky

O sloučení rodiny mohou požádat státní příslušníci zemí mimo EU, kteří jsou v jedné ze zemí EU držiteli povolení k pobytu alespoň na jeden rok a u nichž lze odůvodněně předpokládat, že získají právo trvalého pobytu.

Směrnice se naopak nevztahuje na rodinné příslušníky občana EU, ani na státní příslušníky zemí mimo EU, kteří jsou žadateli o přiznání právního postavení uprchlíka a o jejichž žádosti nebylo pravomocně rozhodnuto, nebo kteří požívají nějaké dočasné formy ochrany.

Sloučení rodiny může být poskytnuto:

  • manželovi nebo manželce osoby usilující o sloučení rodiny;
  • nezletilým dětem daného páru (tj. svobodným dětem, které jsou pod věkovou hranicí zletilosti stanovenou právem dotyčné země EU) nebo jednoho člena daného páru, pokud má tato osoba děti v opatrování a děti jsou na ní závislé, včetně dětí osvojených.

Země EU mohou za určitých podmínek povolit sloučení rodiny:

  • nejbližším příbuzným v přímé vzestupné linii (otci nebo matce cizího státního příslušníka);
  • zletilým svobodným dětem;
  • nesezdanému partnerovi.

Polygamní manželství se neuznává: právo na sloučení může být poskytnuto jen jedné ženě / jednomu muži. Podobně jsou z práva na sloučení vyloučeny děti neuznaných manželek/manželů, ledaže by to vyžadovaly nejlepší zájmy dítěte (při uplatňování Úmluvy o právech dítěte z roku 1989).

Zemím EU je rovněž povoleno požadovat, aby státní příslušník zemí mimo EU a jeho manžel nebo manželka dosáhli minimálního věku (což v každém případě může být nejvýše 21 let), dříve než budou moci uplatnit právo na sloučení rodiny.

Postup

Země EU určí, jestli žádost o sloučení rodiny předloží cizí státní příslušník sám, anebo členové jeho rodiny, kteří se s ním chtějí spojit. Až na zvláštní případy se musí rodinný příslušník, jehož se sloučení týká, během postupu nacházet mimo Evropskou unii. K žádosti se musí připojit doklady potvrzující rodinné vztahy a dodržení stanovených podmínek. Žádost musí být posouzena nejvýše do devíti měsíců od data podání.

Dotyčná osoba musí být na požádání schopna prokázat, že má ubytování, které odpovídá obecným normám bezpečnosti a zdraví, zdravotní pojištění a stálé finanční příjmy pro svou výživu a pro výživu svých rodinných příslušníků. Kromě toho se může požadovat, aby dodržovala integrační opatření v souladu s vnitrostátním právem a aby pobývala v dotyčné zemi EU po určitou dobu (nejvýše 2 roky), dříve než se s ní členové její rodiny budou moci spojit.

Vstup a pobyt člena rodiny budou moci být zamítnuty z důvodu veřejného pořádku, vnitřní bezpečnosti a veřejného zdraví. Stejně tak je tomu v případě podvodu (padělání dokumentů, nedokonané manželství atd.). Stejné důvody budou moci ospravedlnit odejmutí již uděleného povolení nebo zamítnutí jeho prodloužení.

Osoby, kterým je povolení zamítnuto, odejmuto nebo jeho prodloužení je zamítnuto, se mohou obrátit na soud.

S ohledem na sloučení rodiny uprchlíků země EU nemohou uložit podmínky týkající se minimálního pobytu na území předtím, než se k dané osobě připojí její rodinní příslušníci. Dále nemusí splnit výše uvedené podmínky týkající se ubytování, zdravotního pojištění a zdrojů, pokud je žádost o sloučení rodiny podána do tří měsíců od udělení postavení uprchlíka.

Práva rodinných příslušníků

Členové rodiny cizího státního příslušníka mají právo na povolení k pobytu na stejnou dobu, jako má osoba, se kterou se spojili, a stejně jako on mají právo na přístup ke vzdělání, zaměstnání a odborné přípravě.

Po 5 letech pobytu (nejpozději) bude mít manžel nebo nesezdaný partner a děti, které dosáhly plnoletosti, právo na samostatné povolení k pobytu.

Podmínky týkající se udělení a doby trvání samostatných povolení k pobytu stanoví vnitrostátní právo. Země EU mohou omezit pouze jejich udělení samostatného povolení k pobytu pro manžele nebo nesezdané páry v případech rozpadu rodinného vztahu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2003/86/ES

3. 10. 2003

3. 10. 2005

Úř. věst. L 251 ze dne 3. 10. 2003

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 8. října 2008 o používání směrnice Rady 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny ( KOM(2008) 610 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Z této zprávy vyplývá, že směrnice byla provedena v téměř všech dotyčných zemích EU. Byly však zjištěny případy nesprávného provedení nebo nesprávného používání směrnice, zejména pokud jde o usnadnění udělování víz, udělování samostatných povolení k pobytu, zohlednění zájmu dítěte, právo odvolat se proti rozhodnutí a výhodnější ustanovení pro sloučení rodiny uprchlíků.

Obecně zůstává harmonizace vnitrostátních právních předpisů o sloučení rodiny spíše omezená. Komise má v úmyslu zajistit sledování této zprávy, aby bylo zaručeno správné provádění v zemích EU. V roce 2011 zveřejnila zelenou knihu o sloučení rodiny, aby shromáždila názory zúčastněných stran.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pokyny pro používání směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny (COM(2014) 210 final - nezveřejněno v Úředním věstníku).

Toto sdělení vychází ze zprávy z roku 2008 o uplatňování směrnice 2003/86/ES a konzultačního procesu organizovaného Komisí v letech 2011 a 2012, které odhalily problémy týkající se provádění a uplatňování uvedené směrnice. Tyto obecné pokyny tudíž poskytují zemím EU návod ohledně metod používání jejích ustanovení.

Poslední aktualizace: 11.06.2014

Top