Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Úpadkové řízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Úpadkové řízení

Tento právní předpis stanovuje společná pravidla pro přeshraniční úpadková řízení v zemích Evropské unie (EU) s výjimkou Dánska. Jeho smyslem je odradit dlužníky od převádění majetku nebo soudních řízení z jedné země do jiné s cílem vylepšit si své právní postavení.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení.

PŘEHLED

Tento právní předpis zavádí ucelený systém právních pravidel pro nadnárodní úpadková řízení týkající se společností, podnikatelů či jednotlivců. Umožňuje koordinovaná opatření, pokud jde o majetek dlužníka neschopného plnit své peněžité závazky, který se nachází v různých zemích EU. Tato pravidla se vztahují na:

  • soud, který je oprávněn zahájit úpadkové řízení,
  • rozhodné právo,
  • uznávání soudních rozhodnutí v případech úpadku,
  • vztah mezi různými úpadkovými řízeními zahájenými v souvislosti s týmž dlužníkem, a
  • přihlašování pohledávek zahraničních věřitelů.

Oblast působnosti

Tento právní předpis se vztahuje na kolektivní úpadkové řízení, které má za následek částečné nebo úplné zabavení majetku dlužníka a jmenování správce podstaty. Vnitrostátní řízení, která jsou zde zahrnuta, jsou uvedena v příloze právního předpisu.

Ten se nevztahuje na řízení týkající se pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků, které poskytují služby, s nimiž souvisí držení finančních prostředků nebo cenných papírů třetích osob, nebo podniků kolektivního investování.

Hlavní a vedlejší úpadkové řízení

Soudy příslušné k zahájení hlavního úpadkového řízení jsou v těch zemích EU, na jejichž území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka (například kde je sídlo společnosti, pokud není prokázán opak). Toto řízení má globální rozsah, má zahrnovat majetek dlužníka po celém světě a má být v zájmu věřitelů, ať už jsou kdekoli.

Vedle hlavního úpadkového řízení mohou soudy v jiné zemi EU zahájit vedlejší řízení, pokud na jejím území dlužník uskutečňuje nějaké hospodářské operace, nicméně účinky tohoto řízení jsou omezeny pouze na majetek dlužníka nacházející se na daném území.

S cílem zajistit účinnou správu majetku dlužníka vyžaduje právní předpis koordinaci hlavního a vedlejšího úpadkového řízení. Správci podstaty jmenovaní v jednotlivých řízeních jsou povinni úzce spolupracovat, zejména pokud jde o vzájemné sdělování informací. Správce podstaty v hlavním řízení může také zasáhnout do vedlejšího úpadkového řízení, například navrhnout reorganizační plán nebo požádat, aby byl prodej majetku přerušen.

Rozhodné právo

Obecně platí, že závazné jsou právní předpisy té země EU, v níž je úpadkové řízení zahájeno. Toto pravidlo se vztahuje jak na hlavní, tak i na vedlejší řízení.

Právní předpisy země EU, v níž je řízení zahájeno, určují zejména:

  • podmínky pro zahájení, vedení a skončení řízení,
  • vymezení dlužníků a majetku, oprávnění dlužníka a správce podstaty, účinky úpadkového řízení na smlouvy, jednotlivé věřitele, pohledávky atd.

Výjimky

Existují opatření k zajištění závazků třetích stran v souvislosti s hmotným nebo nehmotným majetkem dlužníka, a k zabezpečení práva prodávajícího založeného na výhradě vlastnictví, a to tak, aby tato práva nebyla dotčena zahájením řízení, pokud se majetek nachází mimo zemi, v níž bylo úpadkové řízení zahájeno.

Práva na nemovitý majetek se řídí výhradně právními předpisy té země EU, v níž se nemovitost nachází. Příslušnými právními předpisy dané země EU se výhradně řídí také právo správce podstaty ukončit pracovní smlouvy, právo dlužníka požadovat započtení pohledávek a práva a povinnosti stran vzhledem k platebním systémům nebo finančnímu trhu.

Uznávání úpadkového řízení

Jestliže se soud v některé zemi EU rozhodne zahájit úpadkové řízení, pak právní předpisy vyžadují, aby rozhodnutí bylo uznáno ve všech ostatních zemích EU.

Zákon také zajišťuje, že rozhodnutí úzce související s úpadkovým řízením - například žaloby na neplatnost poškozujících úkonů (tedy úkonů, které jsou poškozující pro věřitele) - jsou uznávány v jiné zemi.

Účinky rozhodnutí jsou stanoveny právními předpisy té země, v níž bylo řízení zahájeno. Uznání může být odmítnuto pouze v případě, že by účinky tohoto uznání byly v rozporu s veřejným pořádkem dané země.

Přihlašování pohledávek

Tento právní předpis poskytuje každému věřiteli, který má sídlo v některé zemi EU, právo přihlásit své pohledávky v úpadkovém řízení, jež bylo zahájeno v jiné zemi EU.

Toto právo platí i pro správce daně a orgány sociálního zabezpečení. Pokud bylo zahájeno několik řízení ve vztahu k majetku téhož dlužníka, pak právní předpis vyžaduje, aby pro zajištění rovného zacházení se všemi věřiteli byly postupy koordinovány.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1346/2000

31. 5. 2002

-

Úř. věst. L 160 ze dne 30. 6. 2000, s. 1-18

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1346/2000 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Doporučení Komise 2014/135/EU ze dne 12. března 2014 o novém přístupu k neúspěchu v podnikání a k platební neschopnosti (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 65-70).

Toto doporučení obsahuje řadu zásad pro vnitrostátní úpadková řízení pro podniky ve finančních potížích. Důraz je kladen na podporu restrukturalizace životaschopných podniků v počáteční fázi s cílem zabránit úpadku. Komise se domnívá, že reforma vnitrostátních předpisů o úpadku by udržela životaschopné firmy v činnosti a zachránila pracovní místa a zároveň zlepšila prostředí pro věřitele, kteří by byli schopni vytěžit vyšší procento svých investic, než kdyby dlužník zkrachoval.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Nový evropský přístup k neúspěchu v podnikání a k úpadku (COM(2012) 742 final, 12. 12. 2012).

Poslední aktualizace: 02.09.2014

Top