Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vzájemná právní pomoc v trestních věcech mezi členskými státy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vzájemná právní pomoc v trestních věcech mezi členskými státy

Rada přijala úmluvu, která má usnadnit vzájemnou právní pomoc mezi příslušnými orgány členských států (policie, celní správa, soudy) a tím zrychlit a zefektivnit spolupráci v trestních věcech.

AKT

Akt Rady ze dne 29. května 2000 (DE) (EN) (FR), kterým se v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii zavádí úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie

PŘEHLED

Cílem této úmluvy je podpořit a usnadnit vzájemnou pomoc mezi soudními, policejními a celními orgány v trestních věcech. Doplňuje zejména úmluvu Rady Evropy z roku 1959 o vzájemné právní pomoci v trestních věcech a její protokol z roku 1978.

Žádosti o vzájemnou pomoc

Žádosti o vzájemnou pomoc se podávají písemně přímo mezi justičními orgány, které jsou pro jejich podání a vyřízení místně příslušné. Některé žádosti však musí projít přes ústřední orgány členských států (žádosti o dočasné předávání nebo průvoz osob ve vazbě, předávání informací z rejstříků trestů). V naléhavých případech může být žádost učiněna prostřednictvím Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol) nebo orgánu příslušného podle Smlouvy o Evropské unii (EU).

Při poskytování vzájemné pomoci se musí členský stát, od kterého je požadována vzájemná pomoc (dožádaný členský stát) řídit formálními náležitostmi a postupy výslovně uvedenými členským státem, který o vzájemnou pomoc požádal (dožadujícím členským státem), a žádost vyřídit co nejdříve, přičemž se v nejvyšší možné míře řídí procesními a jinými lhůtami uvedenými dožadujícím členským státem.

Pokud jde o procesní písemnosti, členské státy je zasílají přímo poštou osobám, kterým jsou určeny a které se nacházejí na území jiného členského státu. V určitých případech může zasílat procesní písemnosti dožádaný členský stát.

Soudní orgán nebo ústřední orgán může navázat přímý kontakt s policejním nebo celním orgánem jiného členského státu, nebo pokud se žádosti o vzájemnou pomoc týkají řízení před správními orgány, se správním orgánem jiného členského státu. Každý členský stát může rozhodnout, že tuto klauzuli odmítne, nebo ji použije za jistých podmínek.

Členské státy si mohou vyměňovat informace bez žádosti, pokud se týkají trestných činů a porušení právních předpisů, jejichž potrestání nebo vyřízení spadá do pravomoci přijímajícího orgánu v době, kdy je informace předávána.

Zvláštní formy vzájemné pomoci

Ukradené věci nalezené v jiném členském státě jsou předány dožadujícímu státu, aby je vrátil oprávněným vlastníkům.

Osoba držená ve vazbě na území členského státu, který požádal o vyšetřování, může být se souhlasem příslušných orgánů dočasně předána na území členského státu, ve kterém se má vyšetřování konat. Pokud to některý z členských států vyžaduje, může být nezbytnou podmínkou k dočasnému předání osoby její souhlas.

Svědek nebo znalec může být vyslechnut soudními orgány členského státu prostřednictvím videokonference, pokud to není v rozporu se základními zásadami dožádaného státu a pokud s tím souhlasí všechny dotčené strany.

Sledované zásilky jsou povoleny na území jiného členského státu v rámci vyšetřování trestných činů, pro které je přípustné vydání. Sledování zásilek probíhá z rozhodnutí a pod dohledem dožádaného členského státu.

Příslušné orgány dvou nebo více členských států mohou na základě vzájemné dohody zřídit společný vyšetřovací tým, jehož složení se stanoví po vzájemné dohodě dotčených členských států. Společný vyšetřovací tým se zřizuje pro určitý účel a na určitou dobu. Úřední osoba členského státu, na jehož území společný tým působí, zajišťuje jeho řízení a řídí činnost na území tohoto členského státu.

Členské státy se také mohou dohodnout na skrytém vyšetřování prostřednictvím agentů zastírajících svou totožnost nebo působících pod nepravou totožností pod podmínkou, že skryté vyšetřování probíhá v souladu s vnitrostátními právními předpisy a procesními postupy členského státu, na jehož území se provádí.

Odposlech telekomunikačního provozu

Odposlech telekomunikačního provozu může na žádost příslušného orgánu členského státu provádět soudní nebo správní orgán určený dotčeným členským státem. Může se jednat buď o odposlech telekomunikačního provozu s bezprostředním přenosem dožadujícímu členskému státu, nebo o odposlech, záznam a následný přenos záznamů dožadujícímu členskému státu.

Odposlech se může provádět také na území členského státu, kde se nachází pozemská stanice družicových komunikací. V takovém případě, pokud není zapotřebí technické pomoci tohoto státu, se může odposlech provádět prostřednictvím poskytovatelů služeb dožadujícího členského státu. Pokud se odposlech provádí na území jednoho státu, protože se tam přemístí osoba, která má být odposlouchávána, ale technické pomoci tohoto státu není zapotřebí, je nutné tento stát o prováděném odposlechu informovat.

Zvláštní postavení některých členských států

Zvláštní ustanovení se vztahují na Irsko a Spojené království (předávání žádostí o vzájemnou pomoc), Lucembursko (ochrana osobních údajů), Norsko a Island (ustanovení vyplývající ze Schengenské prováděcí úmluvy, vstup úmluvy v platnost).

Úmluva vstoupila v platnost dne 23. dubna 2005.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Akt Rady (DE) (EN) (FR) ze dne 29. května 2000

23. 8. 2005

Úř. věst. C 197 ze dne 12. 7. 2000

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Protokol k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovaný Radou v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 326 ze dne 21.11.2001)

See also

  • Internetová stránka Generálního ředitelství pro spravedlnost (Evropská komise) – Soudní spolupráce (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 20.12.2011

Top