Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém „Eurodac“

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Systém „Eurodac“

Cílem tohoto nařízení je zavést systém pro srovnání otisků prstů žadatelů o azyl a některých kategorií ilegálních přistěhovalců. Usnadní uplatňování nařízení Dublin II, které umožňuje určit zemi Evropské unie (EU) odpovědnou za přezkum žádosti o azyl.

AKT

Nařízení Rady č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy.

PŘEHLED

Systém „Eurodac“ umožňuje zemím Evropské unie (EU) při pomoci identifikovat žadatele o azyl a osoby, které byly zadrženy v souvislosti s nezákonným překročením vnější hranice Unie. Porovnáním otisků prstů mohou země EU stanovit, zda žadatel o azyl nebo cizí státní občan, který se nachází protizákonně na území některé země EU, již předtím nepožádal o azyl v jiné zemi EU nebo zda žadatel o azyl nevstoupil na území Unie nelegálně.

Eurodac se skládá z ústřední jednotky v rámci Komise, vybavené počítačovou ústřední databází pro porovnávání otisků prstů, a ze systému pro elektronický přenos dat mezi zeměmi EU a databází.

Kromě otisků prstů zahrnují údaje zasílané zeměmi EU:

  • zemi původu v EU;
  • pohlaví dané osoby;
  • místo a datum podání žádosti o azyl nebo zadržení dané osoby;
  • referenční číslo;
  • datum sejmutí otisků prstů;
  • datum předání údajů ústřední jednotce.

Údaje jsou shromažďovány o osobách, jimž je minimálně 14 let, a do ústřední jednotky jsou zasílány přes vnitrostátní přístupové body.

V případě žadatelů o azyl jsou uchovávány po dobu deseti let, dokud jednotlivá osoba nezíská občanství jedné ze zemí EU, v níž pak musí být jejich údaje okamžitě vymazány. Údaje o cizích státních občanech, kteří byli zadrženi v souvislosti s nezákonným překročením vnější hranice, jsou uchovávány po dobu dvou let od data, kdy byly otisky prstů sejmuty. Údaje jsou okamžitě vymazány ještě před uplynutím dvou let, pokud cizí státní občan:

  • obdrží povolení k pobytu;
  • opustí území Unie;
  • získá občanství některé země EU.

V případě cizích státních občanů, kteří jsou protiprávně přítomni v některé zemi EU, je možné porovnat jejich otisky prstů s otisky v ústřední databázi a určit, zda daná osoba již nepodala žádost o azyl v jiné zemi EU. Poté, co byly otisky prstů předány za účelem srovnání, nejsou již uloženy v systému Eurodac.

Pokud jde o ochranu osobních údajů, musí země EU, které do systému Eurodac posílají údaje, zajistit, aby všechny operace zahrnující zpracování, přenos, uchovávání nebo výmaz údajů probíhaly v souladu se zákonem. Komise musí dohlížet na řádné uplatňování nařízení ústřední jednotkou a musí přijmout nezbytná opatření pro zajištění její bezpečnosti. O přijatých opatřeních informuje též Evropský parlament a Radu.

Činnosti související se zpracováním údajů v zemích EU sledují vnitrostátní kontrolní orgány a činnosti Komise sleduje Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS).

Vedle všech zemí EU uplatňují toto nařízení i země, které (na základě mezinárodních dohod) uplatňují Dublinské nařízení, konkrétně Island, Norsko a Švýcarsko.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení č. 2725/2000

15. 12. 2000

-

Úř. věst. L 316ze dne 15. 12. 2000

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 407/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (Úřední věstník L 62 ze dne 5.3.2002). V souladu s článkem 22 nařízení Eurodac Rada přijala určitá ustanovení pro přenos a srovnávání otisků prstů a definici úkolů ústřední jednotky. Ústřední jednotka definuje technické požadavky pro elektronický přenos otisků prstů. Pomocí referenčního čísla lze otisk prstu přiřadit k jedné konkrétní osobě a určit zemi EU, která údaje odeslala. Číslo se skládá z několika písmen a kódu. Země EU zajišťují přenos otisků prstů „náležité kvality“ pro účely porovnání.

Ústřední jednotka zpravidla vyřizuje žádosti o porovnání do 24 hodin (s výjimkou naléhavých případů) v pořadí, v jakém je dostane.

Dohody

Rozhodnutí Rady 2008/147/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku jménem Evropského společenství (Úřední věstník L 53 ze dne 27.2.2008). Díky této dohodě se ustanovení Dublinského nařízení a nařízení Eurodac a související prováděcí předpisy vztahují i na Švýcarsko v jeho vztazích se zeměmi EU. Dohoda, která vstoupila v platnost dne 1. března 2008, stanovuje práva a povinnosti mezi Švýcarskem a zeměmi EU s ohledem na tato nařízení. V případě neplnění povinností lze platnost dohody přerušit nebo zrušit. Je zřízen smíšený výbor složený ze zástupců Švýcarska a zemí EU, jehož úkolem je zkoumat provádění a uplatňování ustanovení Dublinského/Eurodac acquis v praxi. Výměna dopisů přiložených k dohodě předpokládá, že zasedání smíšených výborů mezi EU a Islandem a Norskem na jedné straně (viz níže) a EU a Švýcarskem na straně druhé bude organizována společně.

Rozhodnutí Rady 2006/188/ES ze dne 21. února 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím rozšiřující na Dánsko působnost nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států, a nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (Úřední věstník L 66 ze dne 8.3.2006).

Rozhodnutí Rady 2001/258/ES ze dne 15. března 2001 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku (Úřední věstník L 93 ze dne 3.4.2001).

Zprávy

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 2. srpna 2010 – Výroční zpráva Evropskému parlamentu a Radě o činnostech ústřední jednotky systému EURODAC za rok 2009 (KOM(2010) 415 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). Tato sedmá výroční zpráva o ústřední jednotce systému Eurodac představuje správu a výsledky systému v roce 2009, hodnotí jeho výstup, efektivnost z hlediska nákladů a kvalitu služeb.

S ohledem na správu systému probíhá modernizace systému Eurodac, jelikož množství údajů neustále roste a technická platforma stárne a nelze předvídat trendy v objemu transakcí.

Ve své příloze zpráva poskytuje statistické údaje o podaných žádostech o azyl (kategorie 1), o zadržení osob, které nezákonně překročily vnější hranici Unie (kategorie 2), a osob, které nezákonně pobývaly na území některé země EU (kategorie 3). Zatímco transakce v kategoriích 1 a 3 pokračovaly ve vzestupném trendu předchozího roku, transakce v kategorii 2 dramaticky klesly.

Rychlost, výstup, bezpečnost a efektivnost ústřední jednotky z hlediska nákladů byly obecně vnímány jako uspokojivé, ale problémem zůstávají přetrvávající zpoždění v přenosu údajů.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 25. září 2009 – Výroční zpráva Radě a Evropskému parlamentu o činnostech ústřední jednotky systému EURODAC za rok 2008 (KOM(2009) 494 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 26. ledna 2009 – Výroční zpráva Radě a Evropskému parlamentu o činnostech ústřední jednotky systému EURODAC za rok 2007 (KOM(2009) 13 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Commission staff working document - Annual Report to the Council and the European Parliament on the activities of the EURODAC Central Unit in 2006 (SEC(2007) 1184 final - Not published in the Official Journal) (Pracovní dokument útvarů Komise ze dne 11.září 2007 – Výroční zpráva Radě a Evropskému parlamentu o činnostech ústřední jednotky systému EURODAC za rok 2006) v konečném znění – SEK(2007) 1184 nebylo zveřejněno v Úředním věstníku].

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 6. června 2007 o hodnocení dublinského systému (KOM(2007) 299 v konečném znění – Úřední věstník C 191 ze dne 17.8.2007). Dle názoru Komise bylo cílů Dublinského systému (nařízení Dublin II a nařízení Eurodac) celkově dosaženo. Uvádí rovněž, že některé problémy přetrvávají, a to v oblasti uplatňování v praxi a v souvislosti s efektivností systému. Vzhledem k tomu Komise navrhuje změnu obou nařízení.

Pracovní dokument útvarů Komise – Třetí výroční zpráva o činnostech ústřední jednotky systému Eurodac (SEK(2006) 1170 – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Pracovní dokument útvarů Komise – Druhá výroční zpráva o činnostech ústřední jednotky systému Eurodac (SEK(2005) 839 – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Pracovní dokument útvarů Komise – Druhá výroční zpráva o činnostech ústřední jednotky systému Eurodac (SEK(2004) 557 – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 11.08.2010

Top