Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vzájemná hodnocení opatření zemí EU pro boj s organizovanou trestnou činností

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vzájemná hodnocení opatření zemí EU pro boj s organizovanou trestnou činností

Společná akce Evropské unie (EU) zavádí mechanismus umožňující provádění vzájemných hodnocení právních systémů zemí EU ve vztahu k různým opatřením pro boj proti organizované trestné činnosti.

AKT

Společná akce 97/827/SVV ze dne 5. prosince 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vytvoření mechanismu pro hodnocení uplatňování a provádění mezinárodních závazků v boji s organizovanou trestnou činností na vnitrostátní úrovni

PŘEHLED

KLÍČOVÉ BODY

Hodnocení připravuje předsednictví Rady ve spolupráci s generálním sekretariátem Rady a Evropskou komisí.

Každá země EU musí určit jednoho až tři odborníky se zkušenostmi o předmětu hodnocení (jako je policie, celní, soudní orgány) a sdělit jejich jména předsednictví Rady. To pak ze seznamu jmen vybere tři odborníky, kteří provedou hodnocení konkrétní země EU, přičemž musí být zajištěno, že tito tři odborníci nejsou státními příslušníky hodnocené země EU.

Každé kolo hodnocení se zaměřuje na specifický předmět, na němž se země EU dohodnou. Dohodnou se také na pořadí návštěv a na dotazníku, na jehož základě hodnotící tým provede v jednotlivých zemích EU svou návštěvu. Cílem je shromáždit veškeré informace potřebné pro hodnocení. Po vyplnění dotazníku navštíví hodnotící tým danou zemi EU a setká se s příslušnými stranami (např. politickými, správními, policejními, celními a soudními orgány). Každá země EU musí zajistit, že její orgány budou plně spolupracovat s hodnotícími skupinami zřízenými na základě této společné akce.

Nejpozději do jednoho měsíce po návštěvě hodnotící skupina vypracuje návrh zprávy a předloží jej navštívené zemi EU k vyjádření. Po přijetí a provedení všech změn předsednictví Rady potom předloží návrh zprávy členům příslušné pracovní skupiny Rady k dalšímu posouzení a přijetí.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Společná akce 97/827/SVV

15. 12. 1997

-

Úř. věst. L 344 ze dne 15. 12. 1997, s. 7-9

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2002/996/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o vytvoření mechanismu pro hodnocení právních systémů a jejich uplatňování v boji proti terorismu na vnitrostátní úrovni (Úřední věstník L 349 ze dne 24.12.2002, s 1-3).

Poslední aktualizace 02.07.2015

Top