Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Úzká spolupráce mezi celními správami EU (Neapolská úmluva II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Úzká spolupráce mezi celními správami EU (Neapolská úmluva II)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami

CO JE CÍLEM TÉTO ÚMLUVY?

 • Nahrazuje a posiluje původní Neapolskou úmluvu z roku 1967.
 • Týká se vzájemné pomoci a spolupráce mezi vnitrostátními orgány v oblasti předcházení, vyšetřování a stíhání určitých deliktů porušujících celní předpisy Evropské unie (EU) a jednotlivých zemí.

KLÍČOVÉ BODY

 • Orgány zemí EU musí vzájemně spolupracovat, aby úspěšně bojovaly proti celním podvodům a nadnárodnímu obchodování, a stíhat a trestat pachatele.
 • Cla v EU zahrnují zemědělské dávky, harmonizované spotřební daně na alkohol, tabák a minerální oleje a daň z obratu na dovozy ze zemí mimo EU. Z oblasti působnosti úmluvy je vyňata daň z přidané hodnoty.
 • Úmluva se vztahuje na vnitrostátní celní pravidla, včetně pravidel, která se týkají drog, zbraní a dětské pornografie, a také neharmonizovaných spotřebních daní.
 • Úmluva uvažuje „delikty“ v širším smyslu a zahrnuje mezi ně mimo jiné pokusy o ně i všechny formy účasti, například podněcování a to, že je někdo pomocníkem, a také účast na zločinném spolčení a praní peněz.
 • Vzájemná pomoc mezi celními orgány je poskytována na základě žádosti o informace, sledování, šetření nebo vyrozumění, nebo spontánně, bez předchozí žádosti, včetně skrytého vyšetřování a informování bez žádosti.
 • Žádosti si běžně předávají ústřední koordinační jednotky jmenované v rámci každé vnitrostátní celní správy.
 • Žádosti se zásadně vyhotovují v písemné formě a obsahují odůvodnění žádosti, příslušné skutečnosti a odpovídající pravidla a právní předpisy. Avšak v naléhavých situacích jsou přípustné i žádosti podané ústně, ale musí být co nejdříve písemně potvrzeny.
 • Celní správy si musí vzájemně poskytnout nezbytnou personální a organizační podporu, když spolupracují na přeshraničních případech, například
  • přeshraniční pronásledování podezřelých osob,
  • přeshraniční sledování,
  • skryté vyšetřování,
  • zvláštní společné vyšetřovací týmy a
  • sledované dodávky – nedovolené dodávky, které nejsou zabaveny na hranicích, ale jsou sledovány do místa konečného určení.
 • Přeshraniční spolupráce se zaměřuje na nelegální drogy, zbraně, střelivo, výbušniny, kulturní statky, nebezpečný a jedovatý odpad, jaderné materiály nebo zařízení pro výrobu biologických a chemických zbraní.

Správní spolupráce v souvisejících oblastech

Kromě spolupráce na základě Neapolské úmluvy orgány zemí EU úzce spolupracují na takových aspektech, jako jsou spotřební daně, organizovaná trestná činnost, praní peněz, nelegální drogy, zbraně a přeprava odpadů. Spolupracují také na zajištění toho, že nedochází k porušování celních a zemědělských předpisů EU.

ODKDY SE ÚMLUVA POUŽIJE?

Používá se od 23. června 2009.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Akt Rady ze dne 18. prosince 1997, kterým se na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii vypracovává Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami – Prohlášení (98/C 24/01) (Úř. věst. C 24, 23.1.1998, s. 1)

Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 24, 23.1.1998, s. 2–22)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1–16)

Postupné změny nařízení (ES) č. 515/97 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Důvodová zpráva k Úmluvě o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (text schválený Radou dne 28. května 1998) (Úř. věst. C 189, 17.6.1998, s. 1–18)

Strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti nedovolenému obchodování s nimi, Rada Evropské unie, Brusel, 13. ledna 2006

Rozhodnutí Rady 2008/39/SVV ze dne 6. prosince 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 18. prosince 1997 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. L 9, 12.1.2008, s. 21–22)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1–98)

Viz konsolidované znění

Nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004 (Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 1–15)

Viz konsolidované znění

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/979 ze dne 20. května 2016 o přistoupení Chorvatska k Úmluvě o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. L 161, 18.6.2016, s. 35–36)

Poslední aktualizace 14.11.2016

Top