Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jednotný vzor povolení k pobytu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jednotný vzor povolení k pobytu

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 – jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví jednotný vzor povolení k pobytu a informace, které musí obsahovat, pro státní příslušníky třetích zemí žijících oprávněně v EU.

KLÍČOVÉ BODY

Povolení musí být samostatný doklad ve formě karty (původně se mohlo jednat i o nálepky připojené k jinému úřednímu dokladu).

Nařízení upřesňuje formu a obsah všech viditelných informací uvedených v dokladu, např. příjmení a jméno dané osoby (v tomto pořadí) a začátek a konec platnosti povolení, a údaje, které musí být uloženy na bezkontaktním čipu.

Technické specifikace zahrnují barvu, proces a techniku tisku a materiál, které se mají použít na povolení.

Specifikace zahrnují bezpečnostní prvky s cílem zabránit padělání a napodobování. Ty jsou drženy v tajnosti a jsou sděleny pouze vnitrostátním orgánům odpovědným za tisk povolení.

Pokud země EU chtějí, mohou přidat další vnitrostátní bezpečnostní prvky v souladu se seznamem v příloze nařízení, nesmí však změnit jednotný vzhled karty.

Nařízení se nevztahuje na rodiny evropských občanů uplatňujících své právo žít v jiné zemi EU, držitele víza nebo na ty občany třetích zemí, kteří mohou v EU zůstat až tři měsíce, aniž potřebují vízum.

Nařízení (ES) č. 380/2008 mění nařízení (ES) č. 1030/2002, pokud jde o začlenění biometrických identifikátorů* do jednotného vzoru povolení k pobytu.

Biometrické identifikátory se používají k ověření platnosti povolení a totožnosti držitele. Zahrnují nejnovější fotografii žadatele a dva otisky prstů.

Postup pořízení těchto identifikátorů se musí řídit vnitrostátními právními předpisy a ochrannými opatřeními, která jsou obsažena v úmluvách OSN o lidských právech a úmluvách o právech dítěte.

Údaje z biometrických identifikátorů musí být uloženy a zabezpečeny tak, aby byla zaručena jejich integrita, platnost a důvěrnost.

KLÍČOVÉ POJMY

* Biometrické identifikátory: používání jednoho nebo více tělesných znaků osoby (otisky prstů, struktura obličeje, oční duhovka), uložených na médiu, jako je chytrá karta, čárový kód nebo dokument, ke kontrole totožnosti osoby předkládající dokument.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (Úř. věst. L 157 ze dne 15.6.2002, s. 1–7)

Poslední aktualizace 29.10.2015

Top