Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inspekce v prostorách příjemců finančních prostředků EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inspekce v prostorách příjemců finančních prostředků EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení stanoví pravidla a postupy pro kontroly a inspekce na místě prováděné Evropskou komisí za účelem boje proti podvodům a jiným nesrovnalostem, zejména pak v případě podezření, že se nesrovnalostí* dopustily hospodářské subjekty*, které přijaly finanční pomoc z rozpočtu EU.

Nařízení se vztahuje na všechny oblasti činností EU. Tímto nařízením nejsou dotčeny pravomoci zemí EU ohledně stíhání trestných činů podle vnitrostátního práva.

KLÍČOVÉ BODY

Provádění kontrol a inspekcí na místě

Komise provádí kontroly a inspekce na místě v prostorách hospodářských subjektů:

 • s cílem vyšetřit možné závažné nesrovnalosti nebo nesrovnalosti přeshraniční povahy nebo nesrovnalosti, jež mohou zahrnovat hospodářské subjekty působící v několika zemích EU,
 • s cílem zesílit kontroly a inspekce v některé zemi EU za účelem zvýšení účinnosti ochrany finančních zájmů EU a zajistit stejnou úroveň ochrany v rámci EU,
 • na žádost určité země EU.

Podmínky

 • Než Komise zahájí tyto kontroly a inspekce, musí dostatečně včas informovat dotyčné země EU, aby mohly poskytnout veškerou požadovanou podporu.
 • Tyto kontroly a inspekce Komise připravuje a provádí v úzké spolupráci s příslušnými orgány dotyčné země EU.
 • Kontroly a inspekce probíhají pod vedením a na odpovědnost kontrolorů Komise, což jsou náležitě zmocnění úředníci nebo jiní pracovníci, kteří musí dodržovat procesní předpisy dotyčné země EU.
 • Hospodářské subjekty musí kontrolorům umožnit přístup do prostor, na pozemky, do dopravních prostředků nebo jiných míst používaných pro účely výkonu povolání.
 • Pokud hospodářský subjekt maří kontrolu nebo inspekci na místě, pak dotyčná země EU poskytne kontrolorům součinnost, aby mohli plnit své pověření.
 • Komise bere v úvahu inspekce, které dotyčná země EU provádí nebo provedla na základě svých vnitrostátních právních předpisů.

Přístup k informacím a dokumentaci v rámci vnitrostátního práva

 • Kontrolorům Komise musí být za stejných podmínek jako kontrolorům vnitrostátní správy a v souladu s vnitrostátním právem umožněn přístup ke všem informacím potřebným k zajištění řádného provedení kontrol a inspekcí.
 • Kontroloři mohou používat stejné hmotné prostředky kontroly jako kontroloři vnitrostátní správy a zejména pořizovat opisy příslušných dokumentů.

Oblast působnosti

Kontroly a inspekce na místě se mohou týkat zejména:

 • obchodních knih a dokladů jako faktur, smluvních dokumentů, platebních listin, výkazů použitého materiálu a vykonané práce, výpisů z bankovních účtů,
 • počítačových údajů,
 • výrobních, balících a odesílacích systémů a metod,
 • fyzické kontroly druhu a množství zboží nebo služeb,
 • odběru a kontroly vzorků,
 • postupu prací a investic, na něž bylo poskytnuto financování, a způsobu využití provedených investic,
 • rozpočtové a účetní dokumentace,
 • finančního a technického provedení subvencovaných projektů.

Důkazy

 • Země EU mohou být na žádost Komise vyzvány, aby učinily vhodná předběžná opatření podle vnitrostátního práva, zejména za účelem zajištění důkazních prostředků.
 • Informace získané v souvislosti s kontrolami a inspekcemi na místě podléhají pravidlům EU týkajícím se profesního tajemství a ochrany osobních údajů.
 • Kontroloři Komise vypracovávají zprávy tak, aby mohly být použity jako přípustné důkazní prostředky ve správních a soudních řízeních země EU, ve které se jejich použití jeví jako nezbytné.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. ledna 1997.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Nesrovnalosti: Jakékoli porušení právních předpisů EU vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které má nebo by mělo za následek újmu pro souhrnný rozpočet EU.

Hospodářské subjekty: Jednotlivec, podnik nebo jiný orgán, který je ekonomicky aktivní a má právní postavení podle vnitrostátního práva

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2–5)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1–4)

Poslední aktualizace 04.07.2016

Top