Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Usnadňování soudní spolupráce v občanských věcech

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Usnadňování soudní spolupráce v občanských věcech

Toto nařízení vytváří obecný rámec pro činnosti Společenství za účelem usnadnění soudní spolupráce v občanských věcech. K těmto činnostem patří akce na pomoc organizacím podporujícím a usnadňujícím soudní spolupráci v občanských věcech, jakož i opatření na podporu zvláštních projektů.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 743/2002 ze dne 25. dubna 2002 o vytvoření obecného rámce Společenství pro činnosti za účelem usnadnění soudní spolupráce v občanských věcech.

PŘEHLED

Cílem tohoto nařízení je vytvoření obecného rámce pro činnosti Společenství na období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006 za účelem usnadnění soudní spolupráce v občanských věcech. Evropská komise dne 6. dubna 2005 navrhla vytvoření specifického programu „Civilní soudnictví“ na období od roku 2007 do roku 2013 v rámci obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ (viz „související akty“).

Toto nařízení se nevztahuje na Dánsko. Naproti tomu Spojené království a Irsko vyjádřily své přání účastnit se přijímání a používání tohoto nařízení (v souladu s protokoly o postavení Spojeného království a Irska, které jsou připojené ke Smlouvě o EU a Smlouvě o ES).

Poskytování dotací podporujících cíle programu

Program má tyto cíle:

 • podporovat soudní spolupráci v občanských věcech s cílem zajistit právní jistotu a zlepšit přístup ke spravedlnosti;
 • zlepšit vzájemné poznání právních a soudních systémů zemí Evropské unie (EU);
 • zajistit řádné provádění a používání nástrojů Společenství v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech;
 • zlepšit informovanost veřejnosti o přístupu ke spravedlnosti, soudní spolupráci a právních systémech zemí EU.

Pokud jde o podporované činnosti, obecný rámec má zajistit:

 • dotace pro spolufinancované projekty, které naplňují nejméně jeden z cílů;
 • dotace na pokrytí provozních nákladů evropských nevládních organizací;
 • financování akcí zřízených Komisí bez návrhu.

Poskytování dotací soukromým i veřejným institucím

Toto nařízení umožňuje poskytování dotací na činnost nevládních organizací a na zvláštní projekty předložené institucemi a veřejnými či soukromými organizacemi.

Nevládní organizace mohou získat finanční podporu, pokud splní uvedená kritéria:

 • musí to být neziskové organizace zřízené v souladu s právními předpisy některé země EU;
 • jejich činnost musí mít evropský rozměr a zpravidla zasahovat nejméně polovinu zemí EU;
 • cílem jejich činností musí být podpora soudní spolupráce v občanských věcech.

Zvláštní projekty mohou být předkládány institucemi a veřejnými nebo soukromými organizacemi, včetně profesních organizací, výzkumných ústavů atd. Musí zahrnovat vzdělávání, výměny a stáže, studie a výzkum, setkání a semináře nebo šíření informací.

Podle článku 4 tohoto nařízení je tento obecný rámec otevřen účasti kandidátských zemí střední a východní Evropy, Kypru, Malty a Turecka a podle daných podmínek i jiných zemí, připouštějí-li to dohody a postupy. Tento článek již neplatí na deset nových zemí EU, které do Unie vstoupily dne 1. května 2004.

Zajištění provádění rámce činností Společenství

Pro zajištění provádění rámce činností Komise každý rok, pokud možno před 30. červnem, zveřejní roční pracovní program, který stanoví přednostní cíle a druhy činností na následující rok.

Komise je zodpovědná za hodnocení a výběr projektů, přičemž bere v úvahu řadu prioritních kritérií (evropský rozměr, schopnost přispět k dosažení cílů, doplňkovost s jinými činnostmi atd.).

Všechna rozhodnutí o financování podléhají finanční kontrole Komise a přezkoumání Účetním dvorem. Podíl finanční podpory ze souhrnného rozpočtu EU zpravidla nepřekračuje 60 % celkových nákladů na provedené akce. Za výjimečných okolností však může finanční podpora činit až 80 %.

Komise má zajistit každoroční zveřejnění seznamu příjemců a činností financovaných pro zajištění transparentnosti. Příjemci předloží Komisi zprávu z každé akce. Jsou-li zjištěny nesrovnalosti, může Komise snížit, pozastavit nebo vyžádat zpět finanční podporu udělenou na určitou činnost.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 743/2002

1. 5. 2002

Úř. věst. L 115, 1. 5. 2002

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1149/2007/ES ze dne 25. září 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Civilní soudnictví“ jakožto součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ [Úřední věstník L 257 ze dne 3.10.2007].

Report from the Commission to the European Parliament and the Council of 9 February 2005 on the implementation of the framework programme for judicial cooperation in civil matters (2002-2006) [KOM(2005) 34 - Nor published in the Official Journal] (Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 9. února 2005 o provádění rámcového programu pro soudní spolupráci v občanských věcech (2002–2006) (KOM(2005) 34 – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)). Tato zpráva dokumentuje průběh programu od jeho přijetí v roce 2002 do 30. června 2004. Opatření Komise, jejichž cílem je informovat právníky a širokou veřejnost o tom, jakého pokroku bylo dosaženo v oblasti spolupráce v občanských věcech (například Evropský soudní atlas ve věcech občanských, databáze judikatury v rámci nařízení „Brusel I“ a „Brusel II“ a informační kampaň zaměřená na právníky), byla přijata velmi dobře. Nicméně výzvy k předkládání návrhů v letech 2002, 2003 a 2004 pro zvláštní projekty občanské společnosti vyvolaly jen omezený zájem, pravděpodobně kvůli dostupnému rozpočtu. Přijato bylo 51 ze 106 návrhů.

Poslední aktualizace: 18.08.2010

Top