Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti podvodům: kontroly v zemích EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti podvodům: kontroly v zemích EU

Občané Evropské unie (EU) musí mít důvěru, že se rozpočet EU využívá řádně. V roce 1995 EU zavedla předpisy (nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995) pro kontroly v zemích EU a ukládání sankcí v případě nesrovnalostí*.

AKT

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství

PŘEHLED

Občané Evropské unie (EU) musí mít důvěru, že se rozpočet EU využívá řádně. V roce 1995 EU zavedla předpisy (nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995) pro kontroly v zemích EU a ukládání sankcí v případě nesrovnalostí*.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení má bojovat proti podvodům poškozujícím finanční zájmy EU (rozpočet EU - příspěvky daňových poplatníků).

Vytváří společný soubor právních předpisů pro všechny oblasti politik EU.

Zejména umožňuje kontroly a správní opatření a sankce v případě nedodržování pravidel pro financování z EU.

KLÍČOVÉ BODY

Více než polovina výdajů EU se vyplácí příjemcům prostřednictvím vlád zemí EU a jejich orgánů. Tato decentralizovaná správa a kontrola používání výdajů se řídí podle různých podrobných předpisů. Tato pravidla se liší podle toho, o jakou jde oblast politik.

Země EU jsou zodpovědné za přijetí nezbytných opatření pro zajištění správnosti a reálnosti operací týkajících se finančních zájmů EU. Opatření týkající se kontrol musí být úměrná sledovaným cílům, aby z nich nevyplývala nadměrná ekonomická omezení nebo správní výdaje. Také musí brát v úvahu správní praxi a struktury zemí EU.

Evropská komise má odpovědnost ověřit:

zda se správní praxe shoduje s pravidly,

existenci nezbytných podkladů a jejich shodu s příjmy a výdaji EU,

podmínky, za nichž jsou prováděny a kontrolovány finanční operace.

Kromě toho podle nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96 může Evropská komise provádět kontroly a inspekce na místě.

Odnětí neoprávněně získané výhody

Obecně platí, že pokud je zjištěna nesrovnalost, neoprávněně získaná výhoda musí být nahrazena a příslušná výše úroků může být vypočtena paušálně. Opatření odnětí výhody může obsahovat:

povinnost zaplatit nebo nahradit dlužné nebo neoprávněně získané částky,

úplné nebo částečné propadnutí finančních záruk nebo záloh obdržených příslušnou stranou.

Úmyslné nesrovnalosti nebo nesrovnalosti způsobené z nedbalosti mohou vést k těmto správním sankcím:

zaplacení správní pokuty,

zaplacení další částky, která však nesmí překročit úroveň bezpodmínečně nutnou k tomu, aby měla odrazující povahu,

úplné nebo částečné odnětí udělené výhody, a to i tehdy, jestliže příslušná strana měla neoprávněný prospěch pouze z části uvedené výhody, nebo vynětí z nároku na výhodu nebo odnětí výhody po omezenou dobu následující po nesrovnalosti,

jiné sankce výlučně ekonomické povahy podle práva EU.

Obecné zásady

Kontroly, správní opatření a sankce musí být

účinné,

přiměřené a

odrazující.

Musí brát ohled na povahu a závažnost nesrovnalostí, poskytnutou nebo přijatou výhodu a míru zavinění.

Správní sankce smí být uložena, pouze pokud ji stanoví akt nebo právní předpis EU předcházející nesrovnalosti.

Promlčecí doba pro zahájení stíhání činí čtyři roky od okamžiku, kdy došlo k nesrovnalosti. V případě pokračujících nebo opakovaných nesrovnalostí běží promlčecí doba ode dne, ke kterému nesrovnalost skončila. V případě programů, které běží po několik let (tj. víceleté), trvá promlčecí doba až do skončení programu.

KLÍČOVÉ POJMY

* Nesrovnalost: jakékoli jednání nebo opomenutí příjemce finančních prostředků z EU, v důsledku kterého je poškozen souhrnný rozpočet EU, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch EU, nebo formou neoprávněného výdaje.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES, EURATOM) č. 2988/95

26. 12. 1995

-

Úř. věst. L 312, 23. 12. 1995, s. 1-4.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2-5)

Poslední aktualizace 08.09.2015

Top