Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie spotřebitelská politiky na období 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategie spotřebitelská politiky na období 2007–2013

Cílem sdělení je posílit v období 2007 až 2013 maloobchod na vnitřním trhu, aby spotřebitelé mohli volně nakupovat po celé Evropské unii (EU) na stejné úrovni ochrany, využívat nejlepší ceny a kvality výrobků.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 13. března 2007 „Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013“ (KOM(2007) 99 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Cílem strategie spotřebitelská politiky na období 2007–2013 je dosáhnout stejné úrovně bezpečnosti a ochrany v celé Evropské unii (EU) a lépe integrovat vnitřní trh prostřednictvím následujících cílů:

 • poskytnout spotřebitelům větší pravomoci zavedením transparentnějšího trhu, který nabídne skutečný spotřebitelský výběr, například pokud jde o cenu a kvalitu;
 • posílit pohodlí spotřebitelů z hlediska kvality, odlišnosti, dostupnosti, bezpečí atd.;
 • chránit spotřebitele před závažnými riziky a hrozbami.

PRIORITY OBDOBÍ 2007–2013

Priority současné politiky Společenství zůstávají stejné jako v předchozím období: vysoká úroveň ochrany spotřebitelů a použití pravidel v oblasti ochrany spotřebitelů. Tato politika se týká pěti oblastí:

 • zlepšení průběžné kontroly spotřebitelských trhů a vnitrostátních politik ve prospěch spotřebitelů;
 • zlepšení právní úpravy v oblasti ochrany spotřebitelů;
 • zvýšení bezpečnosti výrobků na trhu prostřednictvím kontrolních nástrojů;
 • ohled na zájmy spotřebitelů v dalších oblastech politiky Společenství;
 • zlepšení při poskytování informací a výchově spotřebitelů, například posílením úlohy evropských spotřebitelských center.

AKCE, SE KTERÝMI STRATEGIE POČÍTÁ

Zlepšení právní úpravy v oblasti ochrany spotřebitelů

Komise počítá se zjednodušením právních předpisů změnou základních směrnic o ochraně spotřebitele. Proto vydala zelenou knihu o přezkoumání acquis communautaire (viz výše v části „Související akty“).

Komise se zaměří na vyrovnávání rozdílů právních předpisů směrem nahoru a zavedení velmi vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

Zlepšení kontroly použití a opravných prostředků

Kontrola použití zákonů v oblasti ochrany spotřebitele je jednou z priorit spotřebitelské politiky. Komise prověří vnitrostátní systémy kontroly zákonů v oblasti ochrany spotřebitele prostřednictvím šetření a jiných nástrojů. Dále posílí průběžnou kontrolu mimosoudních mechanismů pro řešení sporů.

Spoléhá rovněž na členské státy, že včas zavedou (12.12.2007) směrnici o nekalých obchodních praktikách a použijí nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů.

A konečně informuje o vytvoření nástroje kolektivního vymáhání práv v případě porušení právních předpisů.

Zlepšení průběžné kontroly spotřebitelských trhů a vnitrostátních politik ve prospěch spotřebitelů

Dozor nad trhem bude posílen prostřednictvím současných nástrojů, jako je systém rychlého varování RAPEX a prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi, zejména s Čínou a USA, s nimiž EU uzavřela dohody o spolupráci v oblasti bezpečnosti spotřebního zboží.

Učinit spotřebitele středem zájmu dalších oblastí politiky a právních předpisů Společenství

Komise se snaží zajistit spotřebiteli ústřední místo v oblastech politiky Společenství, jako je například zdravotnictví, průmysl, životní prostředí nebo doprava (zvláště letecká doprava).

Rovněž dbá o zachování služeb obecného zájmu a ochranu všeobecných služeb v EU.

Zlepšení informovanosti a výchovy spotřebitelů

Komise bude i nadále spolufinancovat akce, jejichž cílem je zlepšení informovanosti spotřebitelů, jako například síť evropských spotřebitelských center (Síť ESC) a informační kampaně v nových členských státech.

Kontext

Cílem nové strategie spotřebitelské politiky na období 2007–2013 je začlenění 27 vnitrostátních trhů do největšího maloobchodního trhu na světě. Po posledním rozšíření jsou demografické odhady Eurostatu 495 milionů obyvatel.

Možnosti on-line nakupování soukromých osob ani podniků nejsou dostatečně využívány; podle Komise dosud spotřebitelské výdaje představují 58 % HDP 27 členských států EU. Rovněž připomíná, že jednotlivé skupiny populace nevyužívají tohoto maloobchodního trhu stejným způsobem; nejcitlivější skupiny (děti, starší osoby) jsou znevýhodněny.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zelená kniha o přezkoumání acquis communautaire v oblasti ochrany spotřebitelů (Úř. věst. C 61 ze dne 15.3.2007) Současná právní úprava v oblasti ochrany spotřebitelů je založena na minimální harmonizaci a možnosti členských států zavést přísnější právní úpravu.

Tato zelená kniha spouští veřejnou debatu uzavřenou dne 15. května 2007 o přezkoumání zákonů v oblasti ochrany spotřebitelů, a to návrhem tří představitelných řešení v rámci stupně harmonizace:

 • úplná harmonizace právních předpisů;
 • minimální současná harmonizace, avšak s ustanovením o vzájemném uznávání;
 • minimální harmonizace kombinovaná s principem země původu (podniky se sídlem v jiných členských státech by musely splňovat pouze pravidla své země původu).

Dále navrhuje revizi 9 základních směrnic o ochraně spotřebitelů a vytvoření nové směrnice o spotřebitelském úvěru. Rovněž informuje o vyhotovení dvou monitorovacích zpráv, jedné se zaměřením na směrnici o finančních službách pro spotřebitele a druhé se zaměřením na směrnici o obecné bezpečnosti výrobků.

Další informace o tomto projednávání získáte na stránce Generálního ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele.

Usnesení Rady ze dne 31. března 2007 o strategii Společenství v oblasti spotřebitelské politiky v období 2007–2013 (Úř. věst. C162 ze dne 14.7.2007)

See also

 • Další informace o základních zákonech v oblasti ochrany spotřebitel a jejich provedení (DE) (EN) (FR) v členských státech získáte na stránce o acquis v oblasti práva spotřebitelů Generálního ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele

Poslední aktualizace: 16.08.2007

Top