Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spolupráce mezi zeměmi EU při ochraně spotřebitele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spolupráce mezi zeměmi EU při ochraně spotřebitele

Toto nařízení zřizuje síť orgánů zodpovědných za sledování uplatňování právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele. Nařízení se vztahuje výhradně na porušení právních předpisů spáchaná v Evropské unii (EU).

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“)

PŘEHLED

Toto nařízení zřizuje síť orgánů zodpovědných za sledování uplatňování právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele. Nařízení se vztahuje výhradně na porušení právních předpisů spáchaná v Evropské unii (EU).

Spolupráce mezi orgány v zemích EU

Každá země EU určí orgány veřejné moci příslušné k vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, které se zapojí do sítě vzájemné pomoci. V každé zemi ústřední styčný úřad zajišťuje koordinaci mezi vnitrostátními orgány.

Síť vnitrostátním orgánům umožňuje vyměňovat si informace a spolupracovat s jejich protějšky v dalších zemích EU.

Nařízení pokrývá situace zahrnující společné zájmy spotřebitelů a usnadňuje spolupráci mezi orgány s cílem zastavit porušování nařízení o spotřebitelích, když se obchod a spotřebitel nacházejí v jiné zemi.

Tato spolupráce se vztahuje na nařízení o spotřebitelích pokrývající řadu aspektů, jako jsou nekalé obchodní praktiky, nepřiměřené smluvní podmínky, elektronický obchod, srovnávací reklama, souborné služby pro pobyty, dočasné užívání, prodej na dálku a práva cestujících.

Vzájemná pomoc a činnosti Společenství

Každý orgán si může vyžádat pomoc od ostatních členů sítě při vyšetřování možných porušení zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů.

Pro zastavení porušování zákonů, ke kterým dochází současně v několika nebo ve všech zemích EU, orgány mohou:

  • provádět společné akce, jako jsou kontroly „sweep“, které zahrnují kontrolu internetových stránek v celé EU v určitém odvětví (letenky, stáhnutelný digitální obsah atd.) pod roční operací, kterou vede Evropská komise;
  • přijímat ve spolupráci s Komisí společné přístupy při uplatňování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele vzhledem k určitému problému.

První z těchto opatření zahrnuje nákupy aplikací v oblasti online her.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 2006/2004

29. 12. 2004

-

Úř. věst. L 364,9. 12. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2005/29/ES

12. 6. 2005

12. 6. 2007

Úř. věst. L 149, 11. 06. 2005

Směrnice 2007/65/ES

19. 12. 2007

19. 12. 2009

Úř. věst. L 332, 18. 12. 2007

Směrnice 2009/136/ES

19. 12. 2009

20. 5. 2011

Úř. věst. L 337, 18. 12. 2009

Nařízení (EU) č. 1177/2010

6. 1. 2011

18. 12. 2012

Úř. věst. L 334, 17. 12. 2010

Nařízení (EU) č. 181/2011

20. 3. 2011

1. 3. 2013

Úř. věst. L 55, 28. 02. 2011

Nařízení (EU) č. 954/2011

7. 10. 2011

-

Úř. věst. L 259, 4. 10. 2011

Směrnice 2013/11/EU

8. 7. 2013

9. 7. 2015

Úř. věst. L 165, 18. 6. 2013

Nařízení (EU) č. 524/2013

8. 7. 2013

-

Úř. věst. L 165, 18. 6. 2013

Postupné změny a opravy nařízení č. (ES) 2006/2004 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2007/76/ES ze dne 22. prosince 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, pokud jde o vzájemnou pomoc ( Úř. věst. L 32, 6.2.2007, s. 192 )

Toto rozhodnutí obsahuje požadavky na informace, například minimální informace, které musí být obsaženy v žádostech o vzájemnou pomoc a v upozorněních, lhůty, které je nutné dodržovat, přístup k informacím a používání jazyků.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 2. července 2009 o provádění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“)( KOM(2009) 336 v konečném znění)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 13. března 2012 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) ( COM(2012) 100 final)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 1. července 2014 o fungování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) ( COM(2014) 439 final)

Tato zpráva ukazuje, že od roku 2007 vymáhání nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele přineslo pozitivní výsledky. Kontrolní akce „sweep“ a společné postupy při vymáhání práva umožnily členským státům koordinovat postupy při vymáhání práva ve větším měřítku. Vedlo to ke zlepšení při dodržování právních předpisů EU na ochranu zájmů spotřebitele v mnoha odvětvích.

Poslední aktualizace 30.09.2014

Top