Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uvádění finančních služeb na trh na dálku: ochrana spotřebitele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uvádění finančních služeb na trh na dálku: ochrana spotřebitele

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2002/65/ES – ochrana spotřebitele v případech prodeje finančních služeb

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanovuje společná pravidla pro uvádění finančních služeb na trh poskytovateli pro spotřebitele v EU a tím zvyšuje ochranu spotřebitele.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti: směrnice se vztahuje na veškeré finanční služby včetně kreditních karet, investičních fondů, pojištění a individuálních penzijních spoření, které jsou spotřebitelům nabízeny kanály pro prodej na dálku, jako je telefon, fax a internet.

Směrnice zaručuje ochranu spotřebitele, včetně:

  • povinnosti dodavatele poskytnout spotřebitelům komplexní informace před uzavřením smlouvy,
  • práva spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dnů,
  • zákazu nekalých marketingových praktik, jejichž cílem je přimět spotřebitele ke koupi služby, kterou si nevyžádali (tzv. setrvačný prodej),
  • pravidel pro omezení dalších praktik, jako jsou nevyžádané telefonní hovory a e-maily (tzv. cold calling a spamy),
  • vhodných sankcí ze strany zemí EU pro dodavatele, kteří nedodržují tuto směrnici,
  • vhodných opravných prostředků, včetně mimosoudních řešení sporů, pro spotřebitele, jejichž práva jsou porušována.

Evropská komise provedla přezkum uplatňování směrnice v zemích EU naposledy v roce 2009. V tomto přezkumu došla k závěru, že neexistují žádné důkazy o tom, že by spotřebitelé čelili problémům způsobovaným nesprávným prováděním směrnice ze strany zemí EU.

Směrnice 2011/83/ES (směrnice o právech spotřebitelů) upravuje prodej na dálku spotřebitelům u veškerého dalšího nefinančního zboží a služeb a nahrazuje směrnici 97/7/ES.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 9. října 2002. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 9. října 2004.

KONTEXT

Uvádění finančních služeb na trh na dálku

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES (Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16–24)

Postupné změny směrnice 2002/65/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64–88)

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Přezkum směrnice 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku (KOM(2009) 626 v konečném znění ze dne 20.11.2009)

Poslední aktualizace 20.01.2016

Top