Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Souborné služby pro cesty (do roku 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Souborné služby pro cesty (do roku 2018)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Vytváří jednotné minimální normy, které se vztahují na souborné služby pro cesty, pobyty a zájezdy v Evropské unii (EU).
 • Umožňuje tedy spotřebitelům nakupovat tyto služby na vnitřním trhu EU s maximálními zárukami.

KLÍČOVÉ BODY

Souborem služeb se rozumí kombinace alespoň dvou z různých druhů dopravních služeb (doprava, ubytování nebo jiné služby cestovního ruchu), které splňují následující dvě podmínky:

 • služba je poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo zahrnuje nocleh, a
 • prodává se za souhrnnou cenu.

Informace pro spotřebitele

 • Katalogy pro spotřebitele musí obsahovat jasné a přesné informace:
  • cena,
  • místo určení cesty, plán cesty a použitý dopravní prostředek,
  • druh ubytování,
  • stravování,
  • pasové a vízové požadavky,
  • zdravotní doklady,
  • časový rozvrh plateb,
  • mezní termín pro informování spotřebitele o zrušení cesty.
 • Informace obsažené v katalogu jsou pro organizátora závazné. V případě změn těchto informací musí být spotřebitel jasně informován, aby mohl vyjádřit svůj souhlas.
 • Před uzavřením smlouvy musí organizátor písemně poskytnout určité informace o pasech, vízech (lhůtách pro jejich vyřízení) a požadovaných zdravotních dokladech.
 • Před začátkem cesty musí organizátor písemně poskytnout tyto informace:
  • rozvržení času a míst zastávek a dopravní spojení, jakož i údaje o ubytování,
  • jméno, adresa a telefonní číslo místního zástupce organizátora nebo prodejce nebo, případně, telefonní číslo pro případ nesnází,
  • určité dodatečné podrobnosti v případě, že cestují i děti,
  • informace o možných smlouvách o pojištění či pomoci.

Změny smlouvy

 • Spotřebitel může svou rezervaci převést na jinou osobu, která vyhovuje všem podmínkám pro soubor služeb. Musí však dostatečně před odjezdem informovat organizátora nebo prodejce. Původní spotřebitel a osoba, která přijala převedenou rezervaci, jsou společně a nerozdílně odpovědní za zaplacení doplatku ceny a za jakékoli dodatečné náklady spojené s tímto převodem.
 • Ceny stanovené ve smlouvě nesmějí být měněny, ledaže smlouva výslovně stanoví tuto možnost. V takovém případě jsou relevantní pouze změny cen za dopravu, poplatků a směnných kurzů.
 • Pokud organizátor smlouvu podstatně změní, může spotřebitel buď odstoupit od smlouvy bez sankce, nebo přijmout dodatek ke smlouvě upřesňující provedené změny.

Zrušení nebo neplnění smlouvy

 • Pokud spotřebitel nesouhlasí se změnami organizátora a odstoupí od smlouvy nebo pokud organizátor zruší soubor služeb, má spotřebitel právo na jiný soubor služeb (pokud je nabízen) nebo na vrácení celé uhrazené částky. V určitých případech má spotřebitel právo na náhradu škody za nesplnění smlouvy.
 • Organizátor nese odpovědnost za neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy, pokud se nejedná o vinu na straně spotřebitele nebo o důvody spojené s vyšší mocí*.

Nová pravidla od července 2018

Směrnice 90/314/EHS bude zrušena a nahrazena směrnicí (EU) 2015/2302 od 1. července 2018. Nová směrnice rozšíří ochranu nad rámec tradičních souborných služeb pro pobyty organizované poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu. Bude chránit spotřebitele, kteří si zarezervují jiné formy kombinovaného cestování, např. kombinaci letu a hotelu nebo pronájmu auta, které jsou společně v nabídce na internetových stránkách.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se použije od 18. června 1990. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 31. prosince 1992.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Vyšší moc: událost, kterou nelze očekávat nebo která, pokud je očekávaná, je příliš intenzivní na to, aby byla pod kontrolou, tj. nelze se jí vyhnout prováděním náležité péče, například přírodní katastrofa.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 59–64)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22–39)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS (Úř. věst. L 326, 11.12.2015, s. 1–33)

Poslední aktualizace 27.03.2017

Top