Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Koordinace systémů přímých daní členských států

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Koordinace systémů přímých daní členských států

Iniciativy oznámené v tomto sdělení mají za cíl podporovat lepší koordinaci systémů přímých daní členských států, aby bylo možné odstranit daňové překážky a odstranit diskriminaci a dvojí zdanění na úrovni Evropské unie (EU). Cílem koordinace neharmonizovaných systémů přímých daní členských států je zajistit jejich slučitelnost s právem Společenství a judikaturou Evropského soudního dvora. Dvě iniciativy se týkají specifických oblastí zdanění při odchodu a odpočtu přeshraničních ztrát firem a skupin.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 19. prosince 2006 – Koordinace systémů přímých daní členských států na vnitřním trhu (KOM(2006) 823 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská komise oznámila řadu iniciativ, které mají podpořit lepší koordinaci vnitrostátních systémů přímých daní v Unii. Cílem je zajistit, aby vnitrostátní daňové systémy odpovídaly právu Společenství a vzájemně mezi sebou působily soudržně. Tyto iniciativy usilují o odstraňování diskriminace a dvojího zdanění ve prospěch jednotlivců a podniků a zároveň mají pomáhat v boji proti daňovým únikům a ochraně daňového základu.

Toto jsou hlavní cíle koherentního a koordinovaného daňového přístupu:

  • odstranění diskriminace a dvojího zdanění;
  • zamezení neúmyslnému nezdanění a zneužívání a
  • snížení nákladů na plnění požadavků spojených s tím, že daná osoba podléhá více než jednomu daňovému systému.

Kromě tohoto sdělení Komise přijala další dvě sdělení, první týkající se odpočtu přeshraničních ztrát a druhé týkající se zdanění při odchodu. Jsou zde první dva konkrétní příklady specifických oblastí, ve kterých by společný postup mohl být prospěšný.

Kontext

Podle práva Společenství mohou členské státy velkou měrou navrhovat své systémy přímých daní tak, aby odpovídaly cílům a požadavkům jejich domácí politiky. Vnitrostátní daňové předpisy navržené výhradně nebo přednostně s ohledem na situaci daného členského státu však mohou v případě přeshraničního kontextu vést k nejednotnému daňovému zacházení. Daňoví poplatníci z řad fyzických nebo právnických osob v přeshraniční situaci mohou být vystaveni diskriminaci nebo dvojímu zdanění či čelit dodatečným nákladům na plnění předpisů několika států.

Strmý nárůst počtu soudních sporů vedených daňovými poplatníky u vnitrostátních soudů a Evropského soudního dvora v posledních letech zdůrazňuje potřebu lepší spolupráce a koordinace mezi členskými státy.

Cíle

Účelem této iniciativy Komise je podpořit řešení společných problémů vzniklých vzájemným působením rozmanitých daňových systémů v kontextu vnitřního trhu. Předložením této iniciativy Evropská komise dává najevo svou ochotu pomoci členským státům rozvíjet zásady koordinovaných řešení a zlepšovat praktická opatření pro správní spolupráci.

Tato iniciativa Komise nemá nahradit existující vnitrostátní daňové systémy jednotným systémem Společenství. Usiluje především o zlepšení spolupráce mezi členskými státy a koordinace jejich příslušných právních předpisů, aby bylo možné zajistit hladké fungování sedmadvaceti různých vnitrostátních systémů v kontextu vnitřního trhu.

Kromě specifických oblastí, které tato dvě doprovodná sdělení pokrývají, toto sdělení také stanoví další oblasti přímého zdanění (srážkové daně, opatření proti vyhýbání se daňové povinnosti, dědická daň atd.), u kterých Komise považuje za potřebný koordinovaný přístup.

Koordinace a harmonizace základu daně z příjmů právnických osob

Tato iniciativa pro koordinaci daňových systémů doplňuje dále trvající legislativní iniciativy komise v oblasti přímých daní. Komise se domnívá, že jediným systematickým způsobem řešení základních daňových překážek, které existují pro daňové poplatníky z řad právnických osob působících ve více než jednom členském státě, je stanovit pro nadnárodní skupiny společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob pro jejich činnost v rámci EU. Komise oznámila svůj záměr předložit v roce 2008 ucelený legislativní návrh na společný konsolidovaný základ daně. Tento společný konsolidovaný základ daně se však bude vztahovat pouze na společnosti, které jsou způsobilé a rozhodnou se pro to. Existuje ještě obecnější potřeba zajistit lepší koordinaci vnitrostátních daňových systémů ve prospěch jednotlivců a podniků a zamezit narušení daňových základů jednotlivých členských států.

MOŽNÉ OBLASTI KOORDINACE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

Ve spojení s tímto sdělením Komise vydala dvě sdělení o specifických oblastech zdanění při odchodu a odpočtu přeshraničních ztrát firem a skupin.

Zdanění při odchodu

Oblast zdanění při odchodu se týká zejména daně při převádění aktiv do jiné jurisdikce v jiném členském státě. Ve sdělení o zdanění při odchodu, které se týká zdanění jednotlivců i firem, Komise předkládá návrhy pro způsob, jak by členské státy mohly koordinovat své kroky, aby bylo možné odstranit diskriminaci a dvojí zdanění.

Odpočet přeshraničních ztrát

Pokud přeshraniční ztráty firem a skupin nejsou odpočítávány, jejich zisky a ztráty se rozdělují v různých judikaturách. V takovém případě je odpočet ztrát společnosti a skupiny omezen na zisky získané v členském státě, ve kterém byla investice provedena. Skupiny a společnosti tak riskují placení daně z částky, která přesahuje jejich celkový zisk v rámci celé EU. Tato situace také snižuje konkurenceschopnost, a proto Komise navrhuje koordinovaný přístup členských států v této oblasti.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

ZDANĚNÍ PŘI ODCHODU A ODPOČET PŘESHRANIČNÍCH ZTRÁT FIREM A SKUPIN

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 19. prosince 2006 – Zdanění při odchodu a potřeba koordinace daňových politik členských států (KOM(2006) 825 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 19. prosince 2006 – Daňové zacházení se ztrátami v přeshraničních situacích (KOM(2006) 824 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

See also

  • Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii (DE) (EN) (FR) Evropské komise

Poslední aktualizace: 04.06.2007

Top