Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Společný systém EU daně z přidané hodnoty (DPH)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Společný systém EU daně z přidané hodnoty (DPH)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 2006/112/ES – společný systém EU daně z přidané hodnoty (DPH)

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Do jednoho právního předpisu kodifikuje všechny změny v původní šesté směrnici o DPH, aby bylo jasně patrné, jaké právní předpisy v oblasti DPH jsou nyní v EU platné.

KLÍČOVÉ BODY

Předmětem DPH jsou všechna plnění prováděná v EU za úplatu osobami povinnými k dani, tj. právními nebo fyzickými osobami, které v rámci podnikání dodávají zdanitelné zboží a služby. Předmětem DPH je také dovoz jakoukoli takovou osobou.

Zdanitelná plnění zahrnují dodání zboží nebo poskytnutí služby v jedné zemi EU, pořízení zboží uvnitř EU (zboží dodané a odeslané nebo přepravené podnikem v jedné zemi EU podniku v jiné zemi EU) a dovoz zboží do EU ze zemí mimo EU.

Pokud jde o místo plnění, platí různá pravidla podle povahy plnění, druhu dodávaného výrobku a toho, zda je zahrnutá přeprava.

Dodání zboží – místem zdanitelného plnění je místo, na něž je zboží dodáno.

Pořízení zboží uvnitř EU – místem zdanitelného plnění je místo, na něž pořizující strana zboží dodá, tj. země EU, kde je zboží nakonec umístěno po přepravě z jiné země EU.

Dovoz zboží do EU ze zemí mimo EU je obvykle zdaněn v zemi EU, kam zboží dorazí.

Poskytování služeb – místem zdanitelného plnění je místo, kde jsou služby poskytnuty. To závisí nejen na povaze dodaných služeb, ale také na statusu zákazníka, který je příjemcem takové služby. Pro zajištění toho, aby služba byla zdaněna na místě skutečné spotřeby, existují určité výjimky z těchto obecných pravidel, například:

služby související s nemovitostí,

přeprava osob,

činnosti související s kulturou, sportem, vzděláváním a zábavou,

restaurační služby.

Daňová povinnost vzniká v závislosti na povaze plnění, např. kdy je zboží dodáno či služba poskytnuta. Uskutečnění zdanitelného plnění v případě pořízení (nákupu) uvnitř EU obecně nastává při pořízení zboží, tj. když je dodání podobného zboží v zemi pořízení v rámci EU považováno za dokončené. V případě dovozu do EU dochází k uskutečnění zdanitelného plnění, když se zboží dostane do země EU.

Základ daně v případě dodání zboží a poskytnutí služeb a pořízení zboží uvnitř EU zahrnuje všechny platby dodavateli za příslušné dodání. V případě dovozu zboží je základem daně celní hodnota. Základ také zahrnuje daně, cla a další poplatky s výjimkou samotné DPH, ale nezahrnuje snížení ceny a rabaty pro zákazníka.

Minimální standardní sazba DPH, která ve všech zemích EU platí na zboží a služby, činí 15 %. Země EU mohou použít 1 nebo 2 snížené sazby ve výši nejméně 5 % na určité zboží či služby uvedené v příloze III směrnice. Za určitých podmínek platí řada ustanovení, která se od těchto pravidel odchylují (nižší sazby, snížené sazby u jiného zboží či služby atd.).

Směrnice stanoví osvobození od DPH. Většinou se jedná o osvobození bez nároku na odpočet, např. finanční a pojišťovací služby, lékařská péče nebo sociální služby. Nicméně existují i případy osvobození s nárokem na odpočet, např. dodání zboží uvnitř EU nebo vývoz zboží do země mimo EU. Některá osvobození jsou pro členské státy povinná, jiná jsou volitelná.

Osoba povinná k dani má nárok odpočíst výši DPH zaplacenou za dodané zboží či služby v zemi EU, kde se tato plnění uskutečňují. Tuto DPH na vstupu lze odečíst od DPH, jež má být odvedena za zdanitelná plnění, např. domácí dodávky zboží či služeb. Obecně vzato nárok na odpočet není v případě ekonomické činnosti osvobozené od daně nebo v případě, že osoba povinná k dani je způsobilá pro zvláštní režim. V některých případech mohou být odpočty omezeny nebo upraveny.

Směrnice stanoví povinnosti osob povinných k dani a některých osob nepovinných k dani. Obecně vzato DPH má odvést každá osoba povinná k dani, která uskuteční zdanitelné dodání zboží nebo poskytnutí služby. Mezi výjimky patří určitá plnění, kdy DPH platí zákazník, např. v případě dodávek zemního plynu, a plnění, kdy se země EU může rozhodnout určit, že DPH bude platit zákazník, například u dodávek se zvýšeným rizikem podvodů, jako jsou emisní povolenky (do 31. prosince 2018).

Směrnice stanoví odchylky, které mohou provést země EU od standardních pravidel o DPH, například v rámci boje proti daňovým únikům. Existují také zvláštní režimy DPH, které mají snížit administrativní zátěž, např. pro malé podniky a zemědělce.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 1. ledna 2007.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované DPH

AKT

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2006/112/ES

1.1.2007

1.1.2008

Úř. věst. L 347 ze dne 11.12.2006, s. 1–118.

Postupné změny a opravy směrnice 2006/112/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (Úř. věst. L 292, 10.11.2009, s. 5–30)

Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě (Úř. věst. L 44, 20.2.2008, s. 23–28)

Směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně (Úř. věst. L 346, 29.12.2007, s. 6–12)

Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní (kodifikované znění) (Úř. věst. L 286, 17.10.2006, s. 15–18)

Nařízení Rady (ES) 1798/2003 ze dne 7. října 2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty a o zrušení nařízení (EHS) č. 218/92 (Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 1–11)

Poslední aktualizace 15.10.2015

Top