Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Předpisy EU o spotřební dani z alkoholu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Předpisy EU o spotřební dani z alkoholu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 92/83/EHS – harmonizace struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví předpisy Evropské unie (EU) o spotřebních daních z alkoholu (líh nebo ethanol, tj. forma alkoholu používaná v alkoholických nápojích) a alkoholických nápojů, kategorie alkoholu a alkoholických nápojů podléhajících dani a metodu výpočtu daně.

KLÍČOVÉ BODY

Pivo

 • Spotřební daň vybíraná z jednotky piva se vypočítává podle počtu hektolitrů/stupňů Plato* nebo hektolitrů/stupňů skutečného obsahu alkoholu (jeden stupeň Plato odpovídá obsahu alkoholu 0,4 % objemových) hotového výrobku.
 • Země EU mohou piva dělit do kategorií o šířce nejvýše 4 stupně Plato, např. 15o–19o a uplatňovat pak stejnou daňovou sazbu za hektolitr na všechna piva, která patří do jedné kategorie.
 • Snížené sazby daně mohou být uplatňovány na pivo vystavené malými nezávislými pivovary, pokud tyto sazby:
  • se neuplatní na podniky, které vyrábějí více než 200 000 hl ročně;
  • nejsou více než o 50 % pod základní vnitrostátní sazbu spotřební daně.
 • Snížené sazby musí platit stejně i pro pivo dovezené do dané země z malých nezávislých pivovarů nacházejících se v jiných zemích EU.
 • Snížené sazby, které mohou poklesnout pod minimální sazbu, se mohou uplatnit na slabší piva, tj. na taková, jejichž skutečný obsah alkoholu nepřesáhne 2,8 % objemových.

Víno a jiné kvašené nápoje

 • Spotřební daň uplatňovaná na tiché a šumivé víno a na ostatní kvašené nápoje a meziprodukty (např. portské a sherry) se vypočítává podle počtu hektolitrů hotového výrobku.
 • Země EU musí stanovit stejnou sazbu daně na všechny výrobky v jedné kategorii.
 • Nižší sazba spotřební daně může být uplatněna na jakýkoli druh vína a jiných kvašených nápojů (kromě piva), jehož skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 8,5 % objemových.
 • Země EU mohou uplatňovat jedinou sníženou daňovou sazbu na meziprodukty, jejichž skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 15 % objemových, pokud tato sazba:
  • není více než o 40 % pod základní vnitrostátní sazbu spotřební daně,
  • není nižší než základní sazba uplatňovaná na tiché víno a ostatní nešumivé kvašené nápoje.

Lihoviny

 • Spotřební daň uplatňovaná z čistého alkoholu a lihovinových nápojů se stanoví z hektolitru čistého alkoholu o teplotě 20 oC.
 • Snížené sazby se mohou uplatňovat na líh (ethanol) vyrobený malými lihovary, ovšem nesmí být sníženy více než o 50 % pod základní vnitrostátní sazbu spotřební daně.
 • Země EU musí takové nižší sazby zavést i pro líh pocházející od malých lihovarů v jiných zemích EU.
 • Podle určitých limitů je možné nižší sazby používat na destiláty se skutečným obsahem alkoholu nepřesahujícím 10 % objemových a na francouzský rum a řecké ouzo.

Výjimky

Výrobky, na něž se vztahuje tato směrnice, budou osvobozeny od spotřební daně, pokud jsou:

 • denaturovány* v souladu s požadavky některé země EU,
 • denaturovány a používány pro výrobu jakéhokoli výrobku, který není určen pro lidskou spotřebu;
 • používány k výrobě octa, léčiv nebo potravinářských ochucovadel.

Seznam spotřebních daní

Evropská komise zveřejňuje úplný seznam sazeb spotřební daně platný v zemích EU dvakrát ročně.

Možný přezkum směrnice 92/83/EHS

 • Komise chtěla zhodnotit, jestli je směrnice 92/83/EHS stále vhodná ke svému účelu, a proto provedla hodnocení REFIT (program pro účelnost a účinnost právních předpisů). REFIT je program na přezkum všech předpisů EU s cílem určit administrativní zátěž, nesrovnalosti, chybějící nebo neúčinná opatření a předložit potřebné návrhy, které by reagovaly na výsledky přezkumu. Nyní je zveřejněna závěrečná zpráva o externím hodnocení.
 • V říjnu 2016 Komise zveřejnila zprávu o hodnocení směrnice 92/83/EHS a pracovní dokument (a jeho souhrn).

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 10. listopadu 1992. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 31. prosince 1992.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Stupně Plato: ve stupních Plato se měří procento hmotnosti původního extraktu na 100 gramů piva. Tato hodnota se vypočítá ze skutečného extraktu a alkoholu obsaženého v konečném výrobku.

Denaturovaný alkohol: líh, ke kterému byla přidána jedna nebo více chemických látek, aby nebyl vhodný k pití.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21–27)

Postupné změny směrnice 92/83/EHS byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 29–31)

Zpráva Komise Radě o hodnocení směrnice Rady 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (COM(2016) 676 final, 28.10.2016)

Pracovní dokument Komise – Hodnocení přiložené k dokumentu – Zpráva Komise Radě o hodnocení směrnice Rady 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (SWD(2016) 336 final, 28.10.2016)

Pracovní dokument Komise – Souhrn hodnocení přiloženého k dokumentu – Zpráva Komise Radě o hodnocení směrnice Rady 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (SWD(2016) 337 final, 28.10.2016)

Poslední aktualizace 28.11.2016

Top