Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program Kultura (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program Kultura (2007–2013)

Toto rozhodnutí zavádí nástroj pro financování a programování kulturní spolupráce na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. Zajišťuje rozpočet ve výši 400 milionů EUR na rozvoj nadnárodní kulturní spolupráce mezi subjekty ze zemí Evropské unie (EU) nebo ze zemí mimo EU účastnících se programu. Cílem programu Kultura je podporovat akce kulturní spolupráce, evropské organizace aktivní v oblasti kultury a také shromažďovat a šířit informace v oblasti kultury.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1855/2006/EC ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Kultura (2007–2013) (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Na základě příkladu předchozích kulturních programů je obecným cílem programu Kultura posílit kulturní prostor sdílený Evropany s cílem podpořit utváření evropského občanství.

Tři cíle

Program má tři ústřední cíle s významnou evropskou přidanou hodnotou:

 • podporovat nadnárodní mobilitu pracovníků v odvětví kultury;
 • podporovat pohyb kulturních a uměleckých děl a produktů za hranice jednotlivých států;
 • podporovat dialog mezi kulturami.

Pro obdržení podpory ze strany Evropské unie (EU) musí vybrané projekty splňovat jeden nebo více těchto cílů.

Tři úrovně intervence

Pro naplnění výše uvedených cílů poskytuje Komise tři úrovně intervence, které reagují na specifické potřeby:

 • podpora pro kulturní akce. Toto rozhodnutí stanoví tři typy kulturních akcí způsobilých pro podporu EU:
 • podpora pro organizace aktivní v kulturní sféře. Tato pomoc je pro organizace, které mají skutečný vliv na úrovni EU nebo pokrývají nejméně sedm evropských zemí. Organizace mohou mít z této podpory užitek, pokud zajistí zastoupení na úrovni EU, šíří informace pro usnadnění kulturní spolupráce na úrovni EU nebo se účastní na projektech kulturní spolupráce tak, že působí jakožto vyslanci evropské kultury. Výběr probíhá na základě výzev k předkládání návrhů;
 • podpora analytických prací, shromažďování a šíření informací a činností zaměřených na maximalizaci účinku projektů v oblasti evropské kulturní spolupráce a rozvoje kulturní politiky. Cílem této podpory je zvýšit objem a kvalitu informací a údajů o kulturní spolupráci a rozvoji politiky na evropské úrovni a také podpora jejich šíření včetně prostřednictvím internetu. Má také zajistit cílené, místní šíření praktických informací o programu. Za tímto účelem budou zřízena kulturní kontaktní místa na podporu programu, podporu k účasti na činnostech programu co nejvíce pracovníků a subjektů v oblasti kultury a zajištění účinného propojení s různými institucemi podporujícími odvětví kultury v zemích EU.

Uživatelsky vstřícnější program

Komise pověřuje řízením programu Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a zavádí jednodušší metody pro příjemce. Má v úmyslu zjednodušit formuláře a učinit postup udělování transparentnější. Přeje si také uplatňovat zásadu proporcionality a zároveň dodržovat platné finanční nařízení.

Prevence podvodů

Komise bude nadále uplatňovat systém kontrol pro zjišťování využívání grantů a bude žádat příjemce grantů, aby po dobu pěti let kdykoli poskytli veškeré doklady. Komise má také přístup do kanceláří příjemců a ke všem nezbytným informacím. Výsledky auditu mohou případně vést Komisi k tomu, že bude požadovat vrácení vyplacených částek. Účetní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) mají stejná práva.

Spolupráce se zeměmi mimo EU

Na základě určitých podmínek je program otevřený účasti:

 • zemí mimo EU z Evropského hospodářského prostoru (Island, Norsko a Lichtenštejnsko);
 • kandidátských zemí, které využívají předvstupní strategie;
 • zemí západního Balkánu.

Program je také otevřený spolupráci s dalšími zeměmi mimo EU, které s EU uzavřely dvoustranné dohody obsahující ustanovení o kultuře.

Řízení, rozpočet a hodnocení

Komisi pomáhá výbor. Většina prováděcích opatření, a zejména opatření související s podporou kulturních akcí, musí být přijata v souladu s přezkumným postupem.

Rozpočet původně navržený na období 2007–2013 je 400 milionů EUR. Níže je orientační rozdělení tohoto rozpočtu:

 • přibližně 77 % na podporu pro kulturní akce;
 • přibližně 10 % na podporu pro organizace;
 • přibližně 5 % na analýzy a informace;
 • přibližně 8 % na řízení programu.

Uprostřed, ale ne později než 31. prosince 2010, bude Komise publikovat první prozatímní hodnotící zprávu o programu. Po této zprávě bude následovat sdělení o pokračování programu, ne později než 31. prosince 2011. A nakonec nejpozději do 31. prosince 2015 Komise předloží konečnou hodnotící zprávu.

Kontext

Právním základem pro činnost EU v oblasti kultury je článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tento článek se zaměřuje na podporu kulturní rozmanitosti a společného kulturního dědictví za respektování zásady subsidiarity. V tomto rámci se zavádí program Kultura, který navazuje na program „Kultura 2000“ a dřívější programy Raphael, Ariane a Kaleidoscope.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1855/2006/ES

28. 12. 2006–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 372 ze dne 27. 12. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1352/2008/ES

25. 12. 2008–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 348 ze dne 24. 12. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 10. ledna 2011 – Prozatímní hodnotící zpráva o provádění programu Kultura (KOM(2011) 810 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 12.04.2011

Top