Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropa pro občany (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Evropa pro občany (2007–2013)

Toto rozhodnutí stanoví program „Evropa pro občany“ na období 2007–2013. Tento program má s určitými navrhovanými úpravami pokračovat s činnostmi zahájenými v rámci programu 2004–2006. Pro zajištění aktivního zapojení občanů do procesu evropské integrace rozhodnutí navrhuje vytvoření podmínek pro setkávání občanů Evropy a posílení vědomí evropské identity.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006 kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na podporu aktivního evropského občanství na období 2007–2013 (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Tento program má posílit spolupráci mezi občany a organizacemi občanů v různých zemích s cílem aktivně zapojit veřejnost do procesu evropské integrace. Mohou se tak setkávat a spolupracovat v evropském prostředí, které respektuje jejich rozmanitost.

Před zveřejněním tohoto rozhodnutí Komise od prosince 2004 do února 2005 uspořádala rozsáhlou veřejnou konzultaci a potom ve dnech 3. a 4. února 2005 zorganizovala poradní fórum. Výsledkem online konzultace bylo více než tisíc reakcí, z nichž 700 bylo od organizací a přibližně 300 od jednotlivců. Tento program pro období 2007–2013 navazuje na akční program Společenství na podporu aktivního evropského občanství (2004–2006).

Cíle

Toto jsou obecné cíle programu:

 • poskytovat občanům příležitost spolupracovat a podílet se na budování do světa otevřené Evropy, která bude stále užším svazkem, sjednoceným a obohaceným díky své kulturní rozmanitosti;
 • rozvíjet mezi evropskými občany vědomí evropské identity, vycházející ze společných hodnot, historie a kultury;
 • podporovat pocit přináležitosti k Evropské unii (EU) mezi jejími občany;
 • posilovat toleranci a vzájemné porozumění mezi evropskými občany, respektovat a podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost a zároveň přispívat k dialogu mezi kulturami.

Toto jsou jeho konkrétní cíle:

 • setkávání občanů z různých místních komunit po celé Evropě, aby mohli sdílet a vyměňovat si zkušenosti, názory a hodnoty, poučit se z historie a utvářet budoucnost;
 • podpora činnosti, diskusí a úvah souvisejících s evropským občanstvím a demokracií prostřednictvím spolupráce organizací občanské společnosti na evropské úrovni;
 • přiblížení Evropy jejím občanům tak, že budou propagovány evropské hodnoty a úspěchy, jichž Evropa dosáhla, a zároveň bude uchovávána vzpomínka na její minulost;
 • vyvážené začleňování občanů a organizací občanské společnosti ze všech zúčastněných zemí, příspěvek k interkulturnímu dialogu a zdůrazňování rozmanitosti i jednoty Evropy, přičemž by se zvláštní pozornost měla věnovat činnostem se členskými státy, které nedávno přistoupily do EU.

Cíle programu se musí odrážet ve čtyřech typech akcí:

Akce 1: „Aktivní občané pro Evropu“

Tato akce zapojuje občany přímo prostřednictvím partnerství měst a občanských projektů, aby mohli diskutovat o evropských otázkách a rozvíjet vzájemné porozumění prostřednictvím přímé účasti. Aby bylo možné zlepšit partnerství měst a projekty zaměřené na občany, je nutné vypracovat podpůrná opatření, která by zajistila správné postupy, výměnu zkušeností mezi zástupci zúčastněných stran na místní i regionální úrovni a rozvoj nových kvalifikací, například prostřednictvím školení. Orientačně bude z celkového rozpočtu programu na činnost v rámci této akce přiděleno přinejmenším 45 % prostředků.

Akce 2: „Aktivní občanská společnost v Evropě“

Orientačně bude z celkového rozpočtu programu na činnost v rámci této akce přiděleno přibližně 31 % prostředků. Akce zahrnuje:

 • strukturální podporu evropských organizací zabývajících se výzkumem v oblasti veřejné politiky (skupiny expertů);
 • strukturální podporu organizací občanské společnosti na evropské úrovni;
 • podporu projektů uskutečňovaných z podnětu organizací občanské společnosti na místní, regionální a celostátní úrovni.

Akce 3: „Společně pro Evropu“

Orientačně bude z celkového rozpočtu programu na činnost v rámci této akce přiděleno přibližně 10 % prostředků. Akce zahrnuje:

 • velmi významné události, jako jsou vzpomínkové oslavy historických událostí, umělecké projekty, udělování cen za významné úspěchy a celoevropské konference;
 • studie, průzkumy a výzkumy veřejného mínění;
 • nástroje pro šíření informací.

Akce 4: „Aktivní evropská paměť“

Orientačně budou z celkového rozpočtu programu na činnost v rámci této akce přidělena přibližně 4 % prostředků. Akce zahrnuje projekty pro zachování aktivní evropské paměti. Jedná se zejména o projekty určené k ochraně hlavních míst a archivů spojených s masovými deportacemi a bývalými koncentračními tábory a k připomínání památky obětí masového vyhlazování a masových deportací spojených s nacismem a stalinismem.

Účast

Programu se mohou účastnit následující země v souladu s obecnými zásadami, podmínkami a postupy pro jejich účast v programech Společenství:

 • členské státy;
 • země ESVO, které jsou stranami Dohody o EHP;
 • kandidátské země, které využívají předvstupní strategii;
 • země západního Balkánu.

Program se vztahuje na:

 • místní orgány a organizace;
 • evropské organizace zabývající se výzkumem v oblasti veřejné politiky (skupiny expertů);
 • skupiny občanů a jiné organizace občanské společnosti, například nevládní organizace, platformy, sítě, sdružení, svazy, odbory, vzdělávací instituce a organizace činné v oblasti dobrovolnické práce a amatérského sportu.

Řízení, rozpočet a hodnocení

Komisi pomáhá výbor a musí přijmout většinu prováděcích opatření v souladu s řídicím postupem. Patří sem rozhodnutí o výběru v souvislosti s provozními granty, víceletými dohodami o partnerství a velmi významnými událostmi. Pokud jde o další rozhodnutí o výběru, má Komise povinnost informovat výbor a Evropský parlament o přijatých rozhodnutích. Rozpočet navržený na provádění tohoto programu je 215 milionů EUR. Orientačně bude z celkového rozpočtu věnováno přibližně 10 % prostředků na správní výdaje.

Nejpozději 31. prosince 2010 Komise předloží průběžnou hodnotící zprávu o provádění programu. Nejpozději 31. prosince 2011 bude předloženo sdělení o pokračování programu. Nejpozději 31. prosince 2015 bude předložena zpráva o následném hodnocení.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1904/2006/ES

1. 1. 2007–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 378 ze dne 27. 12. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1358/2008/ES

31. 12. 2008–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 350 ze dne 30. 12. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Communication from the Commission - Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation [COM(2004) 154 final – Official Journal C 122 of 30.4.2004] (Sdělení Komise ze dne 9. března 2004 – Občanství v akci – podpora evropské kultury a různorodosti programy v oblasti mládeže, kultury, audiovizuální oblasti a občanské účasti (KOM(2004) 154 v konečném znění - Úřední věstník C 122 ze dne 30.4.2004)).

See also

 • Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise: Občanství (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 27.01.2009

Top