Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropské hlavní město kultury

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropské hlavní město kultury

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí č. 1622/2006/ES – zavedení akce „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2007 až 2019

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Zavádí se jím akce Evropské hlavní město kultury (označovaná anglickou zkratkou ECoC) a definuje se postup výběru měst, která se stanou v období 2013 až 2019 držiteli tohoto titulu, a systém monitorování příprav až do příslušného roku, kdy akce proběhne.

KLÍČOVÉ BODY

Kulturní program a jeho evropský rozměr

Součástí dokumentace každého kandidátského města bude kulturní program, který musí splňovat řadu kritérií v těchto dvou kategoriích:

 • „Evropský rozměr“, což znamená také prohloubení spolupráce kulturních subjektů na všech úrovních. Program také musí vyzdvihovat bohatou evropskou kulturní rozmanitost a společné znaky evropských kultur,
 • „Město a občané“, jež má podněcovat zájem veřejnosti o tuto akci na místní, vnitrostátní a evropské úrovni a podporovat dlouhodobý kulturní rozvoj daného města.

Program obvykle trvá jeden rok. Města, jejichž přípravy na akci se ohodnotí jako vynikající, mohou obdržet cenu Meliny Mercouriové (nazvanou po řecké ministryni kultury, která stála u zrodu myšlenky hlavního města kultury). Cenu uděluje Evropská komise a je financována z programu Kreativní Evropa.

Postup výběru

 • Akci mohou každý rok uspořádat dvě země EU.
 • Postup výběru má 4 fáze:
 • 1.

  Podávání žádostí: Příslušné země EU zveřejní nejpozději šest let před předpokládaným zahájením projektu výzvu k podávání žádostí. Města, která mají zájem, pak mohou žádost podat ve lhůtě nejméně deseti měsíců.

 • 2.

  Předběžný výběr: Nejpozději pět let před zahájením daného projektu zasedne porota, přezkoumá návrhy a vypracuje užší výběr měst, která budou vyzvána k účasti na procesu. Tato porota sestává z třinácti odborníků, z nichž sedm jmenuje na tři roky Evropský parlament, Rada, Komise a Evropský výbor regionů. Zbývajících šest členů vybírají příslušné země EU.

 • 3.

  Konečný výběr: Devět měsíců po první schůzi týkající se předvýběru se porota opět sejde a přezkoumá programy měst z užšího výběru, které jsou v této fázi vypracovány podrobněji, a navrhne jedno z nich na evropské hlavní město kultury. V této fázi porota předloží příslušné zemi EU a Komisi zprávu, v níž budou také uvedena doporučení určená vybranému městu.

 • 4.

  Jmenování: Čtyři roky před zahájením projektu dvě příslušné země EU pro daný rok předloží žádost jednoho města evropským orgánům v souladu s návrhy poroty. Rada oficiálně jmenuje v každé ze dvou příslušných zemí jedno evropské hlavní město kultury.

Fáze monitorování

 • Odborníci jmenovaní orgány pomáhají vybraným hlavním městům s realizací programu, co se týče především zajišťování jejich evropské přidané hodnoty (tj. tak, aby ze jmenování Evropského hlavního města kultury plynula přidaná hodnota, která by na popud tohoto města – nebo příslušné země – nevznikla, pokud by jednalo z vlastní iniciativy).
 • Střednědobé monitorování probíhá dva roky před zahájením projektu a zaměřuje se na pokrok, jehož bylo v rámci příprav dosaženo, a na jeho evropský rozměr.
 • Konečné monitorování probíhá nejpozději osm měsíců před samotným projektem, přičemž odborníci posoudí a zhodnotí přípravné práce. Komisi a příslušným městům zašlou zprávu se svými závěry a případným návrhem na udělení ceny Meliny Mercouriové.

Zrušení

Toto rozhodnutí se ruší rozhodnutím č. 445/2014/EU, které se týká jmenování měst počínaje rokem 2020. Rozhodnutí č. 1622/2006/ES se nadále uplatňuje v případě měst, která byla jmenována Evropským hlavním městem kultury na období 2013 až 2019.

KDY ROZHODNUTÍ VSTUPUJE V PLATNOST?

Rozhodnutí platí ode dne 1. ledna 2007, s výjimkou článku 5 (o podávání žádostí), který platí od 23. listopadu 2006.

KONTEXT

 • Projekt Evropské hlavní město kultury, který spustila Rada v roce 1985, se stal jedním z nejoblíbenějších projektů EU. S ohledem na vysokou účast občanů a jeho kulturní a socioekonomický dopad nyní každoročně soutěží o získání titulu stále více měst.
 • Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zavedení akce Společenství na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2007 až 2019

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 445/2014/EU ze dne 16. dubna 2014 o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 a o zrušení rozhodnutí č. 1622/2006/ES (Úř. věst. L 132, 3.5.2014, s. 1–12)

Poslední aktualizace 27.07.2017

Top