Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Demonstrace zachycování a skladování uhlíku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Demonstrace zachycování a skladování uhlíku

Komise představuje finanční náklady a evropskou iniciativu pro brzké uskutečnění demonstrace zachycování a skladování CO2.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 23. ledna 2008 nazvané: „Podpora brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv“ (KOM(2008) 13 v konečném znění – Úř. věst. C 118 ze dne 15.5.2008)

PŘEHLED

Technologie pro zachycování a skladování CO2 (technologie CCS) jsou klíčovým nástrojem k dosažení významného snížení emisí skleníkových plynů, hlavně těch z elektráren používajících fosilní paliva, jako je uhlí nebo zemní plyn.

Vývoj a komerční využití těchto technologií však představují velmi vysoké náklady, v řádu několika miliard eur celkem a několika stovek milionů eur na jednu elektrárnu. Evropská technologická platforma pro elektrárny spalující fosilní paliva s nulovými emisemi (platforma ETP-ZEP) však odhaduje, že s cíleným úsilím v oblasti výzkumu, vývoje a demonstrací je možné náklady na zachycování a skladování CO2 do roku 2020 snížit o 50 %. Navíc očekávaný růst nákladů na získání emisních práv na CO2 pro běžné elektrárny relativizuje tyto náklady, které představují investice do technologií CCS a provoz těchto elektráren.

Komise navrhla regulační rámec pro zavedení skladování CO2 prostřednictvím návrhu zvláštní směrnice o geologickém skladování CO2 a zohlednění technologií CCS v systému pro obchodování s emisemi skleníkových plynů. Evropská unie kromě toho tlačí na začlenění technologií CCS do příslušných mezinárodních dohod. Z důvodu právní jistoty a důvěry bude nezbytné, aby návrhy Komise byly rychle přijaty a provedeny do vnitrostátních předpisů a aby příslušné státy ratifikovaly změny v mezinárodních režimech.

V rámci strategického plánu pro energetické technologie (plán SET) navrhuje Komise zahájit v roce 2008 evropskou průmyslovou iniciativu týkající se zachycování, přepravy a skladování CO2. Cílem této iniciativy by bylo sloužit jako základní prvek koordinace, transparentnosti a zviditelnění demonstračních projektů.

Zpočátku by tato iniciativa obsahovala projektovou síť, kde by si první účastníci v oblasti technologií CCS mohli vyměňovat informace a zkušenosti, maximalizovat dopad dalšího výzkumu a vývoje a tvorby politiky, optimalizovat náklady prostřednictvím společných akcí sdílených např. s veřejností nebo se třetími zeměmi a získat uznání jako součásti klíčové iniciativy probíhající napříč celou EU (díky evropskému logu). Tato evropská průmyslová iniciativa by později mohla být rozšířena nad rámec původní projektové sítě.

K pokrytí značných finančních potřeb spojených s brzkým uskutečněním demonstrace technologií CCS je třeba vyvinout ohromné úsilí ze strany průmyslu, členských států a Evropského společenství.

Evropský průmysl spojený s fosilními palivy (kromě energetiky také energeticky náročná odvětví) by tak měl přijmout jednoznačné a rozhodující závazky ve prospěch demonstračních projektů. Včasné investiční rozhodnutí může být pro dotyčné podniky skutečným obchodním přínosem. Toto rozhodnutí také určí úroveň očekávaného veřejného financování.

Vzhledem k významu fosilních paliv ve skladbě energetických zdrojů mnoha členských států by alespoň dočasně měla být zvážena vnitrostátní finanční opatření, dokud tyto technologie nebudou konkurenceschopné. Tato finanční opatření by mohla mít podobu státní podpory, která by v tomto případě byla považována za slučitelnou s pravidly EU pro státní podporu. Komise bude tato opatření zkoumat případ od případu.

Kromě toho Komise zváží, jaké zdroje Společenství by mohly být přiděleny na vývoj technologií CCS, například v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum. Evropské finanční instituce, jako Evropská investiční banka, a další specifické mechanismy, jako například strukturální fondy, by těmto projektům také mohly poskytnout finanční podporu.

Kontext

Toto sdělení je součástí balíčku týkajícího se energie a změny klimatu, který Komise zveřejnila na začátku roku 2008.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní dokument útvarů Komise - Průvodní dokument ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv - Posouzení dopadů (SEK(2008) 47 – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)

Sdělení Komise ze dne 23. ledna 2008 nazvané „20 a 20 do roku 2020 - Změna klimatu je pro Evropu příležitostí“ (KOM(2008) 30 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

V lednu 2008 přijala Komise řadu soudržných a komplexních opatření k dosažení cílů stanovených na jaře 2007 Evropskou unií pro rok 2020 v oblasti změny klimatu a obnovitelných zdrojů energie.

Sdělení Komise ze dne 10. ledna 2007 nazvané: „Udržitelná výroba energie z fosilních paliv: dosažení téměř nulových emisí z uhlí po roce 2020“ (KOM(2006) 843 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku) V tomto sdělení Komise hodnotí, jak a za jakou cenu bude moci být v budoucnu prováděna výroba elektřiny z fosilních paliv, aby se snížily emise skleníkových plynů, které jsou jejím důsledkem.

Poslední aktualizace: 26.05.2008

Top