Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého

Geologické ukládání oxidu uhličitého (CO2) může zabraňovat a minimalizovat škodlivé účinky změny klimatu. Tato směrnice stanoví pravidla, která mají zajistit bezpečnost těchto postupů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006.

PŘEHLED

Geologické ukládání oxidu uhličitého (CO2) může zabraňovat a minimalizovat škodlivé účinky změny klimatu. Tato směrnice stanoví pravidla, která mají zajistit bezpečnost těchto postupů.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice, známá jako směrnice o zachytávání a ukládání uhlíku (CCS), stanoví právní rámec, který přispívá k boji proti změně klimatu prostřednictvím environmentálně bezpečného geologického ukládání CO2.

KLÍČOVÉ BODY

Geologická úložiště CO2 musí být bezpečná z hlediska životního prostředí. Nesmějí narušovat vodní útvary (kvůli potenciálním negativním účinkům CO2 ukládaného do vodních sloupců) ani představovat jakákoli zdravotní rizika. Vhodnost těchto úložišť se určuje v rámci přísného procesu shromažďování údajů, počítačového statického a dynamického modelování za účelem vytvoření 3D modelu potenciálního úložného komplexu, charakterizace citlivosti použitím různých simulací na 3D model a posouzení rizik pomocí informací získaných při předchozích krocích.

Pro využívání geologických úložišť jsou nutná povolení. Žádosti o povolení, předložené příslušnému orgánu v dané zemi EU, musí obsahovat informace, jako je předpokládaná bezpečnost ukládání, množství CO2, které má být injektováno, opatření, která mají zabránit závažným nesrovnalostem, a navrhovaný monitorovací plán. Komise může vydat nezávazné stanovisko k návrhu povolení k ukládání, aby bylo v EU zajištěno jednotné uplatňování požadavků této směrnice, což pomůže zvýšit důvěru veřejnosti v CCS. Příslušný orgán přezkoumá povolení pět let po vydání a potom každých deset let.

Do úložišť CO2 nepatří žádný další odpad ani jiné látky za účelem likvidace odpadu. Jednou za rok musí provozovatelé úložiště CO2 předat příslušnému orgánu výsledky monitorování. Mezitím musí provozovatel úložiště každých pět let aktualizovat monitorovací plán a nechat jej schválit příslušným orgánem. V případě úniku musí provozovatel úložiště (nebo příslušný orgán, pokud tak neučiní provozovatel úložiště) podniknout okamžitá opatření v souladu s plánem nápravných opatření schváleným příslušným orgánem jako součásti povolení k ukládání.

Úložiště se uzavře, nejsou-li splněny příslušné podmínky stanovené v povolení, na základě odůvodněné žádosti provozovatele nebo pokud příslušný orgán rozhodne o uzavření po zrušení povolení k ukládání. Provozovatel i po uzavření odpovídá za úložiště až do splnění podmínek pro přechod odpovědnosti za úložiště (zejména podmínka, že bude CO2 zcela a trvale uložen).

KDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 25. června 2009. Tato směrnice změnila směrnici Rady 85/337/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006).

KONTEXT

Tato směrnice je součástí klimaticko-energetického balíčku EU pro rok 2020, který byl přijat v dubnu 2009.

KLÍČOVÉ POJMY

Zachycování a ukládání uhlíku (CCS) označuje proces, během něhož je CO2 z velkých zdrojů, jako jsou elektrárny, zachycován, stlačen a přepravován a injektován do geologických úložišť, což jsou obecně hluboké podzemní vrstvy porézních hornin přikrytých nepropustnými horninami, aby CO2 nemohl unikat do atmosféry.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/31/ES

25. 6. 2009

25. 6. 2011

Úř. věst. L 140, 5.6. 2009, s. 114-135

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého (COM(2014) 99 final ze dne 25. 2. 2014).

Poslední aktualizace: 26.03.2015

Top