Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Řešení sucha a nedostatku vody v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Řešení sucha a nedostatku vody v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2007) 414 v konečném znění) – řešení nedostatku vody a sucha v EU

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Uznává hlavní problémy, které představuje nedostatek vody a střednědobá nebo dlouhodobá sucha v Evropské unii (EU). Uvádí obecné zásady pro jejich řešení. Ty se zabývají:

 • cenou vody,
 • příděly vody,
 • předcházením sucha a reakcemi na sucho,
 • alternativami dodávek vody,
 • vysoce kvalitními informačními a technologickými řešeními týkajícími se nedostatku vody a sucha.

KLÍČOVÉ BODY

 • Pro vyřešení problémů nedostatku vody a sucha je nutné se zabývat určitými otázkami. Patří k nim:
  • potřeba plně provést rámcovou směrnici o vodě s cílem vyřešit nesprávné řízení vodních zdrojů,
  • neúčinné vnitrostátní politiky poplatků za vodu,
  • plánování využití půdy,
  • opatření podporující úspory vody, a
  • potřeba jednat integrovaně a vědecky.
 • Země EU musí pomocí účinné politiky poplatků za vodu stanovit správnou cenu za vodu.
 • Příděl vody a finanční prostředky vztahující se k vodě musí být účinnější, aby byly zmírněny negativní účinky v povodích. Zvláštní opatření by měla být přijata zejména k provádění směrnice o strategickém posouzení vlivů na životní prostředí.
 • Zlepšení řízení rizik sucha lze dosáhnout, pokud země EU v případě potřeby vypracují plány řízení rizik sucha a pokud si budou vyměňovat správné postupy a metodiky na úrovni EU. Fond solidarity EU a Evropský mechanismus civilní ochrany mohou pomoci zajistit, aby země EU obdržely náležitou pomoc bez prodlení.
 • Na pomoc omezit úniky a plýtvání doporučuje Evropská komise například, aby byly vytvořeny normy pro zařízení využívající vodu společně se specifickými právními předpisy pro neenergetické produkty, které využívají vodu (např. kohoutky, sprchové hlavice, toalety).
 • Spotřebitelé a hospodářské subjekty by měli být též zapojeni, aby byly vytvořeny návyky zaměřené na úsporu vody.
 • Nedílnou součástí rozhodování jsou zlepšené znalosti a sběr údajů. Informační systém o nedostatku vody a suchu v celé Evropě by měl být zakomponován doEvropského systému informací o vodě (WISE).
 • Na základě informací ze zemí EU a své vlastní práce připravila Komise roční následné zprávy (2008-2010), které hodnotily provádění možností politiky v celé EU.
 • Následný dokument z roku 2012, Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy zahrnuje přezkum politiky pro nedostatek vody a sucho. Ten uvádí, že nebylo dosaženo cíle zvrátit trendy v oblasti nedostatku vody a sucha.

KONTEXT

 • Voda je cenný zdroj, ale její dostupnost může být dočasně nízká z důvodu sucha nebo trvalého období, v němž je poptávka po vodě vyšší než využitelné vodní zdroje (nedostatek vody).
 • Problémy s dostupností vody mohou postihnout mnoho regionů v Evropě. Do roku 2007 bylo nedostatkem vody postiženo nejméně 11 % obyvatelstva EU a 17 % její půdy. Tento problém vyžaduje společné úsilí na úrovni EU a podniknout kroky je o to nutnější vzhledem k tomu, že nedostatek vody bude z důvodu změny klimatu pravděpodobně přetrvávat.
 • Další informace najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii (KOM(2007) 414 v konečném znění ze dne 18.7.2007)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy (COM(2012) 673 final, 14.11.2012)

Poslední aktualizace 21.02.2017

Top