Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Snižování znečištění z lehkých motorových vozidel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Snižování znečištění z lehkých motorových vozidel

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 715/2007 – schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Harmonizuje technické požadavky na snižování emisí z osobních vozidel a užitkových vozidel, známých jako lehká užitková vozidla.
 • Zahrnuje náhradní díly, jako jsou náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek* a stanoví pravidla pro jejich servis, opravy a údržbu.

KLÍČOVÉ BODY

Tento právní předpis se vztahuje na osobní vozidla do 5 tun a nákladní vozidla do 12 tun.

Výrobci:

 • musí prokázat, že všechna nová vozidla a nová zařízení k regulaci znečišťujících látek jsou v souladu s tímto právním předpisem a mohou po dobu běžné životnosti vozidla plnit emisní limity,
 • musí zajistit, že zařízení k regulaci znečišťujících látek vydrží 160 000 km a kontrolují se po pěti letech nebo po 100 000 km, podle toho, co nastane dříve,
 • musí poskytnout kupujícím hodnoty emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva,
 • musí navrhnout, zkonstruovat a namontovat konstrukční části tak, aby vozidlo bylo v souladu s právním předpisem,
 • nesmí používat odpojovací zařízení snižující účinnost systému regulace emisí. Výjimku představují přísně stanovené podmínky, jako je ochrana motoru před poškozením nebo poruchou,
 • musí na internetových stránkách umožnit samostatným autoopravnám neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě. To by mělo zahrnovat položky, jako jsou příručky k obsluze a technické manuály. Mohou si účtovat přiměřený poplatek.

Vnitrostátní orgány musí:

 • udělit EU nebo vnitrostátní schválení typu* novým vozidlům (tj. umožnit jejich prodej), která jsou v souladu s tímto právním předpisem,
 • odmítnout udělit povolení vozidlům, která nesplňují emisní normy nebo normy týkající se spotřeby paliva, v povolených lhůtách platných pro každou kategorii vozidla,
 • zakázat prodej nebo instalaci zařízení k regulaci znečišťujících látek, která nesplňují normy EU,
 • zajistit, aby pro výrobce, kteří padělají prohlášení či výsledky, neposkytují údaje, používají odpojovací zařízení nebo odmítají zpřístupnit informace, existovaly sankce.

Vnitrostátní orgány mohou v období od ledna 2011 do září 2016 nabízet finanční pobídky, aby motivovaly k používání zařízení k regulaci znečišťujících látek.

Evropská komise musela do 2. července 2011 předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o způsobu, jakým systém funguje. Provádí pravidelný přezkum postupů, testů, požadavků a emisních limitů stanovených v právním předpisu.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 3. ledna 2009. Avšak od 2. července 2007 vnitrostátní orgány nesmí z důvodů týkajících se emisí nebo spotřeby paliva vozidel odmítnout udělit ES schválení typu či vnitrostátní schválení u nového typu vozidla nebo zakázat registraci nového vozidla, jeho prodej nebo uvedení do provozu, pokud je dotčené vozidlo v souladu s tímto nařízením (čl. 10 odst. 1). Od 2. července 2007 se uplatňuje i článek 12, který se týká finančních pobídek.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

zařízení k regulaci znečišťujících látek: mechanismus nebo zařízení, které odstraňují znečišťující látky, například z výfukových plynů, které by jinak byly uvolněny do atmosféry.

schválení typu: prohlášení o shodě daného výrobku, který splňuje minimální soubor regulačních, technických a bezpečnostních požadavků.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1–16)

Postupné změny nařízení (ES) č. 715/2007 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 09.11.2016

Top