Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jakost vod pro měkkýše

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jakost vod pro měkkýše

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2006/113/ES o požadované jakosti vod pro měkkýše

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Evropská unie (EU) zavádí povinná kritéria kvality vod pro měkkýše v zemích EU.
 • Tímto způsobem se snaží ochránit určité měkkýše před škodlivými důsledky vypouštění znečišťujících látek do moře.

KLÍČOVÉ BODY

Vody

Směrnice se zabývá kvalitou vod pro měkkýše, tzn. vod vhodných pro měkkýše (mlžů a plžů).

Vztahuje se na ty pobřežní a brakické vody, které vyžadují ochranu nebo zlepšení s cílem umožnit měkkýšům jejich vývoj a přispět k vysoké kvalitě výrobků z měkkýšů určených pro lidskou spotřebu.

Vymezení

Země EU jsou odpovědné za vymezení vod pro měkkýše. Seznam vymezených vod se může měnit s ohledem na faktory, které nebylo v době vymezení možné předvídat.

Pokud jsou jako vody pro měkkýše vymezeny vody bezprostředně přiléhající k hranicím se sousedními zeměmi EU, je nutné to s těmito zeměmi projednat.

Kritéria kvality

Směrnice zavádí ukazatele použitelné pro vymezené vody pro měkkýše, indikační hodnoty, povinné hodnoty, referenční metody rozboru a minimální četnost odběru vzorků a měření.

Ukazatele použitelné pro vody pro měkkýše jsou:

 • pH,
 • teplota,
 • barva,
 • nerozpuštěné látky,
 • slanost,
 • nasycení rozpuštěným kyslíkem a
 • přítomnost nebo koncentrace některých látek (uhlovodíků, kovů, organohalogenů).

Na základě těchto kritérií zavádějí země EU hodnoty, jimž vymezené vody pro měkkýše musí vyhovovat. Tyto limitní hodnoty mohou být přísnější než hodnoty stanovené v této směrnici. V případě kovů nebo organohalogenů musí tyto hodnoty respektovat emisní pravidla původně zavedená v souladu se směrnicí 2006/11/ES o vypouštění některých látek do vodního prostředí (a od roku 2013 začleněné do směrnice 2000/60/ES, rámcové směrnice EU o vodě).

Země EU musely zavést programy umožňující dodržet limitní hodnoty stanovené během 6 let od vymezení.

Vzorky

Příslušné orgány v každé zemi EU musí odebírat vzorky z vod s cíle ověřit, že odpovídají kritériím stanoveným ve směrnici. Stanoveným hodnotám musí vyhovovat tyto podíly vzorků:

 • 100 % vzorků u parametrů „organohalogeny“ a „kovy“,
 • 95 % vzorků u parametrů „slanost“ a „nasycení rozpuštěným kyslíkem“,
 • 75 % vzorků u ostatních parametrů.

Výjimky

V případě katastrofy mohou být uděleny zvláštní výjimky, pokud jde o dodržení limitních hodnot a zavedených kritérií.

Četnost vzorkování smí být snížena tam, kde je jakost vymezených vod značně vyšší než v případě, že by byla uplatněna kritéria zavedená v souladu s právními předpisy EU.

Pokud limitní hodnoty nebo zavedená kritéria nebudou dodrženy, musí příslušný orgán zjistit, zda je to výsledkem náhody, přírodního jevu nebo znečištění, a musí přijmout příslušná opatření. Tato opatření nesmí v žádném případě vést ke zvýšenému znečištění pobřežních a brakických vod.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice 2006/113/ES, která nahradila směrnici 79/923/EHS, musela být provedena do vnitrostátního práva do 6. listopadu 1981.

KONTEXT

Směrnice 2006/113/ES zrušena směrnicí 2000/60/ES (rámcová směrnice o vodě) v roce 2013. Pravidla stanovená ve směrnici 2006/113/ES, zejména pokud jde o mikrobiologické a fyzikálně-chemické parametry v souvislosti s plány povodí, byly začleněny do rámcové směrnice o vodě.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/113/ES ze dne 12. prosince 2006 o požadované jakosti vod pro měkkýše (kodifikované znění) (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 14–20)

Postupné změny směrnice 2006/113/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1–73). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 08.05.2016

Top