Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akční plán pro biologickou rozmanitost

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Akční plán pro biologickou rozmanitost

Komise zavádí akční plán s cíli zastavit úbytek biologické rozmanitosti a s opatřeními k uskutečnění těchto cílů do roku 2010. Tento akční plán je založen na vyhodnocení ztráty biologické rozmanitosti v Evropě a ve světě a na opatřeních k řešení tohoto problému, která Evropská unie dosud učinila.

AKT

Sdělení Komise ze dne 22. května 2006 nazvané: „Zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010 a v dalších letech – Zachování ekosystémových služeb v zájmu dobrých životních podmínek pro lidstvo“ (KOM(2006) 216 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise vypracovala akční plán na zachování biologické rozmanitosti * a na zastavení její ztráty uvnitř hranic Evropské unie (EU) a na mezinárodní úrovni.

Je totiž nezbytně nutné zastavit škody na ekosystémech *, aby byl ochráněn osud přírody pro její významnou vnitřní hodnotu (rekreační a kulturní hodnotu) a pro služby, které nám poskytuje (ekosystémové služby *). Tyto služby jsou zásadní pro konkurenceschopnost, růst, zaměstnanost a zlepšení životních podmínek na celém světě.

Tento akční plán stanovuje deset prioritních akčních cílů rozdělených do čtyř oblastí politiky (biologická rozmanitost v EU, celosvětová biologická rozmanitost, biologická rozmanitost a změna klimatu, znalostní základna). Upřesňuje také čtyři klíčová podpůrná opatření (financování, rozhodování, budování partnerství a osvěta, povědomí a zapojení občanů) a opatření pro monitoring, vyhodnocení a přezkoumání. Akční plán je určen jak EU, tak členským státům. Odpovídající opatření musí být přijata do roku 2010 a budou pokračovat po této lhůtě.

Biologická rozmanitost v Evropské unii

Akční plán chrání nejvýznamnější stanoviště a druhy v Evropské unii. Dosažení tohoto cíle vyžaduje zvýšené provádění sítě Natura 2000 (vymezení a správa chráněných lokalit, soudržnost a propojení sítě), obnovu stavů nejvíce ohrožených druhů a ochranná opatření v nejvzdálenějších oblastech.

Udržitelná ochrana biologické rozmanitosti jde nad rámec sítě Natura 2000 a ohrožených druhů. Akční plán proto zvláště zamýšlí zachovat a obnovit biologickou rozmanitost a ekosystémové služby na širším území venkovských oblastí EU. Jde zejména o co nejlepší využití ustanovení společné zemědělské politiky (SZP) pro zachování zemědělské půdy s vysokou přírodní hodnotou a lesů.

Ve stejném smyslu akční plán zachovává a obnovuje biologickou rozmanitost a ekosystémové služby na širším území mořského prostředí EU. Zde se jedná o obnovení populace ryb a omezení dopadů na necílové druhy a mořská stanoviště, zejména v rámci společné rybářské politiky.

Dalším prioritním cílem akčního plánu je posílení slučitelnosti regionálního a územního rozvoje s biologickou rozmanitostí v EU, zejména prostřednictvím lepšího plánování na úrovni členského státu, regionu a na místní úrovni, které více zohledňuje biologickou rozmanitost (posuzování vlivů na životní prostředí, projekty financované prostředky Společenství, partnerství mezi navrhovateli a realizátory).

Akční plán má také za cíl zásadně omezit vliv invazivních cizích druhů a cizích genotypů na biologickou rozmanitost v Evropské unii. Komplexní strategie v této oblasti spolu s konkrétními opatřeními, jako je systém včasného varování, by měly být prostudovány.

EU a celosvětová biologická rozmanitost

Pro zásadní posílení účinnosti mezinárodní správy biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb navrhuje akční plán soustředit se na zvýšené provádění Úmluvy o biologické rozmanitosti a souvisejících dohod.

Akční plán kromě toho zamýšlí zásadně posílit v rámci vnější pomoci EU podporu biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb na finanční úrovni a v odvětvových a zeměpisně vymezených programech.

Je také nezbytně nutné zásadně snížit dopad mezinárodního obchodu na celosvětovou biologickou rozmanitost a ekosystémové služby, zejména z důvodu omezení úbytku tropických lesů.

Více soudržnosti je třeba zajistit mezi těmito třemi oblastmi: správou, obchodem a rozvojovou spoluprací. Kromě toho musí být opatření bezpodmínečně přijata v zámořských krajích a územích členských států, aby byla zaručena důvěryhodnost evropské akce.

Biologická rozmanitost a změna klimatu

Akční plán zdůrazňuje potenciální přínos biologické rozmanitosti na omezení skleníkových plynů v atmosféře prostřednictvím mechanismu zachycování uhlíku. Zdůrazněn je také dopad změny klimatu na biologickou rozmanitost; proto akční plán trvá na omezení emisí skleníkových plynů, aby se snížily budoucí tlaky na biologickou rozmanitost. Kromě toho podporuje přizpůsobení biologické rozmanitosti změně klimatu tím, že zajišťuje soudržnost sítě Natura 2000 a minimalizuje potenciální škody na biologické rozmanitosti spjaté s opatřeními na zmírnění vlivu změny klimatu.

Znalostní základna

Ve svém akčním plánu považuje Komise za nezbytné zásadně posílit znalostní základnu pro zachování a udržitelné využití biologické rozmanitosti v EU a v celosvětovém měřítku. To vyžaduje zejména posílení Evropského výzkumného prostoru, výzkumných infrastruktur, komunikace a interoperability údajů, nezávislé poradenství, které vychází z vědeckého základu, a vědecké poradenství tvůrcům politiky. Z tohoto důvodu chce Komise vytvořit mechanismus pro získávání vědeckých poznatků.

Účinný rámec pro podporu akčního plánu

K zajištění dosažení cílů stanovených v akčním plánu určila Komise čtyři klíčová podpůrná opatření, která je třeba provést:

 • zajištění přiměřeného financování pomocí dostupných nástrojů Společenství a v rámci finančních výhledů na období 2007–2013;
 • posílení rozhodování na úrovni EU, zejména pokud jde o koordinaci a komplementaritu mezi Evropskou, státní a regionální úrovní, zohledňování biologické rozmanitosti a environmentálních nákladů;
 • budování partnerství mezi vládou, finančním, vzdělávacím a soukromým sektorem (včetně vlastníků a odborníků s praktickými zkušenostmi v oblasti ochrany přírody);
 • vytváření osvěty, povědomí a zapojení veřejnosti.

Dlouhodobá vize biologické rozmanitosti

Kromě cílů pro rok 2010 stanovených akčním plánem navrhuje Komise diskusi o dlouhodobější vizi pro biologickou rozmanitost jako politický rámec. Podle tohoto přístupu by při vypracovávání a provádění politik Společenství měla být zohledněna provázanost s přírodou, jakož i potřeba nové rovnováhy mezi hospodářským a sociálním rozvojem a zachováním přírody.

Potřeba ochrany biologické rozmanitosti

Biologická rozmanitost musí být chráněna ze dvou důvodů:

 • pro svou významnou vnitřní hodnotu: příroda je zdrojem potěšení a inspirace, vychází z ní mnoho rekreačních, turistických a kulturních aktivit;
 • pro ekosystémové služby, které poskytuje: příroda nám dává prvky nezbytné pro náš život a naše blaho (potraviny, léky, vodu, vzduch atd.). Lidská invence a technologie mohou nahradit tento přírodní systém podpory života jen do určité míry.

Komise zdůrazňuje alarmující míru znehodnocování stanovišť a vyhynutí druhů. Ohrožení biologické rozmanitosti vidí ve:

 • změně využití půdy, která má za následek roztříštěnost, znehodnocování a ničení stanovišť. Tato změna využití je způsobena hlavně růstem počtu obyvatel a vzestupnou spotřebou na osobu (dvěma činiteli, jejichž význam v budoucnu i nadále poroste a kteří vytvoří ještě větší tlak);
 • změně klimatu, která ničí některá stanoviště a některé organismy, narušuje reprodukční cykly, nutí pohyblivé organismy k přesunu atd.;
 • dalšími zásadními tlaky jsou nadměrné využívání biologických zdrojů, rozšíření invazních nepůvodních druhů, znečištění přírodního prostředí a stanovišť, globalizace, která zvyšuje tlak způsobený obchodem, a nedostatky ve státní správě (neschopnost uznat hospodářské hodnoty přírodního kapitálu a ekosystémových služeb).

Zachování biologické rozmanitosti je hlavním cílem strategie udržitelného rozvoje a šestého akčního programu pro životní prostředí.

Kromě toho EU již přijala opatření týkající se biologické rozmanitosti:

 • v environmentální politice Společenství: strategie a akční plány Společenství pro biologickou rozmanitost tvoří obecný rámec pro akce v oblasti biologické rozmanitosti. Ostatně směrnice o volně žijících ptácích a o stanovištích vytvářejí síť Natura 2000, jejímž cílem je ochrana stanovišť a druhů. Jiná zvláštní ustanovení se týkají ochrany druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;
 • v ostatních vnitřních politikách EU: biologická rozmanitost je činitelem, ke kterému je přihlíženo v politice zemědělské (reforma společné zemědělské politiky z roku 2003, nařízení pro rozvoj venkova z roku 2005), regionální (posuzování vlivu a strategická posuzování) a v politice v odvětví rybolovu (reformovaná společná rybářská politika);
 • ve vnější politice EU: Společenství a členské státy jsou stranami několika mezinárodních úmluv, které se týkají biologické rozmanitosti, provádění těchto úmluv však musí být posíleno. Komise také bere na vědomí potřebu zvýšit podíl financování rozvojových projektů týkajících se biologické rozmanitosti a udržovat zájem o biologickou rozmanitost v rámci pomoci poskytované třetím zemím.

Cíle a podpůrná opatření určené v akčním plánu se opírají o rozsáhlé konzultace s odborníky a širokou veřejností.

Klíčové pojmy aktu

 • Biologická rozmanitost: všechny druhy, ekosystémy a jejich genetické dědictví. Biologická rozmanitost je definována růzností a proměnlivostí svých prvků.
 • Ekosystém: autonomní systém sestávající z jednoho nebo více stanovišť a druhů, které zde žijí. Řídí se vztahy mezi různými prvky, které ho tvoří.
 • Ekosystémové služby: všechny služby poskytované ekosystémy, mimo jiné produkce potravin, paliva, vláken a léků, regulace koloběhu vody, složení ovzduší a klimatu, zachování úrodnosti půdy a koloběh živin.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise ze dne 3. června 2011 nazvané „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“ (KOM(2011) 244 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 02.09.2011

Top