Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ženevská Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ženevská Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 81/462/EHS o uzavření Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Znečišťování ovzduší přecházející hranice států je definováno jako přímé či nepřímé uvolňování látek do ovzduší v důsledku lidské činnosti, které mají negativní účinky na lidské zdraví nebo na životní prostředí v jiné zemi a u kterých nelze určit přispění jednotlivých zdrojů emisí nebo skupin zdrojů.

V rámci této úmluvy bylo vytvořeno celkem 8 samostatných protokolů:

Politická spolupráce

Úmluva požaduje, aby smluvní strany vypracovaly a zavedly náležité politiky a strategie, a to zejména systémy řízení kvality ovzduší.

Smluvní strany se dohodly, že se budou pravidelně setkávat (nejméně jednou za rok), aby bylo možné vyhodnotit dosažený pokrok a projednat záležitosti týkající se úmluvy.

Vědecká spolupráce

Smluvní strany se dohodly na realizaci soustředěného úsilí v oblasti výzkumu a vývoje, zejména s cílem snížit emise významných látek znečišťujících ovzduší, na monitorování a měření emisních hodnot a koncentrací těchto znečišťujících látek a také na snaze pochopit účinky těchto znečišťujících látek na zdraví a životní prostředí.

Výměna informací

Smluvní strany se dohodly na výměně informací, zejména pokud jde o tyto údaje:

 • emise významných látek znečišťujících ovzduší (počínaje oxidem siřičitým) a jejich účinky,
 • aspekty, které pravděpodobně způsobí významné změny ve znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (zejména ve vnitrostátních politikách a průmyslovém rozvoji),
 • kontrolní technologie pro snižování znečištění ovzduší a
 • vnitrostátní politiky a strategie pro boj proti významným látkám znečišťujícím ovzduší.

Spolupráce při monitorování znečištění

 • Strany se dohodly na účasti v programu spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP). Tento program, jehož činnosti jsou financovány v rámci samostatného protokolu (Protokol o EMEP), má za cíl poskytovat smluvním stranám úmluvy:
  • vědecké informace o monitorování atmosféry, počítačové modely,
  • posuzování emisí a
  • rozvoj odhadů.
 • Má-li tato spolupráce být úspěšná, Úmluva umožňuje:
  • rozšířit program, původně zaměřený na monitorování oxidu siřičitého a souvisejících látek, na další významné látky znečišťující ovzduší,
  • monitorování složení médií náchylných ke kontaminaci těmito znečišťujícími látkami (voda, půda a vegetace) a také účinky na zdraví a životní prostředí,
  • vytvořit meteorologická a další vědecká data související s procesy při přenosu,
  • používat, kdykoli je to možné, srovnatelné nebo standardizované metody monitorování a modelování,
  • integrace EMEP do příslušných vnitrostátních a mezinárodních programů,
  • pravidelná výměna údajů získaných při monitorování.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ A ÚMLUVA POUŽIJE?

Rozhodnutí platí od 11. června 1981.

Úmluva vstoupila v platnost dne 16. března 1983, devadesátého dne od data uložení čtyřiadvacáté ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu.

KONTEXT

 • Ženevská Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států stanoví systém, který vládám umožňuje spolupracovat s cílem chránit zdraví a životní prostředí před znečištěním ovzduší, které může postihovat několik zemí. Úmluva byla podepsána v roce 1979 v Ženevě v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) a vstoupila v platnost v roce 1983.
 • Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 81/462/EHS ze dne 11. června 1981 o uzavření Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Úř. věst. L 171, 27.6.1981)

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států – Usnesení o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Úř. věst. L 171, 27.6.1981)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 86/277/EHS ze dne 12. června 1986 o uzavření Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 o dlouhodobém financování programu spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP) (Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 1)

Rozhodnutí Komise 93/361/EHS ze dne 17. května 1993 o přistoupení Společenství k Protokolu o omezování emisí oxidů dusíku nebo jejich toků přes hranice států k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (Úř. věst. L 149, 21.6.1993, s. 14–15)

Rozhodnutí Rady 98/686/EHS ze dne 23. března 1998 o uzavření jménem Evropského společenství Protokolu o dalším snižování emisí síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (Úř. věst. L 326, 3.12.1998, s. 34)

Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních (Úř. věst. L 85, 29.3.1999, s. 1–22)

Rozhodnutí Rady 2001/379/ES ze dne 4. dubna 2001 o schválení jménem Evropského společenství Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (Úř. věst. L 134, 17.5.2001, s. 40)

Rozhodnutí Rady 2003/507/ES ze dne 13. června 2003 o přistoupení Evropského společenství k Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (Úř. věst. L 179, 17.7.2003, s. 1–2)

Rozhodnutí Rady 2004/259/ES ze dne 19. února 2004 o uzavření Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Společenství (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 35–36)

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/768 ze dne 21. dubna 2016 o přijetí změny Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (Úř. věst. L 127, 18.5.2016, s. 8–20)

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/769 ze dne 21. dubna 2016 o přijetí změn Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (Úř. věst. L 127, 18.5.2016, s. 21–31)

Poslední aktualizace 08.12.2016

Top