Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Úmluva o ochraně Alp

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Úmluva o ochraně Alp

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rozhodnutí 96/191/ES – uzavření Úmluvy o ochraně Alp (Alpské úmluvy)

Úmluva o ochraně Alp (Alpská úmluva)

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ A TÉTO ÚMLUVY?

  • Rozhodnutí se týká uzavření Úmluvy o ochraně Alp (Alpské úmluvy), která byla následně schválena jménem Evropského společenství.
  • Cílem Alpské úmluvy je dlouhodobá ochrana přirozeného ekosystému Alp a udržitelný rozvoj v oblasti, jakož i ochrana ekonomických zájmů místních obyvatel. Hlavní zásady úmluvy jsou prevence, „znečišťovatel platí“ a přeshraniční spolupráce.

KLÍČOVÉ BODY

  • Stranami úmluvy jsou Rakousko, Francie, Německo, Itálie, Lichtenštejnsko, Monako, Slovinsko, Švýcarsko a Evropská unie (EU).
  • Za účelem efektivního plnění cílů úmluvy spolupracují strany úmluvy v oblastech regionálního plánování, ochrany přírody a krajiny, zemědělství v horských oblastech, horských lesů, ochrany půdy, cestovního ruchu a rekreace, energie, dopravy, předcházení znečišťování ovzduší, hospodaření s vodou, obyvatelstva a kultury a nakládání s odpady.
  • Úmluva obsahuje ustanovení o přípravě a přijímání prováděcích protokolů pro každou z těchto oblastí, jakož i o řešení sporů mezi stranami.
  • Strany jsou povinny spolupracovat v oblastech výzkumu a regionálního dohledu a také v právních, vědeckých, ekonomických a technických věcech.
  • Konference smluvních stran („Alpská konference“) na svých pravidelných schůzkách (v zásadě každé dva roky) řeší otázky společného zájmu pro smluvní strany a vydává rozhodnutí a doporučení.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ A ÚMLUVA POUŽIJÍ?

  • Toto rozhodnutí se používá od 26. února 1996.
  • Úmluva vstoupila v platnost pro Evropské společenství dne 14. dubna 1998.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 96/191/ES ze dne 26. února 1996 o uzavření Úmluvy o ochraně Alp (Alpské úmluvy) (Úř. věst. L 61, 12.3.1996, s. 31)

Úmluva o ochraně Alp (Alpská úmluva) (Úř. věst. L 61, 12.3.1996, s. 32–36)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 98/118/ES ze dne 16. prosince 1997 o uzavření Protokolu o přistoupení Monackého knížectví k Úmluvě o ochraně Alp (Úř. věst. L 33, 7.2.1998, s. 21)

Rozhodnutí Rady 2005/923/ES ze dne 2. prosince 2005 o podpisu Protokolu o ochraně půdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovním ruchu k Alpské úmluvě jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 27–28)

Rozhodnutí Rady 2006/516/ES ze dne 27. června 2006 o uzavření Protokolu o ochraně půdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovním ruchu k Alpské úmluvě jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 201, 25.7.2006, s. 31–33)

Rozhodnutí Rady 2006/655/ES ze dne 19. června 2006 o schválení Prováděcího protokolu k Alpské úmluvě z roku 1991 v oblasti zemědělství v horských oblastech jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 271, 30.9.2006, s. 61–62)

Rozhodnutí Rady 2007/799/ES ze dne 12. října 2006 o podpisu Protokolu o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy jménem Evropského společenství (protokol o dopravě) (Úř. věst. L 323, 8.12.2007, s. 13–14)

Rozhodnutí Rady 2013/332/EU ze dne 10. června 2013 o uzavření Protokolu o provádění Alpské úmluvy z roku 1991 v oblasti dopravy jménem Evropského společenství (protokol o dopravě) (Úř. věst. L 177, 28.6.2013, s. 13)

Poslední aktualizace 22.02.2017

Top