Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Zavádí Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR).
 • Tato elektronická databáze Evropské unie (EU) je přístupná veřejnosti a měla by přispívat ke snížení znečištění.

KLÍČOVÉ BODY

 • Toto nařízení zřizuje integrovaný registr úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Společenství (PRTR) ve formě veřejně přístupné elektronické databáze. Tato databáze reaguje na požadavky Protokolu Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek, který EU podepsala v květnu 2003.
 • Tento registr je zdarma přístupný veřejnosti na internetu. Informace, které obsahuje, mohou být vyhledávány podle různých kritérií (znečišťující látky, místa výskytu, zasaženého prostředí, provozovny apod.).

Obsah PRTR

 • Registr obsahuje informace o únicích znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy, o přenosech odpadů a znečišťujících látek v odpadních vodách mimo lokalitu. Registr zahrnuje 91 znečišťujících látek uvedených v příloze II, včetně skleníkových plynů, jiných plynů, těžkých kovů, pesticidů, chlorovaných organických látek, jiných organických látek a anorganických látek.
 • Úniky jsou oznamovány, pokud hladina emisí pocházejících z 65 činností uvedených v příloze I překročí prahové hodnoty. Většina těchto činností je regulována také směrnicí o průmyslových emisích a týká se zejména zařízení v odvětví výroby energie, hornictví, chemického průmyslu, správy odpadů a odpadních vod a výroby a zpracování papíru a dřeva.
 • Jsou-li k dispozici údaje, poskytuje registr též určité informace o znečišťování z rozptýlených zdrojů.

Fungování PRTR

 • Databáze se pravidelně doplňuje o informace, které na vnitrostátní úrovni shromažďují země EU a předávají je Evropské komisi. Provozovatelé dotčených zařízení tyto informace každoročně ohlašují příslušnému vnitrostátnímu orgánu.
 • Země EU musí shromažďovat informace o únicích z rozptýlených zdrojů podle mezinárodně schválených metodik.
 • Jakmile jsou informace shromážděny, musí země EU předat tyto údaje Komisi ve stanovené lhůtě (do 15 měsíců od konce ohlašovacího roku). Země EU mají možnost s určitou informací zacházet jako s důvěrnou; v takovém případě musí informovat Komisi, jaký druh informací byl zadržen a z jakého důvodu.
 • Komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, zpřístupní informace z této databáze veřejnosti tím, že je uvede na internetu ve stanovené lhůtě (do 16 měsíců od konce ohlašovacího roku).

Účast veřejnosti

Nařízení je klíčovým nástrojem pro plnění požadavků Aarhuské úmluvy, jelikož stanoví možnost veřejnosti účastnit se rozšiřování a změn tohoto registru.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 24. února 2006.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1–17)

Postupné změny nařízení (ES) č. 166/2006 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku dosaženém při provádění nařízení (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) (COM(2013)111 final ze dne 5.3.2013)

Protokol EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (EN)

Rozhodnutí Rady 2006/61/ES ze dne 2. prosince 2005 o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 32, 4.2.2006, s. 54–55)

Poslední aktualizace 01.03.2017

Top