Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informace o životním prostředí – účast veřejnosti (Aarhuská úmluva)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informace o životním prostředí – účast veřejnosti (Aarhuská úmluva)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1367/2006 – provádění Aarhuské úmluvy

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Požaduje, aby orgány a různé subjekty EU prováděly závazky vyplývající z Aarhuské úmluvy. Tyto závazky zaručují veřejnosti* přístup k informacím, účast na rozhodování a přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

KLÍČOVÉ BODY

Orgány a subjekty EU musí:

zaručit veřejnosti přístup k informacím o životním prostředí*, které obdrží nebo vytvoří,

zajistit, aby informace o životním prostředí byly postupně zpřístupňovány veřejnosti a veřejně šířeny,

umožňovat včasnou a efektivní účast veřejnosti na plánech a programech týkajících se životního prostředí,

zaručit veřejný přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na úrovni EU,

při zpracování žádosti o přístup k informacím o životním prostředí nedopustit diskriminaci na základě státní příslušnosti, národnosti nebo bydliště,

zpracovávat informace v databázích, ke kterým má veřejnost snadný přístup,

aktualizovat informace v případě potřeby a zajišťovat, aby byly přesné a srovnatelné,

informovat žadatele do 15 pracovních dnů, pokud požadované informace nemají k dispozici.

Databáze nebo rejstříky informací o životním prostředí musí obsahovat:

texty mezinárodních smluv, úmluv nebo dohod, politik, plánů a programů,

zprávy o pokroku při provádění výše uvedených položek,

kroky podniknuté v řízení pro porušení právních předpisů EU,

údaje nebo souhrny údajů odvozené z monitorování činností, které mohou ovlivnit životní prostředí,

povolení s významným dopadem na životní prostředí,

studie o hodnocení vlivu na životní prostředí a posouzení rizik.

Nevládní organizace, které splňují určitá kritéria, mohou požadovat, aby orgán EU provedl vnitřní přezkum ve věci mající vliv na životní prostředí.

Žádosti o informace jsou veřejně přístupné. Zamítnuty mohou být pouze za zvláštních okolností, jako je probíhající soudní řízení, nebo pokud by zpřístupnění těchto informací nepříznivě ovlivnilo ochranu životního prostředí, například odhalením místa rozmnožování vzácných druhů.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Nařízení vstoupilo v platnost dne 28. září 2006. Používá se od 28. června 2007.

KONTEXT

Aarhuská úmluva

KLÍČOVÉ POJMY

* Veřejnost: jedna nebo více fyzických nebo právnických osob a sdružení, organizace nebo skupiny těchto osob.

* Informace o životním prostředí: informace v písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné formě o otázkách životního prostředí.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13–19)

Poslední aktualizace 18.11.2015

Top