Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana podzemní vody proti znečištění

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana podzemní vody proti znečištění

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (směrnice o ochraně podzemních vod)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Jejím cílem je prevence a boj proti znečišťování podzemních vod v Evropské unii (EU).
 • Obsahuje postupy pro posuzování chemického stavu podzemních vod, jakož i opatření ke snížení úrovně znečišťujících látek.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice obsahuje:

 • kritéria pro hodnocení chemického stavu podzemních vod,
 • kritéria pro zjišťování významných a trvalých vzestupných trendů v úrovni znečištění podzemních vod a pro definování počátku změny trendu,
 • pojednání týkající se prevence a omezování nepřímého vypouštění (po průsaku půdou nebo podložím) znečišťujících látek do podzemních vod.

Chemický stav podzemních vod

Má se za to, že podzemní voda vykazuje dobrý chemický stav, jestliže:

 • naměřená nebo předpovězená množství dusičnanů nepřekročí 50 mg/l a naměřená nebo předpovězená množství z aktivních složek pesticidů, jejich metabolitů a reakčních produktů nepřekročí 0,1 µg/l (celkem 0,5 µg/l pro všechny měřené pesticidy),
 • úrovně některých vysoce rizikových látek jsou pod prahovými hodnotami stanovenými v zemích EU; toto se musí přinejmenším vztahovat na arsen, kadmium, olovo, rtuť, amonium, chlorid, sírany, dusitany, fosfor (celkem) / fosfáty, trichlorethylen a tetrachloroethylen, stejně jako vodivost (elektrická vodivost vody umožňuje měření koncentrace různých minerálních látek v ní rozpuštěných),
 • koncentrace jakýchkoli jiných znečišťujících látek je v souladu s definicí dobrého chemického stavu, jak je uvedeno v příloze V rámcové směrnice o vodě,
 • je-li překročena hodnota stanovená jako standard kvality nebo prahová hodnota, šetření potvrdí mimo jiné, že tato okolnost nepředstavuje významné riziko pro životní prostředí.

Přítomnost znečišťujících látek v podzemních vodách

 • Do 22. prosince 2008 měly země EU stanovit prahovou hodnotu pro každou znečišťující látku zjištěnou ve všech útvarech podzemních vod na jejich území, jež jsou považovány za ohrožené. Jako minimální požadavek měly povinnost nastavit prahové hodnoty pro výše uvedený seznam znečišťujících látek. Pro každou znečišťující látku na seznamu je nutné poskytnout informace (jak je uvedeno v příloze III uvedené směrnice) týkající se útvarů podzemních vod označených za ohrožené, jakož i toho, jak byly stanoveny prahové hodnoty. Tyto prahové hodnoty musí být zahrnuty do plánů povodí stanovených podle rámcové směrnice o vodě. V roce 2010 Evropská komise zveřejnila zprávu na základě informací poskytnutých zeměmi EU.
 • Země EU musí identifikovat jakýkoli významný a trvalý vzestupný trend hodnot znečišťujících látek zjištěných v útvarech podzemních vod. Aby tak mohly učinit, musí zavést program sledování v souladu s přílohou IV uvedené směrnice.
 • S přihlédnutím k příloze IV směrnice musí země EU také definovat počátek změny těchto vzestupných trendů. Změny trendu se zaměří na takové koncentrace, které představují riziko pro související vodní ekosystémy, závislé suchozemské ekosystémy, lidské zdraví nebo legitimní využívání vodního prostředí.

Prevence a omezování vypouštění škodlivin

 • Program opatření vypracovaných pro každou oblast povodí podle rámcové směrnice o vodě musí zahrnovat prevenci nepřímých vypouštění všech znečišťujících látek, zejména těch nebezpečných látek, jež jsou uvedeny v bodech 1 až 6 přílohy VIII rámcové směrnice o vodě, stejně jako látek uvedených v bodech 7 až 9 přílohy, pokud jsou považovány za nebezpečné. Kromě toho znečišťující látky, které nejsou uvedené mezi nebezpečnými látkami, musí být rovněž omezeny, pokud představují skutečné nebo potenciální riziko znečištění.
 • S výjimkou případů, kdy jiné právní předpisy EU stanoví požadavky přísnější, je přípustné, aby preventivní opatření mimo jiné nezahrnovala dopady schválených přímých vypouštění, znečišťující látky přítomné v tak malých množstvích, že nepředstavují žádné riziko, dopady havárií nebo přírodních katastrof nebo znečišťující látky jako důsledek vypouštění, u nichž se příslušné orgány domnívají, že je z technických důvodů nemožné jim zabránit nebo je omezit, aniž by se přijala opatření, která by zvýšila riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, nebo opatření, která by byla nepřiměřeně nákladná.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se použije od 16. ledna 2007. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 16. ledna 2009.

KONTEXT

 • Rámcová směrnice o vodě, která byla přijata v říjnu 2000, uvádí, že budou přijata opatření k předcházení a omezování znečišťování podzemních vod. Tato opatření jsou stanovena v uvedené směrnici 2006/118/ES, a proto se označuje jako „dceřiná směrnice“ vůči rámcové směrnici. Kromě toho rámcová směrnice o vodě v roce 2013 zrušila směrnici 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním určitými nebezpečnými látkami. Uvedená směrnice je určena k ochraně podzemních vod a k tomu, aby bylo zaplněno legislativní vakuum vzniklé po zrušení směrnice 80/68/EHS.
 • Ochrana podzemních vod je prioritou politiky EU v oblasti životního prostředí, a to z několika důvodů:
  • jakmile se podzemní voda jednou kontaminuje, čistit ji je obtížnější než čistit povrchovou vodu a následky mohou přetrvávat desítky let,
  • vzhledem k tomu, že podzemní voda se často používá k odběru pitné vody, pro průmysl a v zemědělství, znečištění podzemních vod může ohrozit lidské zdraví a uvedené činnosti,
  • podzemní vody představují základní tok pro mnoho řek (u některých vodních toků mohou představovat až 90 % průtoku), a mohou tak mít vliv na kvalitu povrchových vodních systémů,
  • podzemní vody působí také jako zásobník v průběhu období sucha a mají zásadní význam pro zachování mokřadů.
 • Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19–31).

Postupné změny směrnice 2006/118/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1–73)

Viz konsolidované znění

Poslední aktualizace 01.03.2017

Top