Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulace geneticky modifikovaných rostlin: práva zemí EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regulace geneticky modifikovaných rostlin: práva zemí EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je zefektivnit a zprůhlednit postup pro udělování souhlasu se záměrným uvolňováním geneticky modifikovaných organismů (GMO)* a jejich uvádění na trh.

Směrnice také omezuje tento obnovitelný souhlas na období 10 let a zavádí povinné monitorování po uvedení GMO na trh.

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice poskytuje:

systém pro postupy, které by případ od případu umožnily hodnotit rizika pro životní prostředí spojená s uvolňováním GMO,

společné cíle monitorování GMO po jejich záměrném uvolnění do životního prostředí nebo jejich uvedení na trh, a

mechanismus, který pozměňuje, pozastavuje nebo ruší záměrné uvolnění GMO, pokud jsou k dispozici informace o rizicích z něj plynoucích.

Označování GMO a veřejné konzultace jsou povinné. Evropská komise musí konzultovat všechny otázky týkající se dopadu GMO na lidské zdraví a životní prostředí s příslušným etickým výborem.

Komise zřídí registry, do nichž se ukládají informace o genetických modifikacích GMO a jejich umístění. Pravidla ohledně fungování těchto registrů stanoví rozhodnutí 2004/204/ES.

Komise musí každé tři roky vydat zprávu o zkušenosti s GMO uvedenými na trh a přehled opatření, která země EU přijaly k provedení této směrnice.

I když tato směrnice umožňuje zemím EU omezit nebo zakázat uvolňování GMO, které představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, směrnice (EU) 2015/412 ji pozměňuje a umožňuje zemím EU zakázat nebo omezit GMO z širších důvodů, jako jsou například územní plánování, využívání půdy, sociální a hospodářské dopady, koexistence a veřejný pořádek.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 17. dubna 2001. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 17. října 2002.

KONTEXT

Tato směrnice je pouze jedním z několika stavebních kamenů právního rámce EU, pokud jde o geneticky modifikované organismy. K dalším hlavním předpisům patří směrnice a nařízení (zaměřující se na otázky, jako jsou geneticky modifikované potraviny nebo přeshraniční pohyby GMO), jejichž účelem je chránit zdraví lidí a zvířat a životní prostředí, zavádět harmonizované postupy a zajišťovat vysledovatelnost GMO uváděných na trh.

KLÍČOVÉ POJMY

* Záměrné uvolnění GMO: v kontextu tohoto právního předpisu jde o jakékoli úmyslné zavedení GMO do životního prostředí, při němž nejsou použita žádná zvláštní uzavírací opatření.

* Geneticky modifikované organismy: za použití technik moderní biotechnologie zvaných genová technologie lze měnit genetické uspořádání živých buněk a organismů. Díky tomu může člověk pěstovat rostliny a chovat zvířata, které například poskytují vyšší výnosy a jsou odolnější vůči chorobám.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1–39)

Postupné změny směrnice 2001/18/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1–23)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24–28). Viz konsolidované znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů (Úř. věst. L 287, 5.11.2003, s. 1–10)

Rozhodnutí Komise 2004/204/ES ze dne 23. února 2004, kterým se stanoví podrobnosti provozování registrů pro ukládání informací o genetických modifikacích GMO stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (Úř. věst. L 65, 3.3.2004, s. 20–22)

Poslední aktualizace 02.12.2015

Top