Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zásada znečišťovatel platí a odpovědnost za životní prostředí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zásada „znečišťovatel platí“ a odpovědnost za životní prostředí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla na základě zásady znečišťovatel platí. To znamená, že společnost, která způsobuje škody na životním prostředí, je za tyto škody odpovědná a musí podniknout nezbytná preventivní a nápravná opatření a nést veškeré související náklady.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice definuje škody na životním prostředí jako:

Definice zahrnuje vypouštění znečišťujících látek do vzduchu (protože to má vliv na podmínky v půdě a ve vodě), vnitrozemských povrchových vod a podzemních vod a úmyslné uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí, jak je vymezeno směrnicí 2001/18/ES.

Oblast působnosti

Existují dva scénáře, kdy dochází k odpovědnosti:

 • 1.

  Škoda na životním prostředí způsobená kteroukoli z činností uvedených v příloze III směrnice, například:

  • energetické odvětví,
  • výroba a zpracování kovů,
  • těžební průmysl,
  • chemický průmysl,
  • nakládání s odpady,
  • velkovýroba celulózy, papíru a lepenky, barvení textilu a koželužny,
  • velkovýroba masa, mléčných výrobků a potravin.
 • 2.

  Škody na životním prostředí dopadající na chráněné druhy a přírodní stanoviště (nebo představující bezprostřední hrozbu pro ně) způsobené jinou pracovní činností, než je uvedeno v příloze III, a jestliže společnost jednala úmyslně nebo z nedbalosti.

Výjimky

K výjimkám patří ozbrojené konflikty, přírodní katastrofy, odpovědnost za ty škody na životním prostředí, na které se vztahují mezinárodní úmluvy (např. o znečišťování moří), a jaderná rizika, na něž se vztahuje Smlouva o Euratomu.

Preventivní a nápravná opatření

 • V případě bezprostřední hrozby výskytu škod musí společnost neprodleně přijmout nezbytná preventivní opatření.
 • Pokud ke škodě už došlo, musí společnost neprodleně informovat příslušné orgány a přijmout opatření ke zvládnutí situace s cílem omezit škody na životním prostředí a ohrožení lidského zdraví a provést vhodná nápravná opatření.

Společnost musí platit za preventivníopatření a nápravnáopatření , s výjimkou určitých situací, například když škoda byla způsobena třetí stranou a došlo k ní i přesto, že byla přijata vhodná bezpečnostní opatření, nebo je důsledkem splnění úředního příkazu.

Provádění

 • Zpráva o provádění za rok 2016 se zaměřuje na zkušenosti s prováděním této směrnice v letech 2007 a 2013 včetně hodnocení provedeného v rámci programu REFIT, tedy Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů Evropské komise.
 • Zpráva potvrzuje, že směrnice sice ještě nedosáhla plného potenciálu, ale byla účinná, pokud jde o nápravu škod na životním prostředí a stimulaci prevence.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 30. dubna 2004. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 30. dubna 2007.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Odpovědnost za životní prostředí.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 56–75)

Postupné změny směrnice 2004/35/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí (COM(2016) 204 final, 14.4.2016)

Pracovní dokument útvarů Komise – Hodnocení směrnice o odpovědnosti za životní prostředí v rámci programu REFIT. Průvodní dokument ke Zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem 18 odst. 2 směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí (SWD(2016) 121 final,14.4.2016)

Poslední aktualizace 05.10.2016

Top