Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přeprava radioaktivních látek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Přeprava radioaktivních látek

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (Euratom) č. 1493/93 o přepravě radioaktivního odpadu

PŘEHLED

Po odstranění kontrol na vnitřních hranicích mezi zeměmi Evropské unie (EU) dne 1. ledna 1993 potřebovaly vnitrostátní orgány tutéž úroveň informací o dodávkách radioaktivních látek jako dříve, aby bylo možné pokračovat v provádění kontrol z hlediska radiační ochrany.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zavádí celounijní systém pro prohlášení o přepravě radioaktivních látek mezi zeměmi EU.

KLÍČOVÉ BODY

Povinnosti držitelů

Při přepravě radioaktivních látek musí „držitel“* poskytnout předchozí prohlášení„příjemce“*. Toto prohlášení by mělo potvrdit soulad příjemce s právními předpisy EU, pokud jde o povinné ohlašování činností souvisejících s přírodními a umělými radioaktivními látkami. Toto prohlášení musí být předáno příslušnému vnitrostátnímu orgánu v zemi určení.

Držitelé také musí splňovat vnitrostátní předpisy pro bezpečné skladování, využívání nebo zneškodňování v souvislosti s radioaktivními činnostmi.

Stanoveny jsou tyto kroky:

Příjemce podá prohlášení orgánu.

Orgán vezme prohlášení na vědomí, potvrdí to úředním razítkem a odešle prohlášení zpět příjemci.

Příjemce potom pošle prohlášení držiteli.

Prohlášení je platné až 3 roky.

Více přeprav

Vydané prohlášení se může vztahovat na více přeprav, pokud:

radioaktivní látky mají stejné fyzikální a chemické vlastnosti,

uzavřené zdroje*, kterých se prohlášení týká, nepřekračují úrovně aktivity stanovené v prohlášení,

přepravní operace uskutečňuje stejný držitel stejnému příjemci a týkají se stejných příslušných orgánů.

Informace

Držitelé musí do 21 dnů od přepravy orgánům poskytnout:

jména a adresy příjemců,

celkovou radioaktivitu každé dodávky,

počet uskutečněných dodávek a množství dodané každému příjemci; typ látky (uzavřený zdroj nebo jiný významný zdroj).

Země EU musí ohlašovat všechny činnosti, které by mohly zahrnovat nebezpečí vyplývající z ionizujícího záření.

Radioaktivní odpad

Přeprava radioaktivního odpadu mezi zeměmi EU a do EU a z ní podléhá zvláštním opatřením stanoveným ve směrnici 2006/117/Euratom.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 9. července 1993.

KLÍČOVÉ POJMY

* Držitel: jakákoli fyzická osoba nebo organizace, která je pověřená plánováním přepravy radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva a která je za tyto materiály právně odpovědná.

* Příjemce: strana, která dodávku přijímá.

* Uzavřený zdroj: zdroj ionizujícího záření, který se skládá z radioaktivních látek důkladně uzavřených v pevných a efektivně neaktivních materiálech nebo uzavřených v neaktivním pouzdru, které je dostatečně pevné, aby při běžných podmínkách používání zamezilo šíření radioaktivních látek.

AKT

Nařízení Rady (Euratom) č. 1493/93 ze dne 8. června 1993 o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (Euratom) č. 1493/93

9.7.1993

-

Úř. věst. L 148, 19.6.1993, s. 1–7

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole (Úř. věst. L 337, 5.12.2006, s. 21–32)

Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Úř. věst. L 13, 17.1.2014, s. 1–73)

Poslední aktualizace 22.10.2015

Top