Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Národní emisní mezní hodnoty pro některé látky znečisťující ovzduší

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Národní emisní mezní hodnoty pro některé látky znečisťující ovzduší

EU je rozhodnuta zajistit ochranu veřejnosti před zdravotními riziky ze znečištění ovzduší a to, aby existující úrovně znečištění nepoškozovaly životní prostředí.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší.

PŘEHLED

EU je rozhodnuta zajistit ochranu veřejnosti před zdravotními riziky ze znečištění ovzduší a to, aby existující úrovně znečištění nepoškozovaly životní prostředí.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví mezní hodnoty celkových národních emisí čtyř látek znečišťujících ovzduší - oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek a amoniaku. Tyto emise mohou způsobovat acidifikaci (např. acidifikuje chemické složení moře), znečištění vody a půdy (eutrofizace) a přízemní ozon (ozon vznikající v důsledku reakce čtyř uvedených znečišťujících látek s teplem a slunečním světlem). Opatření ze strany EU jsou nutná i nadále kvůli přetrvávající přeshraniční povaze těchto znečišťujících látek. Mezní hodnoty jsou základem pro ambicióznější dlouhodobé cíle.

KLÍČOVÉ BODY

  • Země EU musely zajistit to, aby do roku 2010 byly emise čtyř znečišťujících látek pod stropem stanoveným v právním předpisu a zůstaly pod ním v následujících letech.
  • Každá země měla do 1. října 2002 vytvořit národní program pro splnění těchto cílů. Tyto programy měly obsahovat politiky a opatření, které je nutné přijmout, a jejich pravděpodobný dopad. V případě nutnosti se měly v roce 2006 aktualizovat.
  • Programy měly a stále mají být k dispozici veřejnosti a ekologickým a dalším organizacím.
  • Vnitrostátní orgány musí provádět roční emisní inventury a prognózy a do konce každého roku je podávat Komisi a Evropské agentuře pro životní prostředí.
  • Komise měla v roce 2012 vyhodnotit dosavadní pokrok a podat zprávu Evropskému parlamentu a Radě.
  • Tento právní předpis se nevztahuje na mezinárodní emise z lodí a letadel nebo emise na Kanárských ostrovech, francouzských zámořských departementech, na Madeiře nebo na Azorech.

Vzhledem k tomu, že znečištění ovzduší je mezinárodní problém, který přesahuje hranice jednotlivých států, EU v červnu 2003 přistoupila k Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979.

V roce 2013 Komise poznamenala, že kvalita ovzduší v Evropě se výrazně zlepšila, ale stále se nedařilo plnit stanovené cíle. Posouzení uvedené ve sdělení Program Čisté ovzduší pro Evropu bylo doplněno o navrhované právní předpisy.

Záměrem je nahradit původní právní předpis (směrnici 2001/81/ES), rozšířit národní emisní stropy do roku 2020 a zavést nové pro rok 2025.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o národních emisních stropech.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2001/81/ES

27. 11. 2001

27. 11. 2002

Úř. věst. L 309 ze dne 27. 11. 2001, s. 22-30

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Smlouva o přistoupení

1. 5. 2004

-

Úř. věst. L 236 ze dne 23. 9. 2003, s. 703-707

Směrnice 2006/105/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006, s. 368-408

Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87 ze dne 31. 3. 2009, s. 109-154

Směrnice 2013/17/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013, s. 193-229

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2003/507/ES ze dne 13. června 2003 o přistoupení Evropského společenství k Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (Úřední věstník L 179 ze dne 17.7.2003, s. 1-2).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Program Čisté ovzduší pro Evropu (COM(2013) 918 final ze dne 18. 12. 2013).

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES (COM(2013) 920 final ze dne 18. 12. 2013).

Poslední aktualizace 21.05.2015

Top