Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Helsinská úmluva o ochraně Baltského moře

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Helsinská úmluva o ochraně Baltského moře

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rozhodnutí 94/156/ES o přistoupení Společenství k Úmluvě o ochraně mořského prostředí oblasti Baltského moře z roku 1974 (Helsinská úmluva)

Úmluva o ochraně mořského prostředí oblasti Baltského moře z roku 1974 (Helsinská úmluva)

Rozhodnutí 94/157/ES o uzavření Úmluvy o ochraně mořského prostředí oblasti Baltského moře (Helsinská úmluva revidovaná v roce 1992) jménem Společenství

Úmluva o ochraně mořského prostředí v oblasti Baltského moře z roku 1992 (Helsinská úmluva revidovaná v roce 1992)

CO JE CÍLEM TĚCHTO ROZHODNUTÍ A TÉTO ÚMLUVY?

 • Tato rozhodnutí umožnila Evropskému společenství (nyní Evropské unii – EU) přistoupit k Úmluvě o ochraně mořského prostředí v oblasti Baltského moře (Helsinské úmluvě).
 • Úmluva, kterou v březnu 1974 podepsaly všechny státy, jež mají hranici s Baltským mořem (Dánsko, Německo, Švédsko, Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Polsko a Rusko), si klade za cíl snížit znečištění Baltského moře způsobené vypouštěním odpadů do řek, ústí řek, výpustí a kanálů, ukládáním odpadu a běžným provozem plavidel a také vzduchem nesenými znečišťujícími látkami.

KLÍČOVÉ BODY

 • Úmluva zřídila Komisi na ochranu baltského mořského prostředí (HELCOM), jejímž úkolem je
  • sledovat provádění této úmluvy,
  • doporučovat opatření týkající se ochrany mořského prostředí,
  • rozhodovat o rozpočtu a
  • vykonávat další funkce, které mohou být vhodné za podmínek stanovených touto úmluvou.
 • Kromě toho se každých několik let pořádají schůzky na ministerské úrovni.
 • Helsinská komise se schází jednou ročně, strany úmluvy zastupují vedoucí delegací.
 • Helsinská komise v roce 2007 přijala akční plán pro Baltské moře (BSAP), což je program na obnovu dobrého stavu prostředí v Baltském moři do roku 2021. BSAP byl aktualizován v roce 2013 v průběhu ministerské schůzky HELCOM.
 • BSAP je základem pro práci HELCOM a zaměřuje se na tyto priority:
  • eutrofizace (přemnožení živin ve vodě, které podporují růst řas),
  • nebezpečné látky,
  • biologická rozmanitost a ochrana přírody, a
  • námořní činnost.
 • Na každou prioritu se zaměřují různé aktivity a opatření.
 • Jedním z hlavních nástrojů, který komise HELCOM vytvořila, je projekt na snížení živin. Jde o regionální přístup ke sdílení břemene snížení živin*, aby bylo dosaženo cíle zamezit eutrofizaci v Baltském moři, jak se na tom dohodly země na jeho pobřeží. Projekt byl poprvé představen a schválen v roce 2007 v rámci akčního plánu pro Baltské moře komise HELCOM. Státy se tehdy dohodly na prozatímních cílech na snížení živin. HELCOM přijala přezkoumaný projekt na snížení živin v roce 2013.
 • HELCOM provádí v kontextu BSAP i další činnosti:
  • prevence znečišťování ze zemědělské činnosti,
  • zajištění ekologicky udržitelného rybolovu v Baltském moři do roku 2021,
  • řešení pozemních zdrojů znečištění (odpadní vody, léčiva, průmyslové znečištění, odpadky v moři atd.),
  • zajištění regionálně soudržného postupu pro plánování námořních prostor v Baltském moři,
  • sledování a hodnocení mořského prostředí,
  • spolupráce v oblasti připravenosti a reakce na znečištění,
  • ochrana baltské biologické rozmanitosti (červené seznamy druhů a stanovišť, chráněné mořské oblasti, rozvojové ukazatele), a
  • přispívání k regionálnímu provádění nařízení o námořní dopravě Mezinárodní námořní organizace (IMO).
 • V roce 2016 komise HELCOM přispěla k tomu, že IMO označila Baltské moře za kontrolní oblast emisí oxidů dusíku (NOx ECA).
 • A konečně, HELCOM se také využívá jako struktura regionální spolupráce při provádění směrnice 2008/56/ES, která stanovuje rámec činnosti EU v oblasti politiky mořského prostředí pro baltské země EU.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ A ÚMLUVA POUŽÍVAJÍ?

 • Tato rozhodnutí se používají od 21. února 1994.
 • Původní úmluva vstoupila v platnost v roce 1980 a byla pozměněna v roce 1992. Změny z roku 1992 vstoupily v platnost dne 17. ledna 2000, poté, co všechny strany úmluvy uložily ratifikační listiny.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Snížení živin: v případě Baltského moře jde o úrovně sloučenin dusíku a fosforu ve vodě a ve vzduchu, které se tam dostávají v důsledku kombinace faktorů, jako je vysoká hustota osídlení, zemědělství, energetika a doprava.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 94/156/ES ze dne 21. února 1994 o přistoupení Společenství k Úmluvě o ochraně mořského prostředí oblasti Baltského moře z roku 1974 (Helsinská úmluva) (Úř. věst. L 73, 16.3.1994, s. 1)

Úmluva o ochraně mořského prostředí oblasti Baltského moře z roku 1974 (Helsinská úmluva) (Úř. věst. L 73, 16.3.1994, s. 2–18)

Rozhodnutí Rady 94/157/ES ze dne 21. února 1994 o uzavření Úmluvy o ochraně mořského prostředí oblasti Baltského moře (Helsinská úmluva revidovaná v roce 1992) jménem Společenství (Úř. věst. L 73, 16.3.1994, s. 19)

Úmluva o ochraně mořského prostředí oblasti Baltského moře z roku 1992, 1992 (Úř. věst. L 73, 16.3.1994, s. 20–45)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19–40)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/89/EU ze dne 23. června 2014, kterou se stanoví rámec pro územní plánování námořních prostor (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 135–145)

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Směrem k budoucí námořní politice Unie: Evropská vize pro oceány a moře (KOM(2006) 275 v konečném znění, 7.6.2006)

Poslední aktualizace 23.02.2017

Top