Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství

Směrnice 86/278 - ochrana půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství

AKT

Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla, jak mají zemědělci používat kaly z čistíren odpadních vod jako hnojivo, aby se zabránilo škodlivým účinkům na životní prostředí a zdraví člověka a nedocházelo ke zhoršení kvality půdy, jakož i povrchových a podzemních vod.

Za tím účelem stanoví mezní hodnoty povolených koncentrací v půdě 7 těžkých kovů, které mohou být toxické pro rostliny a člověka:

kadmium,

měď,

nikl,

olovo,

zinek,

rtuť,

chrom.

Směrnice zakazuje používání kalů z čistíren odpadních vod, které zvyšují koncentrace nad tyto mezní hodnoty.

KLÍČOVÉ BODY

Konkrétní mezní hodnoty jsou uvedeny v přílohách směrnice:

příloha I A - těžké kovy v půdě,

příloha I B - těžké kovy v kalech,

příloha I C - maximální množství těžkých kovů, které mohou být ročně vneseny do zemědělské půdy.

Za normálních okolností se musí kal před používáním v zemědělství zpracovat. V některých zemích EU však zemědělci mohou využívat nezpracovaný kal, pokud je vstřikován nebo zapracován do půdy.

Za určitých okolností se kal v zemědělství nesmí používat vůbec:

na pastviny po určitou dobu před pastvou a na plochy, kde se pěstují pícniny, po dobu minimálně tří týdnů před sklizní,

na půdu určenou k pěstování ovoce a zeleniny ve vegetačním období. Toto pravidlo se nevztahuje na ovocné stromy,

na pozemky určené k pěstování ovoce nebo zeleniny, která je běžně v bezprostředním kontaktu s půdou a která se běžně konzumuje v surovém stavu. Tento zákaz platí ve lhůtě 10 měsíců před sklizní a během sklizně.

Odpovědnost zajistit, aby kaly z čistíren odpadních vod používané v zemědělství nepřekračovaly povolené mezní hodnoty, nesou vnitrostátní orgány, které musí provádět odběry a rozbory vzorků kalu a půdy, na které se kal používá, a vést záznamy o:

množství vyrobeného kalu a množství kalu spotřebovaného v zemědělství,

jeho složení a vlastnostech,

způsobech zpracování,

místech, kde má být použit, a kým.

Evropská komise uveřejňuje pravidelnou zprávu o používání kalu v zemědělství EU, která přináší informace získané ze zpráv jednotlivých zemí.

KONTEXT

Kal z čistíren odpadních vod - pravidla EU.

KLÍČOVÉ POJMY

* Kal z čistíren odpadních vod - kal z odpadních vod z domácností nebo z čistíren městských odpadních vod, ze septiků a jiných podobných zařízení určených k nakládání s odpadními vodami.

* Upravený kal - kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, byl dlouhodobě skladován nebo jinak zpracován tak, že došlo k významnému snížení jeho schopnosti zkvasitelnosti (a tím ke snížení rizika pro zdraví).

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 86/278/EHS

18. 6. 1986

18. 6. 1989

Úř. věst. L 181 ze dne 4. 7. 1986, s. 6-12

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 91/692/EHS

23. 12. 1991

1. 1. 1993

Úř. věst. L 377 ze dne 31. 12. 1991, s. 48-54

Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87 ze dne 31. 3. 2009, s. 109-154

Postupné změny směrnice 86/278/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 14.09.2015

Top