Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika odpadů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistika odpadů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů EU

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Tento právní předpis Evropské unie (EU) umožňuje shromažďování pravidelných a srovnatelných údajů o odpadech v zemích EU a jejich přenos do Eurostatu, statistického úřadu eU.
 • Získaná statistika umožňuje monitorovat a vyhodnocovat odpadovou politiku EU.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Tento právní předpis zahrnuje vypracování statistik zeměmi EU a Evropskou komisí v rámci jejich příslušných pravomocí:

 • vznik odpadů (příloha I nařízení),
 • využití a odstraňování odpadů (příloha II nařízení).

Nomenklatura

Požaduje se, aby země EU a Komise při vypracovávání své statistiky používaly nomenklaturu (kategorie) stanovené v příloze I až III. Tato nomenklatura se vztahuje na:

 • kategorie odpadů (např. upotřebená rozpouštědla, minerální a kovový odpad),
 • ekonomické činnosti (od těžby po výrobu potravin nebo textilu) a
 • operace nakládání s odpady (např. kanalizace, průmyslové čištění vody nebo využívání materiálů).

Sběr údajů

Údaje získané k vypracování statistiky je třeba získávat pomocí průzkumů, statistických odhadovacích postupů nebo odkazem na správní nebo jiné zdroje. Z průzkumů jsou vyloučeny podniky s méně než 10 zaměstnanci, pokud značným způsobem nepřispívají ke vzniku odpadů.

Přenos statistiky do Eurostatu

Země EU musí předat statistické výsledky (včetně důvěrných údajů) Eurostatu do 18 měsíců od konce příslušných referenčních období stanovených v přílohách I a II. Činí tak každé dva roky.

Komise může přijímat opatření nezbytná pro používání nebo úpravu nařízení. Tato opatření se mohou týkat:

 • vhodného formátu pro přenos výsledků zeměmi EU,
 • přizpůsobení hospodářskému a technickému vývoji při shromažďování, zpracování a přenosu statistiky,
 • přizpůsobení specifikací uvedených v přílohách I, II a III,
 • formulace správných kritérií hodnocení kvality,
 • uplatnění výsledků pilotních studií.

Zprávy

Komise každé tři roky podává zprávu Evropskému parlamentu a Radě o statistice připravované v rámci tohoto nařízení, její kvalitě a zatížení podniků.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 29. prosince 2002.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů (Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1–36)

Následné změny nařízení (EC) No 2150/2002 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu .

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (ES) č. 1445/2005 ze dne 5. září 2005, kterým se vymezují správná kritéria hodnocení kvality a obsah zpráv o kvalitě týkajících se statistiky odpadů pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (Úř. věst. L 229, 6.9.2005, s. 6–12)

Nařízení Komise (ES) č. 782/2005 ze dne 24. května 2005, kterým se stanoví formát pro přenos výsledků statistik odpadů (Úř. věst. L 131, 25.5.2005, s. 26–37)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 07.11.2016

Top