Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Účinky průmyslových havárií přesahující hranice států

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Účinky průmyslových havárií přesahující hranice států

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 98/685/ES o uzavření Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států

Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ A TÉTO ÚMLUVY?

 • Cílem tohoto rozhodnutí je uzavření Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států jménem Evropského společenství (nyní Evropské unie (EU)).
 • Cílem úmluvy je chránit lidské zdraví a životní prostředí před průmyslovými haváriemi, které mohou mít účinky přesahující hranice států, a podporovat aktivní mezinárodní spolupráci mezi smluvními stranami v době před těmito nehodami, v jejich průběhu a po nich.

KLÍČOVÉ BODY

 • Úmluvu o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států podepsalo dne 18. března 1992 v Helsinkách 26 zemí, mezi nimiž bylo 14 zemí EU i samotná EU, a to v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů. Úmluva je díky tomuto rozhodnutí Rady schválena jménem Společenství.
 • Úmluva stanoví soubor opatření na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před účinky průmyslových havárií přesahujících hranice států a na podporu aktivní mezinárodní spolupráce mezi smluvními stranami v době před takovými nehodami, v jejich průběhu a po nich.
 • Vztahuje se na průmyslové havárie, které mohou mít přeshraniční účinky, včetně havárií způsobených přírodními katastrofami, s výjimkou:
  • jaderných havárií nebo radiačních mimořádných situací,
  • havárií na vojenských zařízeních,
  • havárií přehrad,
  • havárií v pozemní dopravě,
  • náhodných úniků geneticky modifikovaných organismů,
  • havárií způsobených činností v mořském prostředí a úniků ropy nebo jiných škodlivých látek do moře.
 • Smluvní strany musí určit nebezpečné činnosti spadající do jejich jurisdikce a zajistit, aby dotčené strany obdržely oznámení o jakékoli navrhované činnosti tohoto druhu. Zúčastněné strany by měly z podnětu kterékoli z nich zahájit diskusi o určení činností, které mohou mít přeshraniční účinky.
 • Signatářské státy musí přijmout příslušná opatření s cílem předcházet průmyslovým haváriím. Zejména pak musí:
  • přijmout opatření vedoucí provozovatele ke snížení rizika průmyslových havárií,
  • zavést politiky týkající se významných návrhů úprav v oblastech, které by mohly být zasaženy účinky průmyslové havárie přesahujícími hranice států, vyplývající z nebezpečné činnosti, s cílem pokud možno co nejvíce omezila rizika pro obyvatelstvo a životní prostředí,
  • připravit se na havarijní situace způsobené průmyslovými haváriemi, zavést nezbytná opatření, mimo jiné i havarijní plány, s cílem zabránit přeshraničním účinkům nebo je minimalizovat. Signatáři se musí snažit, aby jejich plány byly slučitelné.
 • Na základě úmluvy musí smluvní státy zajistit, aby byly poskytovány vhodné informace veřejnosti v oblastech, které by mohly být zasaženy průmyslovou havárií vyplývající z nebezpečné činnosti. Smluvní státy musí také ve vhodných případech poskytnout veřejnosti možnost zúčastnit se rozhodování ohledně opatření týkajících se prevence a připravenosti.
 • Fyzickým a právnickým osobám, které strádají nebo by mohly strádat vzhledem k účinkům průmyslové havárie přesahujícím hranice států, která se udála na území jednoho signatářského státu, musí být umožněn stejný přístup k příslušným správním a soudním řízením jako státním příslušníkům dotčeného státu.
 • Každá strana úmluvy musí zavést systém ohlašování.
 • V případě průmyslové havárie nebo bezprostřední hrozby průmyslové havárie, která má nebo by mohla mít účinky přesahující hranice států, země původu musí:
  • neprodleně podat hlášení dotčeným státům,
  • zajistit, aby byly uvedeny v činnost havarijní plány,
  • zajistit, aby byla co nejdříve přijata opatření týkající se odezvy na havárii s cílem zadržet a omezit její účinky. Svá opatření týkající se odezvy se smluvní státy musí snažit koordinovat.
 • Stát původu může požádat o pomoc jiné signatáře.
 • Každá smluvní strana musí určit jedno kontaktní místo pro účely ohlášení průmyslové havárie a jedno kontaktní místo pro účely party vzájemné pomoci. Ostatní signatáře o tom musí uvědomit do tří měsíců od vstupu této úmluvy v platnost.
 • Smluvní strany musí aktivně podporovat vědeckou a technickou spolupráci a usnadňovat výměnu technologií pro omezení rizik a následků průmyslových havárií. Musí rovněž podporovat vhodné mezinárodní iniciativy k vypracování pravidel týkajících se odpovědnosti.
 • Smluvní strany se musí scházet alespoň jednou za rok.
 • Úmluva poskytuje tři mechanismy urovnávání sporů mezi signatáři:
 • Poslední dvě metody lze použít v pouze v případech, kdy strany nejsou schopny vyřešit svůj spor vyjednáváním.
 • Použití těchto metod je dobrovolné a vzájemné; strana může na základě písemného prohlášení přijmout povinné použití některé z uvedených dvou metod ve vztahu k jiné straně, která přijímá stejnou povinnost.
 • Jestliže strany sporu přijaly oba způsoby urovnávání sporů, může být spor předložen pouze Mezinárodnímu soudnímu dvoru, ledaže by se dotčené státy dohodly jinak.
 • Signatářské státy musí ostatní strany pravidelně informovat o provádění úmluvy.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ A ÚMLUVA POUŽIJÍ?

 • Rozhodnutí se používá od 23. března 1998.
 • Pro Evropské společenství úmluva vstoupila v platnost dne 19. dubna 2000, devadesátého dne od data uložení šestnácté ratifikační listiny, listiny o přijetí, schválení nebo přístupu.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 98/685/ES ze dne 23. března 1998 o uzavření Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Úř. věst. L 326, 3.12.1998, s. 1–4)

Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států – Prohlášení Evropského společenství týkající se pravomoci (Úř. věst. L 326, 3.12.1998, s. 5–33)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Návrh rozhodnutí Rady týkající se návrhu na změnu přílohy I Úmluvy EHK OSN o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (KOM(2006) 493 v konečném znění, 13.9.2006)

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na osmém zasedání konference smluvních stran Helsinské úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, pokud jde o návrh na změnu přílohy I (COM(2014) 652 final, 23.10.2014)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 924–947)

Směrnice 2012/18/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (směrnice Seveso III) (Úř. věst. L197, 24.07.2012, s. 1–37)

Poslední aktualizace 20.02.2017

Top